ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absorb

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absorb-, *absorb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb(vt) ดูดซึม, See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ, Syn. digest, suck up, suck in, Ant. eject, dispell, discharge
absorb(vt) ทำให้หมกมุ่น, See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. engross, engage
absorb(vt) รวมเข้า, See also: รวมเข้ามา
absorb(vt) รับรู้, See also: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
absorb(vt) รับเอา, See also: รับไว้
absorbed(adj) ที่หมกมุ่นกับ, Syn. engrossed, immersed
absorb in(phrv) หมกมุ่น, See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
absorbent(adj) ซึ่งไม่สะท้อน
absorbent(adj) ซึ่งอุ้มน้ำไว้, See also: ซึ่งสามารถดูดซึม, Syn. porous, spongy, permeable, Ant. impermeable
absorbing(adj) ที่ดึงดูดความสนใจ, See also: ที่น่าสนใจมาก, Syn. interesting, engrossing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ, -ซอร์บ') vt. ดูด, รับเอา, ซึม, ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, กลืน, รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น, ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ, -ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม, ยาดูดซึม, Syn. absorbency
shock absorbern. อุปกรณ์กันสะเทือน, โช๊คอัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด, ซึมซับ, ดูดกลืน, หมกมุ่น, รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น, ที่ใฝ่ใจ, ที่สนใจมาก, อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม, ซึ่งสามารถซึมซับ, ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม, สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ, ซึ่งน่าสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absorb๑. ดูดซึม๒. ดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
absorbed dose(n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
Absorbierung { f }[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just put some suntan lotion on, and I'm trying to absorb some...ผมเพิ่งทาโลชั่นกันเเดด ผมพยายามจะซึมซับ... Jaws (1975)
When this thing attacked our dogs, it tried to digest 'em, absorb them.It's imitation. We got to it before it had time to finish. Finish what? The Thing (1982)
I think it was mixed with the venom to make it absorb through the skin.ผมส่งเรื่องต่อให้ FBI แล้ว Yankee White (2003)
The indians here, the tomahawk variety, some of them believe--well, used to believe before most of them were slaughtered-- that when a warrior kills another in battle, he absorbs that fallen warrior's spirit.คนอินเดียน ชนเผ่าโทมาฮ็อค บางคนเชื่อว่า Otis (2006)
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I kind of absorb the abilities of others.ฉันเป็นประเภทคนที่ดูดซับความสามารถของคนอื่น Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
You absorb abilities from other people. You are the most powerful of us all.เธอมีพลังที่สุด ในพวกเราทั้งหมด Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
A real vampire is simply a person born with the ability To absorb and manipulate pranic energy.แวมไพร์ที่แท้จริงจะเกิดมา พร้อมความสามารถดูดซับปรับแต่งพลังงานให้เหมาะสม No Such Thing as Vampires (2007)
So we must seek out pranic energy and absorb it.ดังนั้น เราต้องค้นหาและคอยดูดซึมพลังงาน No Such Thing as Vampires (2007)
We both radiate and absorb it.เราทั้งคู่แผ่รังสีและดูดซึมมัน No Such Thing as Vampires (2007)
We must absorb this energy, preserve it, not waste it on women.เราต้องดูดซับพลังงานรักษามัน ไม่ใช่ไปเสียเวลากับพวกผู้หญิง No Such Thing as Vampires (2007)
My studies are fascinating and absorb me completely.การทำงานและการเรียนอย่างหนัก ทำให้ผมไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่น Hannibal Rising (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absorbA man who is absorbed in his work looks animated.
absorbAn absorbing tale of adventure.
absorbA sponge absorbs liquids.
absorbA sponge absorbs water.
absorbBlack cloth absorbs light.
absorbBlotting paper absorbs ink.
absorbBusiness absorb all his time.
absorbBusiness Absorbs All His Time.
absorbCotton absorbs water.
absorbDry sand absorbs water.
absorbHe absorbed new ideas.
absorbHe has been absorbed in the novel all day without eating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้ม(v) absorb, See also: hold (water), soak up, Example: ป่าไม้ช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก, Thai Definition: พยุงเอาไว้
ซับ(v) absorb, See also: mop up, soak up, Syn. ดูดซึม, ซึมซับ, ซึม, ดูดซับ, ดูด, Example: ผ้าสำลีจะซับน้ำได้ดี, Thai Definition: เอาสิ่งของเช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เช่น น้ำ เพื่อให้แห้ง
ซึมซับ(v) absorb, See also: soak up, suck up, Syn. ดูดซึม, ซึม, ซับ, ดูดซับ, ดูด, Example: ถ้าไม่มีต้นไม้ รากไม้จะซึมซับเก็บน้ำไว้ไม่ได้ พื้นแผ่นดินก็จะถูกน้ำท่วม
ดูด(v) absorb, Syn. ดูดซึม, ดูดกลืน, ซึมซับ
ดูดกลืน(v) absorb, Syn. ดูด, กลืน
ดูดซับ(v) absorb, See also: suck, Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม
ดูดซึม(v) absorb, See also: suck up, soak up, Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดกลืน[dūtkleūn] (v) EN: absorb  FR: absorber
ซึมซับ[seum sap] (v) EN: absorb

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
absorb
absorbs
absorbed
absorber
absorbent
absorbers
absorbing
absorbency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absorb
absorbs
absorbed
absorbent
absorbing
absorbents

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄取[shè qǔ, ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ,   /  ] absorb (nutrition); take a photo #17,016 [Add to Longdo]
吸水[xī shuǐ, ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ,  ] absorbent #30,652 [Add to Longdo]
吸湿性[xī shī xìng, ㄒㄧ ㄕ ㄒㄧㄥˋ,  湿  /   ] absorbent #83,944 [Add to Longdo]
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ,     /    ] absorbed dose [Add to Longdo]
吸附洗消剂[xī fù xǐ xiāo jì, ㄒㄧ ㄈㄨˋ ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ,      /     ] absorbing decontaminant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorber { m }absorber [Add to Longdo]
Absorbierung { f }absorbance [Add to Longdo]
absorbieren; aufsaugen; einsaugen | absorbierend; aufsaugend | absorbiert | absorbiert | absorbierteto absorb | absorbing | absorbed | absorbs | absorbed [Add to Longdo]
absorbierender Bereichabsorbing region [Add to Longdo]
absorbierendabsorbent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレー(P);グレイ(P)[gure-(P); gurei (P)] (adj-na, n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P) #10,558 [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv, adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m, vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
アブソーバー[abuso-ba-] (n) absorber [Add to Longdo]
アブソルバン;アプソルバン[abusoruban ; apusoruban] (adj-no) absorbant (fre [Add to Longdo]
ショックアブソーバー;ショックアブソーバ[shokkuabuso-ba-; shokkuabuso-ba] (n) shock absorber [Add to Longdo]
ローアブソーバー[ro-abuso-ba-] (n) low absorber [Add to Longdo]
演劇付く;演劇づく[えんげきづく, engekiduku] (v5k) to be absorbed in a play [Add to Longdo]
汗衫[かざみ, kazami] (n) (arch) ancient Japanese sweat-absorbent summer garment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absorb \Ab*sorb"\, v. t. [imp. & p. p. {Absorbed}; p. pr. & vb.
   n. {Absorbing}.] [L. absorbere; ab + sorbere to suck in, akin
   to Gr. ?: cf. F. absorber.]
   1. To swallow up; to engulf; to overwhelm; to cause to
    disappear as if by swallowing up; to use up; to include.
    "Dark oblivion soon absorbs them all." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The large cities absorb the wealth and fashion. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To suck up; to drink in; to imbibe; as a sponge or as the
    lacteals of the body. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To engross or engage wholly; to occupy fully; as, absorbed
    in study or the pursuit of wealth.
    [1913 Webster]
 
   4. To take up by cohesive, chemical, or any molecular action,
    as when charcoal absorbs gases. So heat, light, and
    electricity are absorbed or taken up in the substances
    into which they pass. --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Absorb}, {Engross}, {Swallow up}, {Engulf}.
 
   Usage: These words agree in one general idea, that of
      completely taking up. They are chiefly used in a
      figurative sense and may be distinguished by a
      reference to their etymology. We speak of a person as
      absorbed (lit., drawn in, swallowed up) in study or
      some other employment of the highest interest. We
      speak of a person as ebgrossed (lit., seized upon in
      the gross, or wholly) by something which occupies his
      whole time and thoughts, as the acquisition of wealth,
      or the attainment of honor. We speak of a person
      (under a stronger image) as swallowed up and lost in
      that which completely occupies his thoughts and
      feelings, as in grief at the death of a friend, or in
      the multiplied cares of life. We speak of a person as
      engulfed in that which (like a gulf) takes in all his
      hopes and interests; as, engulfed in misery, ruin,
      etc.
      [1913 Webster]
 
         That grave question which had begun to absorb
         the Christian mind -- the marriage of the
         clergy.              --Milman.
      [1913 Webster]
 
         Too long hath love engrossed Britannia's stage,
         And sunk to softness all our tragic rage.
                          --Tickell.
      [1913 Webster]
 
         Should not the sad occasion swallow up
         My other cares?          --Addison.
      [1913 Webster]
 
         And in destruction's river
         Engulf and swallow those.     --Sir P.
                          Sidney.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absorb
   v 1: become imbued; "The liquids, light, and gases absorb"
   2: take up mentally; "he absorbed the knowledge or beliefs of
     his tribe" [syn: {absorb}, {assimilate}, {ingest}, {take in}]
   3: take up, as of debts or payments; "absorb the costs for
     something" [syn: {absorb}, {take over}]
   4: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
     well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
     {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
     {draw}, {take in}, {take up}]
   5: cause to become one with; "The sales tax is absorbed into the
     state income tax"
   6: suck or take up or in; "A black star absorbs all matter"
     [syn: {absorb}, {take in}] [ant: {emit}, {give off}, {give
     out}]
   7: devote (oneself) fully to; "He immersed himself into his
     studies" [syn: {steep}, {immerse}, {engulf}, {plunge},
     {engross}, {absorb}, {soak up}]
   8: assimilate or take in; "The immigrants were quickly absorbed
     into society"
   9: consume all of one's attention or time; "Her interest in
     butterflies absorbs her completely" [syn: {absorb},
     {engross}, {engage}, {occupy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top