ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assimilation

AH0 S IH2 M AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assimilation-, *assimilation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, การย่อยและดูดซึม, การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
assimilationist(อะวิมมิเล'เชินนิสทฺ) n. ผู้เชื่อในการปรับเข้ากันของลักษณะของสัมคม

English-Thai: Nontri Dictionary
assimilation(n) ความคล้ายกัน, การเอาอย่าง, การย่อย, การดูดซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการปนปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assimilationการนำอาหารไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assimilationการผสมกลมกลืน, Example: การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Assimilationการยอมรับสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม, การหมักแร่ธาตุ, การปรับเข้า, กระบวนการรับความรู้สึกด้วยประสาททั้ง 5 [การแพทย์]
Assimilation (Sociology)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา) [TU Subject Heading]
Assimilation, Occipito-Atlantoidการเชื่อมกันระหว่างกระดูกท้ายทอยและกระดูกแอทลาส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assimilation and natural selection.การเลือกสรรของธรรมชาติ Appleseed Ex Machina (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเอาอย่าง(n) imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การดูดกลืน(n) absorption, See also: assimilation, Example: น้ำมีคุณสมบัติในการดูดกลืนได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดูดกลืน[kān dūtkleūn] (n) EN: absorption ; assimilation  FR: absorption [ f ]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[kān plīenplaēng sān āhān] (n, exp) FR: dégradation des éléments nutritifs [ f ] ; assimilation de la nourriture [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASSIMILATION AH0 S IH2 M AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assimilation (n) ˈəsˌɪməlˈɛɪʃən (@1 s i2 m @ l ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc), #27,147 [Add to Longdo]
同化作用[tóng huà zuò yòng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] assimilation (biol.); anabolic, #135,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angleichung { f } | Angleichungen { pl }assimilation | assimilations [Add to Longdo]
Anpassung { f } | neue Anpassung { f }assimilation | reassimilation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシミレイション[ashimireishon] (n) assimilation [Add to Longdo]
王化[おうか, ouka] (n, vs) imperial influence; assimilation of new territory [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n, vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]
炭酸同化作用[たんさんどうかさよう, tansandoukasayou] (n) carbon dioxide assimilation [Add to Longdo]
同化[どうか, douka] (n, vs, adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P) [Add to Longdo]
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n, adj-no) assimilation; metabolism; anabolism [Add to Longdo]
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area [Add to Longdo]
不同化[ふどうか, fudouka] (n, vs) nonassimilation [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n, vs, adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photosynthesis \Pho`to*syn"the*sis\, n. (Plant Physiol.)
   The process of constructive metabolism in which green plants
   utilize the energy of sunlight to manufacture carbohydrates
   from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll.
   It was formerly called {assimilation}, but this is now
   commonly used as in animal physiology. --
   {Pho`to*syn*thet"ic}, a. -- {Pho`to*syn*thet"ic*al*ly}, adv.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: In green plants water is absorbed by the roots and
      carried to the leaves by the xylem, and carbon dioxide
      is obtained from air that enters the leaves through the
      stomata and diffuses to the cells containing
      chlorophyll. The green pigment chlorophyll is uniquely
      capable of converting the active energy of light into a
      latent form that can be stored (in food) and used when
      needed.
      The initial process in photosynthesis is the
      decomposition of water (H2O) into oxygen, which is
      released, and hydrogen; direct light is required for
      this process. The hydrogen and the carbon and oxygen of
      carbon dioxide (CO2) are then converted into a series
      of increasingly complex compounds that result finally
      in a stable organic compound, glucose (C6H12O6 ), and
      water. This phase of photosynthesis utilizes stored
      energy and therefore can proceed in the dark. The
      simplified equation used to represent this overall
      process is 6CO2+12H2O+energy=C6H12O6+6O2+6H2 O. In
      general, the results of this process are the reverse of
      those in respiration, in which carbohydrates are
      oxidized to release energy, with the production of
      carbon dioxide and water.
      The intermediary reactions before glucose is formed
      involve several enzymes, which react with the coenzyme
      ATP (see adenosine triphosphate ) to produce various
      molecules. Studies using radioactive carbon have
      indicated that among the intermediate products are
      three-carbon molecules from which acids and amino
      acids, as well as glucose, are derived.
      --http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0860378.html
 
   Note: The role of chlorophyll
      Chlorophyll contains a hydrophyllic head group and a
      hydrophobic tail region. A magnesium atom is held in
      the center of a cyclic, conjugated double bond
      porphyrin ring which is responsible for absorbing red
      light. (There also is an absorption band in the blue.
      Thus red and blue are absorbed and green passes
      through, giving plants a characteristic green color.)
      Light is absorbed by antenna chlorophyll molecules,
      then transferred to the reaction center chlorophylls.
      Some hundreds of antenna chlorophyll molecules transfer
      energy to a reaction center, with transfer times of
      about 10-10 sec from the edge of the unit to the
      center.
      The energy from light is used to pump H+ ions from the
      stroma into the thylakoid space and to reduce NADP+ to
      NADPH. Flow of H+ back into the stroma releases energy
      which is used to phosphorylate ADP to ATP. The
      chemiosmotic coupling is working here in a similar way
      to the mechanism of ATP generation used in
      mitochondria.
      Carbon Fixation Carbon fixation is catalyzed by
      ribulose bisphosphate carboxylase (RuBP carboxylase),
      the world's most abundent enzyme.
      The
 
   { Calvin cycle} combines three carbon dioxide molecules into
    one molecule of three carbon glyceraldehyde 3-phosphate.
    Some plants, particularly many which live in hot, dry
    climates, have a mechanism for storing carbon dioxide by
    combining it with a three carbon molecule to form a four
    carbon molecule. This pathway is known as the C4 or
    Hatch-Slack pathway.
 
    --http://fig.cox.miami.edu/Faculty/Tom/bil255/bil255sum98/17_photo.html
    [PJC] Phototaxis

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assimilation \As*sim`i*la"tion\, n. [L. assimilatio: cf. F.
   assimilation.]
   1. The act or process of assimilating or bringing to a
    resemblance, likeness, or identity; also, the state of
    being so assimilated; as, the assimilation of one sound to
    another.
    [1913 Webster]
 
       To aspire to an assimilation with God. --Dr. H.
                          More.
    [1913 Webster]
 
       The assimilation of gases and vapors. --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The conversion of nutriment into the fluid or
    solid substance of the body, by the processes of digestion
    and absorption, whether in plants or animals.
    [1913 Webster]
 
       Not conversing the body, not repairing it by
       assimilation, but preserving it by ventilation.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term assimilation has been limited by some to the
      final process by which the nutritive matter of the
      blood is converted into the substance of the tissues
      and organs.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assimilation
   n 1: the state of being assimilated; people of different
      backgrounds come to see themselves as part of a larger
      national family
   2: the social process of absorbing one cultural group into
     harmony with another [syn: {assimilation}, {absorption}]
   3: the process of absorbing nutrients into the body after
     digestion [syn: {assimilation}, {absorption}]
   4: a linguistic process by which a sound becomes similar to an
     adjacent sound
   5: the process of assimilating new ideas into an existing
     cognitive structure [syn: {acculturation}, {assimilation}]
   6: in the theories of Jean Piaget: the application of a general
     schema to a particular instance

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 assimilation /asimilasjɔ̃/ 
  assimilation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top