ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quitclaim

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quitclaim-, *quitclaim*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quitclaim(n) การโอนผลประโยชน์
quitclaim(vt) ยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: สละสิทธิ์เรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My office managed to track down the quitclaim deed you signed for 227 Pratt Street.สนง.ขอผมได้ติดตามเรื่องใบยินยอม ที่คุณเซ็นต์ไว้ สำหรับเลขที่ 227 แพรท สตรีท If You Ever Want a French Lesson... (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quitclaim \Quit"claim`\ (kw[i^]t"kl[=a]m`), n. [Quit, a. +
   claim.] (Law)
   A release or relinquishment of a claim; a deed of release; an
   instrument by which some right, title, interest, or claim,
   which one person has, or is supposed to have, in or to an
   estate held by himself or another, is released or
   relinquished, the grantor generally covenanting only against
   persons who claim under himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quitclaim \Quit"claim`\, v. t. [imp. & p. p. {Quitclaimed}
   (kw[i^]t"kl[=a]md`); p. pr. & vb. n. {Quitclaiming}.] (Law)
   To release or relinquish a claim to; to release a claim to by
   deed, without covenants of warranty against adverse and
   paramount titles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quitclaim
   n 1: document transferring title or right or claim to another
      [syn: {quitclaim}, {quitclaim deed}]
   2: act of transferring a title or right or claim to another

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top