Search result for

surgeon

(59 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surgeon-, *surgeon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surgeon[N] ศัลยแพทย์, Syn. surgical expert
surgeon general[N] แพทย์ทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surgeon(เซอ'เจิน) n. ศัลยแพทย์
surgeon generaln. เจ้ากรมการแพทย์ทหาร,Surgeon General ผ.อ.สำนักUS Bureau of Public Health pl. surgeons general

English-Thai: Nontri Dictionary
surgeon(n) ศัลยแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surgeonsศัลยแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Kapos, just like the SS surgeons, try their hand as well.พวกคาโปว ก็มาใช้ที่นี่เช่นกัน Night and Fog (1956)
- I'm a perfect surgeon.ฉันคือศัลยแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ หือ? Help! (1965)
- I'm a perfect surgeon.บนเขาก็ถามว่าจะเอามันขึ้นมาคุณจะ รู้ว่า Help! (1965)
I should have been a surgeon with these hands.ฉันจะได้รับศัลยแพทย์ Mad Max (1979)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ" Day of the Dead (1985)
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง Day of the Dead (1985)
our new surgeons, Trowbridge and Greenbaum. doctor.นี่คือ ศัลยแพทย์ใหม่ของเรา ดร.Trowbridge และ ดร.Greenbaum Spies Like Us (1985)
well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง Spies Like Us (1985)
Like, "Dad, I'm not going to be a heart surgeon "like you or my brother after all,อย่างเช่น"พ่อครับ ผมจะ ไม่ได้เป็นหมอโรคหัวใจ... Punchline (1988)
Our husbands weren't brain surgeons, they were blue-collar guys.สามีพวกเราไม่ใช่คนเก่งกาจอะไร พวกเขาเป็นลูกน้อง Goodfellas (1990)
Get a trauma surgeon and a vascular surgeon.ตามหมอผ่าตัดให้ที Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surgeonBesides being a surgeon, he was a famous writer.
surgeonFred grew up to be a surgeon.
surgeonHe is an excellent brain surgeon.
surgeonHe is as skillful a surgeon as ever lived.
surgeonHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
surgeonMy father is an expert surgeon.
surgeonPhysicians are usually distinguished from surgeons.
surgeonThere are two doctors in his circle of friends; a surgeon and an ophthalmologist.
surgeonThe surgeon me to undergo an operation.
surgeonThe surgeon operated on her for lung cancer.
surgeonThe surgeon operated on the patient.
surgeonThe surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลยแพทย์[N] surgeon, Example: หัวใจของเขาหยุดเต้นเป็นพักๆ ศัลยแพทย์จึงได้ทำการนวดหัวใจพร้อมกับดำเนินการผ่าตัดควบคู่ไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: หมอผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
หมอผ่าตัด[N] surgeon, See also: sawbones, Syn. หมอศัลยกรรม, ศัลยแพทย์, Example: เมื่อคนไข้ให้ผมแนะนำ หมอผ่าตัด เก่งๆ ให้สักคน ผมไม่มีปัญญาเพราะไม่ทราบว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอผ่าตัด[n.] (mø phātat) EN: surgeon   FR: chirurgien [m]
ศัลยแพทย์[n.] (sanlayaphaēt = sanyaphaēt) EN: surgeon   FR: chirurgien [m]
เสนารักษ์[n.] (sēnārak) EN: army surgeon ; medical officer   
ทันตแพทย์[n.] (thantaphaēt) EN: dentist ; dental surgeon   FR: dentiste [m] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURGEON    S ER1 JH AH0 N
SURGEONS    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEON'S    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEONS'    S ER1 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surgeon    (n) (s @@1 jh @ n)
surgeons    (n) (s @@1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stabsarzt {m}; Stabsärztin {f} [mil.] | Stabsärzte {pl}surgeon major; medical officer | surgeons major [Add to Longdo]
Chirurg {m}; Chirurgin {f} [med.] | Chirurgen {pl}surgeon | surgeons [Add to Longdo]
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang) [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外科医生[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] surgeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surgeon \Sur"geon\, n. [OE. surgien, OF. surgien, contr. fr.
   chirurgien. See {Chirurgeon}.]
   1. One whose profession or occupation is to cure diseases or
    injuries of the body by manual operation; one whose
    occupation is to cure local injuries or disorders (such as
    wounds, dislocations, tumors, etc.), whether by manual
    operation, or by medication and constitutional treatment.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of chaetodont fishes
    of the family {Teuthidae}, or {Acanthuridae}, which have
    one or two sharp lancelike spines on each side of the base
    of the tail. Called also {surgeon fish}, {doctor fish},
    {lancet fish}, and {sea surgeon}.
    [1913 Webster]
 
   {Surgeon apothecary}, one who unites the practice of surgery
    with that of the apothecary. --Dunglison.
 
   {Surgeon dentist}, a dental surgeon; a dentist.
 
   {Surgeon fish}. See def. 2, above.
 
   {Surgeon general}.
    (a) In the United States army, the chief of the medical
      department.
    (b) In the British army, a surgeon ranking next below the
      chief of the medical department.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surgeon
   n 1: a physician who specializes in surgery [syn: {surgeon},
      {operating surgeon}, {sawbones}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top