ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冢-, *冢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冢, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] burial mound, mausoleum; grand
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  豖 (chù ㄔㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shroud,  Rank: 2,840

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank), #16,727 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] mound; burial mound, #16,727 [Add to Longdo]
中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, / ] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried, #379,068 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょうさい, chousai] (n) (See 六卿) Minister of State (Zhou-dynasty China) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bothered about Otsuka, I guess[CN] 担心大 我想 Tokyo Drifter (1966)
Otsuka's trapped us[CN] 大陷害我 Tokyo Drifter (1966)
Tell Otsuka we're both mixed up in Yoshii's murder![CN] 告诉大 我们都被卷进吉井的谋杀事件 Tokyo Drifter (1966)
Yes, the sneaking Otsuka men[CN] 对大的人 Tokyo Drifter (1966)
Otsuka made it seem like Mutsuko killed Y oshii[CN] 大的假像使得似乎是睦仁杀了吉井 Tokyo Drifter (1966)
Go and tell Otsuka that I killed Y oshii's clerk![CN] 去告诉大是我杀了吉井的女秘书 Tokyo Drifter (1966)
Tanaka of the Otsuka Group? Yes.[CN] 大集团的田中? Tokyo Drifter (1966)
It was the grave marked "unknown", right beside Arch Stanton.[CN] 钱是在奥奇·史坦顿之墓旁边的无名 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If Otsuka gets Tetsu, won't he want the building?[CN] 如果大得到哲也他不想要大楼? Tokyo Drifter (1966)
Is the housekeeper not around?[CN] 古先生不在吗? Apostasy (1948)
The problem's Otsuka. If he doesn't talk[CN] 问题是大如果他不开口 Tokyo Drifter (1966)
Mr. Otsuka! Thanks for coming[CN] 大先生 Tokyo Drifter (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top