ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absorption

AH0 B Z AO1 R P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absorption-, *absorption*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorption(n) การดูดซึม, Syn. digestion, osmosis, Ant. ejection, discharge
absorption(n) การไม่สะท้อนกลับ
absorption(n) การรวมเข้าด้วยกัน
absorption(n) การหมกมุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
absorption(n) การดูดซึม, การซึมซับ, ความหมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absorption๑. การดูดซึม๒. การดูดกลืน [ แสง ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
absorptionการดูดกลืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorptionการดูดกลืน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorptionการดูดกลืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absorption๑. การดูดซึม [ มีความหมายเหมือนกับ sorption ๒ ]๒. การดูดกลืน๓. ความหมกมุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorptionการดูดกลืน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absorptionการดูดซึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absorption chillerเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorption refrigeratorเครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorption spectrumสเปกตรัมดูดกลืน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorptionการดูดซึม, การดูดกลืน, Example: การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Absorptionการดูดซึม, การดูดซึมอาหาร, การดูด, การดูดซับ, ดูดซึม, ดูดแสง, ดูดซับ, การดูดกลืน, การดูดซึมสารอาหาร, ดูดกลืน, การละลายออก [การแพทย์]
Absorptionการดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
absorptionการดูดรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
absorptionabsorption, การดูดซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absorptionการดูดกลืน, กระบวนการที่วัตถุดูดกลืนสารหรือพลังงาน  เช่น ใบไม้ ดูดกลืนพลังงานแสงบางความถี่ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ ด้วยแสง หรือผิวโลหะดูดกลืนพลังงานแสงบางความถี่ แล้วทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Absorption and adsorptionการดูดกลืนและการดูดซับ [TU Subject Heading]
Absorption Bandแถบการดูดซึมแสง, แถบการดูดซึม, แถบการดูดกลืนแสง, แอบซอรพชั่นแบนด์ [การแพทย์]
Absorption Basesยาพื้นที่ดูดน้ำได้ดี [การแพทย์]
Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Absorption(n) ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I ask you absorption of small JijiI ask you absorption of small Jiji Sex Is Zero (2002)
Good absorption is important to the skin.การซึมซับที่ดี เป็นเรื่องสำคัญต่อผิว Unstoppable Marriage (2007)
The absorption rate is up in lower concentrations.อัตราการดูดซึมเพิ่มขึ้น ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำลง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
"...which will result in absorption of all assets acquired during the period of the term."และเราจะทำการ ยึดทรัพย์สินที่มีขึ้น ในระหว่างที่คุณปฏิบัติงานมาทั้งหมด Event Horizon (2013)
Luckily the transdermal absorption rate was lower than her ingestion of it, so it wasn't fatal for Rossi.โชคดีที่อัตราการดูดซึมทางผิวหนัง น้อยกว่าที่เธอกินเข้าไป ก็เลยไม่ถึงกับชีวิตสำหรับรอสซี่ Brothers Hotchner (2013)
Speed Force absorption at 35% and rising.การดูดซับสปีดฟอร์ซอยู่ที่ 35% และกำลังเพิ่มขึ้น The Sound and the Fury (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absorptionThis paper has very good absorption.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การดูดกลืน(n) absorption, See also: assimilation, Example: น้ำมีคุณสมบัติในการดูดกลืนได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [ f ], extase [ f ] ; méditation [ f ]
การดูด[kān dūt] (n) FR: absorption [ f ] ; sucement [ m ] (vx)
การดูดกลืน[kān dūtkleūn] (n) EN: absorption ; assimilation  FR: absorption [ f ]
การดูดซึม[kān dūtseum] (n) EN: absorption  FR: absorption [ f ]
เข้าฌาน[khao chān] (n) EN: meditation ; absorption ; be in a trance ; lost in meditation ; be in a state of deep meditation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSORPTION AH0 B Z AO1 R P SH AH0 N
ABSORPTION AH0 B S AO1 R P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absorption (n) ˈəbsˈɔːpʃən (@1 b s oo1 p sh @ n)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
吸引[きゅういん, kyuuin] TH: การดูดซับ  EN: absorption

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschöpfung { f } der Kaufkraftabsorption of buying power [Add to Longdo]
Absorption { f }; Aufsaugen { n }; Aufsaugung { f }absorption [Add to Longdo]
Absorptionsfähigkeit { f }absorbability [Add to Longdo]
Absorptionskälteanlage { f }adsorption-type refrigeration system [Add to Longdo]
Absorptionstheorie { f }absorption approach [Add to Longdo]
Absorptionsvermögen { n }absorbencies [Add to Longdo]
Absorptionsdämpfungsglied { n }absorptive attenuator [Add to Longdo]
Absorptionsfrequenzmessgerät { n }absorption frequency meter [Add to Longdo]
Absorptionsmessgerät { n }absorptionmeter [Add to Longdo]
Absorptionsmesstechnik { f }absorptiometry [Add to Longdo]
Absorptionswärmepumpe { f }absorption heat pumps [Add to Longdo]
Finanzmittelbindung { f }absorption of funds [Add to Longdo]
Kaufkraftabschöpfung { f }; Kaufkraftabsorption { f }absorption (mopping-up) of excess purchase power [Add to Longdo]
Sammelkonto { n }absorption account [Add to Longdo]
Vollkostenrechnung { f }absorption costing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸引[きゅういん, kyuuin] (n, vs, adj-no) absorption; suction; aspiration; attraction; (P) [Add to Longdo]
吸音[きゅうおん, kyuuon] (n, vs, adj-no) sound absorption [Add to Longdo]
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (n, vs) absorption; suction; attraction; (P) [Add to Longdo]
吸収不良症候群[きゅうしゅうふりょうしょうこうぐん, kyuushuufuryoushoukougun] (n) malabsorption syndrome [Add to Longdo]
吸水[きゅうすい, kyuusui] (n, vs) water absorption [Add to Longdo]
結腸吸収[けっちょうきゅうしゅう, kecchoukyuushuu] (n) colon absorption [Add to Longdo]
自己陶酔[じことうすい, jikotousui] (n, vs) narcissism; self-absorption; self-intoxication [Add to Longdo]
星間吸収[せいかんきゅうしゅう, seikankyuushuu] (n) interstellar absorption [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n, vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]
専念[せんねん, sennen] (n, vs) absorption; giving undivided attention; devoting oneself (to); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absorption \Ab*sorp"tion\, n. [L. absorptio, fr. absorbere. See
   {Absorb}.]
   1. The act or process of absorbing or sucking in anything, or
    of being absorbed and made to disappear; as, the
    absorption of bodies in a whirlpool, the absorption of a
    smaller tribe into a larger.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem. & Physics) An imbibing or reception by molecular or
    chemical action; as, the absorption of light, heat,
    electricity, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) In living organisms, the process by which the
    materials of growth and nutrition are absorbed and
    conveyed to the tissues and organs.
    [1913 Webster]
 
   4. Entire engrossment or occupation of the mind; as,
    absorption in some employment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absorption
   n 1: (chemistry) a process in which one substance permeates
      another; a fluid permeates or is dissolved by a liquid or
      solid [syn: {absorption}, {soaking up}]
   2: (physics) the process in which incident radiated energy is
     retained without reflection or transmission on passing
     through a medium; "the absorption of photons by atoms or
     molecules"
   3: the social process of absorbing one cultural group into
     harmony with another [syn: {assimilation}, {absorption}]
   4: the process of absorbing nutrients into the body after
     digestion [syn: {assimilation}, {absorption}]
   5: complete attention; intense mental effort [syn:
     {concentration}, {engrossment}, {absorption}, {immersion}]
   6: the mental state of being preoccupied by something [syn:
     {preoccupation}, {preoccupancy}, {absorption}, {engrossment}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 absorption /absɔʀpsjɔ̃/ 
  absorption

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Absorption /apzɔrptsiːoːn/ 
  absorption

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top