ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bones*

B OW1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bones, -bones-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sawbones(n) ศัลยแพทย์ (คำสแลง), Syn. surgeon
lazybones(n) คนขี้เกียจ
bare bones(n) ข้อมูลพื้นฐาน
crossbones(n) กระดูกไขว้กัน (มักจะปรากฏร่วมกับภาพหัวกะโหลก เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความตาย)
prayerbones(sl) เข่า (2 ข้าง)
all skin and bones(idm) ผอมมาก, See also: ผอมแห้ง
make no bones about(idm) กล้าคิด, See also: กล้าทำ
feel something in one's bones(idm) สังหรณ์ใจ, See also: รู้สึกถึงบางอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
crossbones(ครอส'โบนซ) n.,pl. กระดูกที่ไขว้กันเป็นเครื่องหมายแสดงความตาย
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ
skull and cross bonesn. หัวกะโหลกและกระดูกไขว้เคยเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัด ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์วัตถุมีพิษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bone and bonesกระดูกและเนื้อเยื่อกระดูก [TU Subject Heading]
Pelvic bones ; Coccyxกระดูกเชิงกราน [TU Subject Heading]
Basi-Cranial Bonesกระดูกที่ประกอบเป็นพื้นกะโหลก [การแพทย์]
Bone and Bonesกระดูก,กระดูกและเนื้อเยื่อกระดูก [การแพทย์]
Brittle Bonesโรคกระดูกเปราะ,โรคกระดูกเปราะเป็นมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Carpal Bonesกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Centers of Ossification in Bonesศูนย์กระดูก [การแพทย์]
Cranial Bonesกระดูกกะโหลกศีรษะ,กระดูกศีรษะ [การแพทย์]
Facial Bonesกระดูกหน้า,กระดูกใบหน้า [การแพทย์]
Innominate Bonesกระดูกเชิงกราน [การแพทย์]
Lacrimal Bonesกระดูกข้างถุงน้ำตา [การแพทย์]
Marble Bonesกระดูกแข็งเปราะ [การแพทย์]
Metacarpal Bonesกระดูกฝ่ามือ [การแพทย์]
Metacarpal Bones, Fractureกระดูกฝ่ามือหัก [การแพทย์]
Metatarsal Bonesกระดูกเมตาทาร์สัล [การแพทย์]
Multangular Bonesกระดูกข้อมือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brittle bonesโรคกระดูกพรุน, Syn. osteogenesis imperfecta

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonesThe scientist searched for the bones of the dinosaurs in the valley.
bonesThe icy wind cut us to the bones.
bonesThe Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.
bonesI feel in my bones that they will never get along well together.
bonesWhen you talk of the devil you will hear his bones rattle.
bonesThe judge made no bones about his disgust with the unconvicted prisoner's actions and handed down the severest sentence possible.
bonesNo bones broken.
bonesX rays are used to locate breaks in bones.
bonesI feel in my bones that the party will be a great success.
bonesI don't like to eat fish with many bones.
bonesDogs often bury bones.
bonesBe reduced to skin and bones.
bonesThis skull and crossbones was named based on the world-famous Captain Kid who was active in late 17th Centuary Britain.
bonesHe broke one of the bones in his leg.
bonesHe makes no bones about admitting it.
bonesThe dog ate the fish, bones, tail and all.
bonesHe'll not live to make old bones.
bonesIt was a cat starved to skin and bones.
bonesAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
bonesThis fish has a lot of small bones in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรรูป(n) placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai Definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก
หมอผ่าตัด(n) surgeon, See also: sawbones, Syn. หมอศัลยกรรม, ศัลยแพทย์, Example: เมื่อคนไข้ให้ผมแนะนำ หมอผ่าตัด เก่งๆ ให้สักคน ผมไม่มีปัญญาเพราะไม่ทราบว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
ตานกแก้ว(n) two prominences of wrist bones, Syn. ปุ่มข้อมือ, Example: บริเวณตานกแก้วของเขามีลัษณะปูดโปนผิดปกติ, Count Unit: ปุ่ม, Thai Definition: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมที่ข้อมือทั้ง 2 ข้าง
ตะคาก(n) haunch-bone, See also: pelvic bones, Syn. หัวตะคาก, Thai Definition: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว
ตะคาก(n) haunch-bone, See also: pelvic bones, Syn. หัวตะคาก, Thai Definition: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฐิ[atthi] (n) EN: ashes ; bones  FR: cendres funéraires [fpl]
เชิงกราน[choēngkrān] (n) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone  FR: bassin [m]
กระดูกเชิงกราน[kradūk choēngkrān] (n) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone  FR: bassin [m]
กระดูกฝ่ามือ[kradūk fā meū] (n) EN: metacarpus ; metacarpal bones  FR: métacarpe [m] ; métacarpien [m]
กระดูกขากรรไกร[kradūk khākankrai] (n, exp) EN: jawbones  FR: maxillaire [m]
กระดูกข้อมือ[kradūk khømeū] (n, exp) EN: carpal bones ; carpus  FR: carpe [m]
กระดูกข้อเท้า[kradūk khøthāo] (n, exp) EN: tarsal bones ; tarsus
กระดูกกลางฝ่าเท้า[kradūk klāng fā thāo] (n, exp) EN: metatarsus ; metatarsal bones  FR: métatarse [m]
กระดูกเพดาน[kradūk phēdān] (n) EN: palatine bones  FR: os du palais [m]
กระดูกเท้า[kradūk thāo] (n) EN: metatarsal bones  FR: métatarse [m]
แปรรูป[praērūp] (n) EN: placement of bones and ashes after cremation
ตะคาก[takhāk] (n) EN: haunch-bone ; pelvic bones

CMU English Pronouncing Dictionary
BONES B OW1 N Z
HIPBONES HH IH1 P B OW1 N Z
BACKBONES B AE1 K B OW2 N Z
BONESTEEL B OW1 N S T IY2 L
TROMBONES T R AA0 M B OW1 N Z
CHEEKBONES CH IY1 K B OW2 N Z
CROSSBONES K R AO1 S B OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bones (v) bˈounz (b ou1 n z)
Gabonese (n) gˌæbənˈiːz (g a2 b @ n ii1 z)
jawbones (n) ʤˈɔːbounz (jh oo1 b ou n z)
backbones (n) bˈækbounz (b a1 k b ou n z)
fishbones (n) fˈɪʃbounz (f i1 sh b ou n z)
lazybones (n) lˈɛɪzɪbounz (l ei1 z i b ou n z)
shinbones (n) ʃˈɪnbounz (sh i1 n b ou n z)
trombones (n) trˈɒmbˈounz (t r o1 m b ou1 n z)
wishbones (n) wˈɪʃbounz (w i1 sh b ou n z)
boneshaker (n) bˈounʃɛɪkər (b ou1 n sh ei k @ r)
cheekbones (n) tʃˈiːkbounz (ch ii1 k b ou n z)
crossbones (n) krˈɒsbounz (k r o1 s b ou n z)
thighbones (n) θˈaɪbounz (th ai1 b ou n z)
aitch-bones (n) ˈɛɪtʃ-bounz (ei1 ch - b ou n z)
boneshakers (n) bˈounʃɛɪkəz (b ou1 n sh ei k @ z)
collarbones (n) kˈɒləbounz (k o1 l @ b ou n z)
funny-bones (n) fˈʌnɪ-bounz (f uh1 n i - b ou n z)
marrowbones (n) mˈæroubounz (m a1 r ou b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, ] bones of the body, #10,247 [Add to Longdo]
骨骼[gǔ gé, ㄍㄨˇ ㄍㄜˊ, ] bones; skeleton, #13,992 [Add to Longdo]
骨子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.), #14,879 [Add to Longdo]
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, / ] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery), #16,896 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] bones of leg; wrestle, #20,596 [Add to Longdo]
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, ] physique; strength; muscles and bones, #22,578 [Add to Longdo]
白骨[bái gǔ, ㄅㄞˊ ㄍㄨˇ, ] bones of the dead, #26,200 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] bones of the temple (on the human head); see 顳顬|颞颥, temple, #27,698 [Add to Longdo]
[zū, ㄗㄨ, ] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1, #39,631 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] joint of bones, #41,983 [Add to Longdo]
耻骨[chǐ gǔ, ㄔˇ ㄍㄨˇ, / ] pubis (bones), #43,447 [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull), #43,645 [Add to Longdo]
摔断[shuāi duàn, ㄕㄨㄞ ㄉㄨㄢˋ, / ] to fall and break; to break (bones) by falling, #51,066 [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones, #53,602 [Add to Longdo]
骨瘦如柴[gǔ shòu rú chái, ㄍㄨˇ ㄕㄡˋ ㄖㄨˊ ㄔㄞˊ, ] as thin as a lath (成语 saw); nothing but skin and bones; emaciated; wasted away, #60,901 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] cheek bones, #61,591 [Add to Longdo]
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] lazybones; idle bum, #70,523 [Add to Longdo]
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, / ] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones, #72,932 [Add to Longdo]
瘦骨嶙峋[shòu gǔ lín xún, ㄕㄡˋ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄣˊ, ] lit. so skinny the bones poke through; skinny; emaciated, #73,990 [Add to Longdo]
骨肉相连[gǔ ròu xiāng lián, ㄍㄨˇ ㄖㄡˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. interrelated as bones and flesh (成语 saw); inseparably related; closely intertwined, #80,217 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
掌骨[zhǎng gǔ, ㄓㄤˇ ㄍㄨˇ, ] metacarpal bone (long bones in the hand and feet), #86,820 [Add to Longdo]
囟门[xìn mén, ㄒㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, / ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull), #99,456 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, / ] blunt; fish bones; unyielding, #118,763 [Add to Longdo]
情同骨肉[qíng tóng gǔ ròu, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄖㄡˋ, ] as close as flesh and bones (成语 saw); deep friendship, #213,011 [Add to Longdo]
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, / ] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried, #379,068 [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber), #502,703 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, ] blunt; fish bones; unyielding, #693,354 [Add to Longdo]
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull) [Add to Longdo]
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones. [Add to Longdo]
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, ] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script) [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] rotten meat; bones of dead animal [Add to Longdo]
菹醢[zū hǎi, ㄗㄨ ㄏㄞˇ, ] to execute sb and mince his flesh and bones (archaic form of retribution) [Add to Longdo]
骨殖[gǔ zhí, ㄍㄨˇ ㄓˊ, ] bones of the dead [Add to Longdo]
骨烬[gǔ jìn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] bones and ashes; remains (after Buddhist cremation) [Add to Longdo]
骨髓腔[gǔ suǐ qiāng, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄤ, ] marrow cavity (in long bones) [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] be bent; crooked (of bones) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustbein {n} [anat.] | Brustbeine {pl}breastbone | breastbones [Add to Longdo]
Faulpelz {m}lazybones; slacker; sluggard; slug [Add to Longdo]
Faulenzer {m}lazybones [Add to Longdo]
Fischbein {n}; Barte {f} | Fischbeine {pl}; Barten {pl}whalebone; baleen | whalebones [Add to Longdo]
Fischgräte {f}; Gräte | Fischgräten {pl}; Gräten {pl}fishbone; fish bone | fishbones; fish bones [Add to Longdo]
Gebeine {pl}bones [Add to Longdo]
Knochenbrand {m}charred bones [Add to Longdo]
Knochen {m} | Knochen {pl} | ohne Knochenbone | bones | boneless; unboned [Add to Longdo]
Posaune {f} [mus.] | Posaunen {pl}trombone | trombones [Add to Longdo]
Rückgrat {n} | Rückgrate {pl}backbone | backbones [Add to Longdo]
Schenkelknochen {m} | Schenkelknochen {pl}thighbone | thighbones [Add to Longdo]
Schienbein {n} [anat.] | Schienbeine {pl}shin bone; shinbone | shin bones; shinbones [Add to Longdo]
Sepiaschale {f} | Sepiaschalen {pl}cuttlebone | cuttlebones [Add to Longdo]
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones [Add to Longdo]
jdm. eindeutig zu verstehen geben, dassto make no bones about the fact that [Add to Longdo]
Er hielt damit nicht hinterm Berg.He made no bones about it. [Add to Longdo]
Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.He made no bones about it. [Add to Longdo]
Er nimmt kein Blatt vor den Mund.He makes no bones about it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ガボン共和国[ガボンきょうわこく, gabon kyouwakoku] (n) Gabonese Republic [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ジョリーロジャー[jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
ドクロマーク;どくろマーク[dokuroma-ku ; dokuro ma-ku] (n) skull and crossbones [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure [Add to Longdo]
頚骨;頸骨[けいこつ, keikotsu] (n) neckbones [Add to Longdo]
鶏がら;鶏ガラ;鳥ガラ;鳥がら;鳥殻;鶏殻[とりがら(鶏がら;鳥がら;鳥殻;鶏殻);とりガラ(鶏ガラ;鳥ガラ), torigara ( niwatori gara ; tori gara ; tori kara ; niwatori kara ); tori gara ( niw] (n) (See 殻・がら・1) chicken bones; chicken carcass [Add to Longdo]
甲骨文[こうこつぶん, koukotsubun] (n) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and tortoise shells [Add to Longdo]
甲骨文字[こうこつもじ, koukotsumoji] (n) (See 亀甲獣骨文字) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and carapaces [Add to Longdo]
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken [Add to Longdo]
骨っ節[ほねっぷし, honeppushi] (n) (1) joint (between bones); (2) backbone; spirit [Add to Longdo]
骨と皮[ほねとかわ, honetokawa] (exp,adj-no) skin and bones [Add to Longdo]
骨噛み[ほねかみ, honekami] (n,vs) eating bones; gnawing on a bone; osteophagy [Add to Longdo]
骨子[こっし, kosshi] (n) bones; marrow; essentials; (P) [Add to Longdo]
骨身[ほねみ, honemi] (n) flesh and bones [Add to Longdo]
骨切り[ほねきり, honekiri] (n) (1) osteotomy; (2) finely cutting a fish to cut up its small bones [Add to Longdo]
骨接ぎ[ほねつぎ, honetsugi] (n) bonesetting [Add to Longdo]
骨節[ほねぶし;こっせつ, honebushi ; kossetsu] (n) (See 骨っ節・1) joint (between bones) [Add to Longdo]
骨炭[こったん, kottan] (n) ashes of animal bones, used as a coloring agent (colouring) [Add to Longdo]
骨皮筋右衛門[ほねかわすじえもん, honekawasujiemon] (exp) reduced to skin and bones [Add to Longdo]
骨粉[こっぷん, koppun] (n) powdered bone; powdered bones [Add to Longdo]
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave [Add to Longdo]
舎利[しゃり;さり, shari ; sari] (n) (1) {Buddh} bones left after cremation (esp. those of a Buddha or Boddhisatva); (2) (しゃり only) grain of rice; cooked rice [Add to Longdo]
手骨[しゅこつ, shukotsu] (n) bones of the hand [Add to Longdo]
手根骨[しゅこんこつ, shukonkotsu] (n) carpal (any of the bones of the carpus in the wrist) [Add to Longdo]
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn [Add to Longdo]
獣骨[じゅうこつ, juukotsu] (n) animal bones [Add to Longdo]
小骨[こぼね, kobone] (n,adj-no) small bones [Add to Longdo]
掌骨[しょうこつ, shoukotsu] (n,adj-no) (obsc) (See 中手骨) bones of the palm (esp. the metacarpals, but sometimes also including the carpals) [Add to Longdo]
人骨[じんこつ, jinkotsu] (n) human bones; (P) [Add to Longdo]
整骨[せいこつ, seikotsu] (n) (See 接骨) bonesetting [Add to Longdo]
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
接ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (1) to join; (2) to piece together; (3) to set (bones); (4) to graft (trees) [Add to Longdo]
接骨[せっこつ, sekkotsu] (n,vs) (See 整骨) bonesetting [Add to Longdo]
接骨医[せっこつい, sekkotsui] (n) (See 柔道整復師) osteopath; bonesetter [Add to Longdo]
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
痩せっぽち[やせっぽち, yaseppochi] (n) skinny person; scrawny person; scarecrow; bag of bones [Add to Longdo]
足骨[そっこつ;あしぼね, sokkotsu ; ashibone] (n) (1) (obsc) bones of the feet; (2) the strength of one's feet [Add to Longdo]
足根[そくこん, sokukon] (adj-f) tarsal (relating to the tarsus - a group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus) [Add to Longdo]
足根骨[そっこんこつ, sokkonkotsu] (n) tarsus (group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus) [Add to Longdo]
腿骨[たいこつ, taikotsu] (n) (obsc) bones of the upper and lower leg [Add to Longdo]
担鰭骨[たんきこつ, tankikotsu] (n) bones supporting the fins of a fish [Add to Longdo]
藤袴[ふじばかま;フジバカマ, fujibakama ; fujibakama] (n) (uk) thoroughwort (species of boneset, Eupatorium fortunei) [Add to Longdo]
豚骨[とんこつ, tonkotsu] (n) dish made with pork belly and bones, simmered with miso, sake, vegetables, etc. (from Kagoshima) [Add to Longdo]
肌骨[きこつ, kikotsu] (n) skin and bones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bones
   n 1: a percussion instrument consisting of a pair of hollow
      pieces of wood or bone (usually held between the thumb and
      fingers) that are made to click together (as by Spanish
      dancers) in rhythm with the dance [syn: {bones},
      {castanets}, {clappers}, {finger cymbals}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top