ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quittance

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quittance-, *quittance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quittance[N] การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quittance๑. การปลดหนี้๒. ใบเสร็จรับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quittance (n) kwˈɪtns (k w i1 t n s)
quittances (n) kwˈɪtnsɪz (k w i1 t n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quittung {f} | Quittungen {pl}quittance | quittances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quittance \Quit"tance\ (kw[i^]t"tans), n. [OE. quitaunce, OF.
   quitance, F. quittance. See {Quit}, v. t.]
   1. Discharge from a debt or an obligation; acquittance.
    [1913 Webster]
 
       Omittance is no quittance.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Recompense; return; repayment. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quittance \Quit"tance\, v. t.
   To repay; to requite. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quittance
   n 1: a document or receipt certifying release from an obligation
      or debt
   2: payment of a debt or obligation [syn: {repayment},
     {quittance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 quittance /kitɑ̃s/ 
  receipt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top