quit แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


132 ผลลัพธ์ สำหรับ quit  K W IH1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -quit-, *quit*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
quit(vt) หยุด, See also: เลิก, เว้น, Syn. stop
quit(vt) ล้มเลิก, See also: เลิกดิ้นรน, เลิกตะเกียกตะกาย, Syn. cancel, droup out, give up
quit(vt) ลาออก, Syn. resign
quit(vt) ออกเดินทาง, See also: จากไป, Syn. depart, leave
quit(vi) ปลด (หนี้), Syn. redeem, remit
quit(adj) เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ), See also: พ้นโทษ, Syn. free
quite(adv) ทั้งหมด
quite(adv) ค่อนข้างจะ
quite(adv) อย่างแท้จริง
quits(adj) เท่าเทียมกัน, See also: ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน

Hope Dictionary
quit(ควิท) vt., vi., n. (การ) หยุด, ยุติ, เลิก, ละทิ้ง, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง, ลบล้าง, ลาออก, ออกจาก, ชำระหนี้, ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด, เป็นอิสระ, Syn. stop, cease
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, จริง ๆ , โดยแท้จริง, มากมาย, Syn. entirely
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน, ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน, ชดเชยหมดกัน, ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว, หยุดทำ)
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, เอกสารยกเลิกดังกล่าว, การตอบแทน, การแก้แค้น, การชดเชย
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน, เผ่า, ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม, , Syn. just
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค, ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness

Nontri Dictionary
quit(vi) ลาออก, จากไป, เลิก, หายกัน, หมด, ออกจาก, ละทิ้ง
quit(vt) ปล่อยไป, เลิก, ลบล้าง, ทิ้ง, ออกจาก, ปลดเปลื้อง, ยุติ
quite(adv) แท้ๆ, ทีเดียว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
quittance(n) การปลดเปลื้อง, การจากไป, การปล่อย, การทิ้ง
acquit(vt) ปล่อยตัว, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ, การพ้นผิด
antiquity(n) ยุคโบราณ, สมัยโบราณ
equitable(adj) เสมอภาค, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล, ไม่เสมอภาค, ไม่เท่ากัน, ไม่ยุติธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quit๑. เลิก๒. ออก [ มีความหมายเหมือนกับ exit ๑ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quit๑. ออกไป๒. ปล่อย๓. สละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quit๑. เลิก๒. ออก [ มีความหมายเหมือนกับ exit ๑ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quit, notice to๑. หนังสือบอกกล่าวให้ออกจากสถานที่๒. หนังสือบอกกล่าวว่าจะออกจากสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitrentค่าเช่าที่ดินรายปีตลอดกาล, ส่วยรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quittalการยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quittance๑. การปลดหนี้๒. ใบเสร็จรับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
quitเลิกใช้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoa, quit, quit, quit shoving now. โอ้โฮเลิกเลิกเลิกดันในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy? คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม? Mad Max (1979)
Quit toying, Bubba. ออกจากเล่น บับบะ Mad Max (1979)
Looks like I picked the wrong week to quit smoking. ดูเหมือนผมจะเลือกผิดอาทิตย์ ซะแล้วที่จะเลิกสูบบุหรี่ Airplane! (1980)
I picked the wrong week to quit drinking. ผมเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้วที่จะเลิกดื่ม Airplane! (1980)
Looks like I picked the wrong week to quit amphetamines. ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้ว ที่จะเลิกแอมเฟตามีน Airplane! (1980)
Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue. ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิด ที่จะเลิกดมกาวซะแล้ว Airplane! (1980)
I'm gonna quit work in the morning, first thing. ก่อนอื่นผมจะลาออกจากงานในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
You can't quit now. คุณลาออกไม่ได้ตอนนี้ The Blues Brothers (1980)
- Quit griping, MacReady. -เราจะทำไง, แมคครีดี้ The Thing (1982)
Quit that bickering over there ! Uh-uh. The Thing (1982)
Don't quit now! อย่าเลิก อย่าเลิกด่ามัน 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quitAccess to the resort is quite easy.
quitA meter is not quite equivalent to a yard.
quitAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
quitAny doctor will tell you to quit smoking.
quitAre you going to quit your job?
quitAre you quite certain about it?
quitAre you quite satisfied with your new house?
quitAs a matter or course, he is quite right.
quitAs she's quit drinking, she's lost some weight.
quitAt times I feel like quitting my job.
quitBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
quitBe quite, Mie, said Mother.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นานโข(adv) quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ย่อม(adj) quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai Definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
นั่นซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai Definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai Definition: เห็นคล้อยตาม
ไม่ใช่หยอก(adv) quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
ลาออก(v) resign, See also: quit, leave, step aside/down, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
ออกจากงาน(v) quit, See also: leave, Example: แม่บ้านหลายๆ คนยอมออกจากงานเพื่อมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก, Thai Definition: ลาออกจากงาน
แขวนนวม(v) quit boxing, Syn. เลิก, หยุด, วางมือ, รามือ, Example: ได้เวลาที่ผมจะแขวนนวมเสียที ให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนบ้าง, Thai Definition: เลิกชกมวย, ไม่ชกมวยเพื่อแข่งขันอีกต่อไป
พอดู(adv) moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
ใบรับเงิน[bairap ngoen] (n, prop) EN: receipt  FR: reçu [ m ] ; quittance [ f ] ; acquit [ m ]
ใบเสร็จรับเงิน[baiset rap ngoen] (n) EN: receipt ; bill ; sales check  FR: quittance [ f ] ; acquit [ m ] ; reçu [ m ]
โบราณกาล[bōrānnakān] (n) EN: ancient times ; former times ; antiquity
โบราณวัตถุ[bōrānnawatthu = bōrānwatthu] (n) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds  FR: antiquité [ f ] ; ruine [ f ] ; relique [ f ]
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable

CMU Pronouncing Dictionary
QUIT K W IH1 T
QUITE K W AY1 T
QUITO K W IY1 T OW0
QUITO K IY1 T OW0
QUITS K W IH1 T S
QUITTER K W IH1 T ER0
QUITO'S K IY1 T OW0 Z
QUITO'S K W IY1 T OW0 Z
QUITTING K W IH1 T IH0 NG
QUITO(2) K IY1 T OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary
quit (v) kwˈɪt (k w i1 t)
Quito (n) kˈiːtou (k ii1 t ou)
quite (a) kwˈaɪt (k w ai1 t)
quits (v) kwˈɪts (k w i1 t s)
quitted (v) kwˈɪtɪd (k w i1 t i d)
quitter (n) kwˈɪtər (k w i1 t @ r)
quitters (n) kwˈɪtəz (k w i1 t @ z)
quitting (v) kwˈɪtɪŋ (k w i1 t i ng)
quittance (n) kwˈɪtns (k w i1 t n s)
quittances (n) kwˈɪtnsɪz (k w i1 t n s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ,  ] quite a while #3,385 [Add to Longdo]
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ,  ] quite familiar with sth #64,073 [Add to Longdo]
基多[Jī duō, ㄐㄧ ㄉㄨㄛ,  ] Quito (capital of Ecuador) #66,980 [Add to Longdo]
奎托[Kuí tuō, ㄎㄨㄟˊ ㄊㄨㄛ,  ] Quito, capital of Ecuador #907,985 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, Syn. Kassenbon

DING DE-EN Dictionary
Quitte { f } | Quitten { pl }quince | quinces [Add to Longdo]
Quittierungsbetrieb { m }hand-shaking [Add to Longdo]
Quittung { f }; Empfangsschein { m }; Aufgabeschein { m } | Quittungen { pl } | gegen Quittungreceipt | receipts | on receipt [Add to Longdo]
Quittung { f } | Quittungen { pl }quittance | quittances [Add to Longdo]
Quittungsanforderung { f }acknowledgement request [ Br. ]; acknowledgment request [ Am. ] [Add to Longdo]
quitteven with [Add to Longdo]
quittsquared [Add to Longdo]
quittieren | quittierend | quittiertto receipt | receipting | receipted [Add to Longdo]
Mach keine Witze!Quit joking! [Add to Longdo]
Quito (Hauptstadt von Ecuador)Quito (capital of Ecuador) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
時代[じだい, jidai] (n-t, n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) #169 [Add to Longdo]
古(P);古え[いにしえ, inishie] (n) antiquity; ancient times; (P) #1,824 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
極(P);極く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) (極 only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) #3,696 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na, n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) #4,912 [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u, vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf, v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) #7,838 [Add to Longdo]
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1, vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P) #8,967 [Add to Longdo]
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n, vs) release; liberation; acquittal; (P) #10,571 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
停止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
領収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1142 seconds, cache age: 52.171 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม