ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absorptive

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absorptive-, *absorptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorptive[ADJ] ที่สามารถดูดซับได้, Syn. absorbent, porous, Ant. impermeable, impervious

English-Thai: Nontri Dictionary
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Absorptive Capacity ขีดความสามารถ (ในการ) ดูดซึม, ดูดกลืน [สิ่งแวดล้อม]
Absorptive Capacityความสามารถในการดูดกลึนแสง [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionsdämpfungsglied {n}absorptive attenuator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absorptive \Ab*sorp"tive\, a.
   Having power, capacity, or tendency to absorb or imbibe. --E.
   Darwin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absorptive
   adj 1: having power or capacity or tendency to absorb or soak up
       something (liquids or energy etc.); "as absorbent as a
       sponge" [syn: {absorbent}, {absorptive}] [ant:
       {nonabsorbent}, {nonabsorptive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top