ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塚-, *塚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[塚, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] cemetery; tomb, burial mound
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  冢 (zhǒng ㄓㄨㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] mound; burial mound, #16,727 [Add to Longdo]
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, / ] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried, #379,068 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つか, tsuka] (n) mound; (P) [Add to Longdo]
を築く[つかをきずく, tsukawokizuku] (exp,v5k) to pile up a mound [Add to Longdo]
[つかあな, tsukaana] (n) grave [Add to Longdo]
[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Will you lend me the books by Osame Tezuka for about a week?治虫の本を1週間くらい貸してくれますか。
In Takarazuka did you take in all the sights?でショーを見物しましたか。
The Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.高松古墳は、奈良県明日香村に存在する古墳。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess not.[JA] あーあ 宝が... Shitagi gyoukai e youkoso (2015)
A Shinya TSUKAMOTO Film[CN] 本晋也作品 Tokyo Fist (1995)
My name is Hitomi Tsukamoto.[JA] 本(つかもと)ひとみと申します Appeal (2017)
Unluckily, Mr. Tsukamoto was killed few days ago.[CN] 很不幸,本先生几天前被杀 Hitman (1998)
Hitomi Tsukamoto, age 26.[JA] 本ひとみ 26歳 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Or Takarazuka...?[CN] 什么进宝演戏 Only Yesterday (1991)
Join the Takarazuka Theater.[CN] 你可以进宝演戏咧 Only Yesterday (1991)
Tomorrow, go to the "Tsukamoto Centre" and kneel in front of it, put on your best "poor" look,[CN] 那么你明天去本中心门前跪下 你身世那么可怜 Hitman (1998)
My clever sister, Yaeko, was crazy about some Takarazuka actress.[CN] 而正在读高中又是优等生的弥惠子二姐 那个时候也发烧般崇拜一个好像叫宝的人 Only Yesterday (1991)
Hitomi Tsukamoto's true identity.[JA] 本(つかもと)ひとみの素性 Confrontation (2017)
It's nice to meet you. I'm Hitomi Tsukamoto.[JA] はじめまして 本(つかもと)ひとみです The Mysterious Million Yen Women (2017)
The governor protests the sacrifice of Tokyo![JA] 小都知事も東京がなくなると 反対しています Shin Godzilla (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つか, tsuka] Erdhuegel, Grabhuegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top