ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listlessly

L IH1 S T L AH0 S L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listlessly-, *listlessly*, listless
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
listlessly[ADV] อย่างเฉื่อยชา, See also: อย่างเซื่องซึม, อย่างไม่กระตือรือร้น, อย่างไร้ความสนุกสนาน, อย่างไร้ชีวิตชีวา, Syn. languidly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกร่ว[ADV] wearily, See also: listlessly, languidly, tirelessly, Example: ผมนั่งแกร่วคอยเขาอยู่ตั้งสองชั่วโมงเต็มๆ, Thai definition: ทนรอหรือทนอยู่กับที่เป็นเวลานาน
หงอย[ADV] listlessly, See also: in low spirits, witheringly, depressingly, spiritlessly, languidly, Syn. เหงา, หงอยเหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ชุ่มชื่น, ร่าเริง, Example: เขาเห็นลูกไก่ยืนหงอย ตัวสั่นกลางสายฝน จึงเข้าไปจับเข้าบ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
LISTLESSLY L IH1 S T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listlessly (a) lˈɪstlɪsliː (l i1 s t l i s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listless \List"less\, a. [OE. listles, lustles. See {Lust}.]
   Having no desire or inclination; indifferent; heedless;
   spiritless. " A listless unconcern." --Thomson.
   [1913 Webster]
 
      Benumbed with cold, and listless of their gain.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I was listless, and desponding.     --Swift.
 
   Syn: Heedless; careless; indifferent; vacant; uninterested;
     languid; spiritless; supine; indolent. --
     {List"less*ly}, adv. -- {List"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listlessly
   adv 1: in a listless manner; "they shook hands rather
       listlessly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top