Search result for

ดูดซึม

(47 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูดซึม-, *ดูดซึม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ดูดซึมดูดซึม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดซึม[V] absorb, See also: suck up, soak up, Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reabsorbดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Absorbesดูดซึม [การแพทย์]
Absorption Spectra, Ultravioletดูดซึมแสงอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Absorption, Maximalดูดซึมแสงสูงสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wheat allergy means he's not absorbing nutrients.อาการแพ้ข้าวสาลีหมายถึง เขาดูดซึมสารอาหารไม่ได้ The Itch (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
Made it hard to absorb vitamins, scarred your fallopian tubes.ทำให้การดูดซึมวิตามินยากขึ้น ทำให้ท่อนำไข่ตีบตัน Dying Changes Everything (2008)
It wasn't just that he couldn't breathe, he couldn't adsorb the oxygen.แต่ไม่ใช่ว่าเขาหายใจไม่ออก แต่เขาไม่สามารถจะดูดซึมออกซิเจนได้ต่างหาก Pathology (2008)
They absorb it in the wet season and release it in the dry season.พวกมันดูดซึมน้ำในฤดูฝน และปลดปล่อยออกมาในฤดูแล้ง Home (2009)
Donovan ruled out osmotic diuresis... kidney disease.กฎการดูดซึมของโดโนแวน โรคไตบกพร่อง House Divided (2009)
The solution would absorb the acid.สารละลายก็จะสามารถดูดซึมกรดได้ Air: Part 3 (2009)
Given the amount of serum that we found in his tissue, and the rate at which it would've metabolized,มีซีรั่มจำนวนหนึ่ง พบภายในเนื้อเยื่อของเขา และอยู่ในอัตราที่ ร่างกายจะดูดซึมได้ Fracture (2009)
I took dual X-ray absorpitometry scans of the pelvic bone and then computed...ฉันทำการ x-ray ควบคู่กับการสแกนการดูดซึม ของกระดูกเชิงกราน และคอมพิวเตอร์... The Plain in the Prodigy (2009)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
Suffers from short gut syndrome,which means he can't properly absorb nutrition.เป็นโรคกระเพาะสั้น ซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ดี Invest in Love (2009)
Poison that can be absorbed by touch.ยาพิษไม่สามารถดูดซึมได้จากการสัมผัส Bad Seed (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb[VT] ดูดซึม, See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ, Syn. digest, suck up, suck in, Ant. eject, dispell, discharge
assimilate[VT] ดูดซึมสารอาหาร, Syn. absorb, digest
absorb into[PHRV] ดูดซึม, See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
imbue with[PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with
imbibe[VI] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. absorb
imbibe[VT] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. absorb
resorb[VT] ดูดซึมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
assimilable(อะซิม'มิละเบิล) adj. เอาอย่างได้,ย่อยและดูดซึมได้ -assimilability n.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
fuller's earthn. ดินเหนียวดูดซึม
imbibe(อิมไบบฺ') vt. ดื่ม,ดูดซึม,สูบเข้า, See also: imbiber n. imbibition n., Syn. drink
osmosis(ออซโม'ซิส) n. ปรากฎการณ์ที่ของเหลวไหลผ่านน้อยกว่า,การค่อย ๆ ดูดซึม,., See also: osmotic adj.
recrement(เรค'ระเมินทฺ) n. น้ำลายหรือน้ำคัดหลั่งที่ถูกดูดซึมกลับ, See also: recremental adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
adsorption(n) การดูดซึม,การดูดซับ
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม
suck(n) การดูดซับ,การจิบ,การดูดซึม,แรงดูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top