หรือคุณหมายถึง lifeleß?
Search result for

lifeless

(37 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifeless-, *lifeless*, lifeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lifeless[ADJ] ที่ตาย, See also: ที่ไม่มีลมหายใจ, Syn. dead
lifeless[ADJ] ที่ไม่มีชีวิตชีวา, See also: ที่จืดชืด, Syn. dull, inactive, inert
lifeless[ADJ] ที่ไร้สิ่งมีชีวิต, See also: ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ
lifelessness[N] ความไม่มีชีวิตชีวา, Syn. inanimateness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless

English-Thai: Nontri Dictionary
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if my body shall lie lifeless on the ground,หากข้าร่างของข้าปราศจากวิญญาณบนแผ่นดินนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Life from lifelessness.มีชีวิตชีวาจากไม่มีชีวิตชีวา Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Looked down at his lifeless body, quite satisfied.ยืนจ้องร่าง ไร้วิญญาณของเขา อย่างพึงพอใจทีเดียว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Dark, lifeless, dead.มืด ไร้สิ่งมีชีวิต ตาย TS-19 (2010)
Every day you look so lifeless, so cool and distant.เธอมักจะทำหน้าบึ้ง แล้วกฌดูไม่เป็นมิตร Episode #1.2 (2010)
I simply don't believe that dull, lifeless assignments are the measures of a person's soul.Dreams in fiction lost religion But I don't mind The Art of Getting By (2011)
Pretty much just be a lifeless ghoul, with no soul. Dead eyes.ค่อนข้างมาก แค่เป็นปอบที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ ตาที่ตายแล้ว Super 8 (2011)
Think how sorry my sisters will be when I drain their babies lifeless.คิดสิ ว่าพี่น้องฉันจะเสียใจขนาดไหน ตอนที่ฉัน ดื่มกินลูกๆของพวกเขา There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
And I know that somewhere inside that cold, lifeless exterior there's an actual human soul.และผมรู้ว่านั่น เป็นอะไรภายในที่เย็นชา เป็นท่อนไม้ แต่ก็มีวิญญาน ของความเป็นมนุษย์ Formality (2011)
Lifeless corpse of my dead grandmother?ซากศพไร้ชีวิตของยายอั๊วะได้มั้ย Second Chance at First Line (2011)
I look really lifeless, don't I?พวกเธอมาจริงๆด้วย ฉันดีใจจริงๆ Little Black Dress (2011)
"wake a man who appeared to be lifeless"ปลุกผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีชีวิตชีวา The Waking Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lifelessHe seems really depressed and lifeless. today. I wonder what took the wind out of his sails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซังตาย[ADV] spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. ซังกะตาย, เฉื่อยชา, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: สมศรีอยู่อย่างซังตายไปวันๆ, Thai definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
ซังกะตาย[ADV] spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. เฉื่อยชา, Example: เขาอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวัง จอมจำนนต่อโชคชะตา มีชีวิตอยู่อย่างซังกะตายไปวันๆ, Thai definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
กาลกิริยา[N] death, See also: lifelessness, Syn. ความตาย, Example: ในที่สุดทุกคนก็ถึงแก่กาลกิริยา
การซึม[N] lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาลกิริยา[n.] (kālakiriyā) EN: death ; lifelessness   
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīwit) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat   FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat   
เซื่อง[adj.] (seūang = seuang) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic   FR: indolent ; nonchalant
สิ่งไม่มีชีวิต[n. exp.] (sing mai mī chīwit) EN: non-living thing ; inanimation ; lifeless things   FR: chose inerte [f] ; objet inanimé [m]
ซบเซา[v.] (sopsao) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIFELESS    L AY1 F L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifeless    (j) (l ai1 f l @ s)
lifelessly    (a) (l ai1 f l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
死灰[しかい, shikai] (n) as lifeless as cold ashes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lifeless \Life"less\, a.
   Destitute of life, or deprived of life; not containing, or
   inhabited by, living beings or vegetation; dead, or
   apparently dead; spiritless; powerless; dull; as, a lifeless
   carcass; lifeless matter; a lifeless desert; a lifeless wine;
   a lifeless story. -- {Life"less*ly}, adv. --
   {Life"less*ness}, n.
 
   Syn: Dead; soulless; inanimate; torpid; inert; inactive;
     dull; heavy; unanimated; spiritless; frigid; pointless;
     vapid; flat; tasteless.
 
   Usage: {Lifeless}, {Dull}, {Inanimate}, {Dead}. In a moral
      sense, lifeless denotes a lack of vital energy;
      inanimate, a lack of expression as to any feeling that
      may be possessed; dull implies a torpor of soul which
      checks all mental activity; dead supposes a
      destitution of feeling. A person is said to be
      lifeless who has lost the spirits which he once had;
      he is said to be inanimate when he is naturally
      wanting in spirits; one is dull from an original
      deficiency of mental power; he who is dead to moral
      sentiment is wholly bereft of the highest attribute of
      his nature.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lifeless
   adj 1: deprived of life; no longer living; "a lifeless body"
       [syn: {lifeless}, {exanimate}]
   2: destitute or having been emptied of life or living beings;
     "after the dance the littered and lifeless ballroom echoed
     hollowly"
   3: lacking animation or excitement or activity; "the party being
     dead we left early"; "it was a lifeless party until she
     arrived"
   4: not having the capacity to support life; "a lifeless planet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top