Search result for

redeem

(80 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redeem-, *redeem*
Possible hiragana form: れでえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redeem[VT] กู้ชื่อเสียง, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, Syn. restore to favor
redeem[VT] ซื้อคืน, See also: ไถ่ถอน, Syn. buy back, repurchase
redeem[VT] แลกเป็นเงิน, See also: ขึ้นเงิน, Syn. cash in
redeem[VT] ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. compensate
redeem[VT] ไถ่บาป, Syn. absolve
redeemer[N] ผู้ไถ่ถอน, Syn. rescurer, deliverer
Redeemer[N] พระเยซูคริสต์
redeemable[ADJ] ซึ่งซื้อคืนมา, See also: ซึ่งไถ่ถอนกลับมา
redeem from[PHRV] ไถ่คืนจาก, See also: ซื้อคืนจาก
redeem from[PHRV] ปล่อยเป็นอิสระจาก, See also: ปลดเปลื้องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy,irredeembleness n. irredeemably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable preference shareหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What price did you pay to redeem his life?เจ้าแลกมันมาด้วยสิ่งใด, เพื่อใช้คืนชีวิตให้อาเธอร์ Le Morte d'Arthur (2008)
I'm sorry. I know I was an asshole. I hope I redeemed myself.ฉันรู้ว่าฉันมันสันดานชั่ว หวังว่าฉันจะทำดีชดเชยให้นายได้ Pineapple Express (2008)
We lost a cruiser, the Redeemer, plus an entire squadron of fighters.เราเสียยานลาดตระเวนรีดีมเมอร์ไป รวมทั้งฝูงบินไฟท์เตอร์ทั้งหมดด้วย Storm Over Ryloth (2009)
"who redeems your life from destruction.ผู้ดึงเจ้าจากการทำลายล้าง New World in My View (2009)
In fact, it is probably your only redeemable feature. Thanks.อันที่จริง มันอาจจะเป็นการขอโทษอย่างเดียวที่เจ้าแสดงออกมา ขอบพระทัย The Last Dragonlord (2009)
This stuff has only one redeeming quality.นี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงเพียงหนึ่งเดียวเลยนะ Sabotage (2010)
I'm starting to notice that redeeming quality you were talking about.ฉันเริ่มที่จะสังเกตุถึง ผลงานชิ้นนั้นแล้วล่ะ ที่คุณพูดถึงนั้น Sabotage (2010)
But its still can be redeemed. Two fingers.แต่เจ้าจะได้รับการชดเชย Sacramentum Gladiatorum (2010)
Let us commend our brother George to the mercy of God, our Maker and Redeemer.ถ้าจะมีซักสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์จอร์จได้ทรงสอนไว้ สิ่งนั้นคือศิลปะของผู้นำ ซึ่ง เป็นเสมือนพี่ของผู้ติดตามของเขาด้วย The King's Speech (2010)
If you can't redeem the sample Heroin withing the period, I'll have you and your fucking brother delivered to the Human Body Revealed exhibition for display.ถ้าแกเอาเฮโรอีนนั่นกลับคืนมาไม่ได้ภายในกำหนด ทั้งแกและพี่ชายคงจะต้องถูกแล่เนื้อประจาน The Man from Nowhere (2010)
Just give me a chance to redeem myself.แค่ให้โอกาสฉันที่จะไถ่บาปของตัวเอง Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
Was something redeemable about you.จะทำตัวให้ดูมีคุณค่าขึ้น A Few Good Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
redeemGod redeemed them from sin.
redeemHe redeemed his watch from the pawnbroker.
redeemHis eyes redeem his face from sternness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ่โทษ[V] redeem a mistake, See also: redeem a mistake by good deeds, Syn. ล้างโทษ, ชดใช้โทษ, Example: ผมรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเพื่อไถ่โทษ, Thai definition: ทำความดีเพื่อลบล้างความผิด
กู้[V] retrieve, See also: redeem, save, restore, recover, Example: ในส่วนนี้จะกล่าวถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้ต่อสู้ตรวจสอบกู้ข้อมูลและสังหารไวรัส, Thai definition: ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม
ค่าไถ่[N] ransom, See also: redeem, Example: เขาถูกสมุนของเจ้าพ่อจับตัวไปเรียกค่าไถ่ เหรัญญิกของสหภาพจำเป็นต้องจ่ายเงินสด 50,000 ดอลลาร์ถึงเรียบร้อย, Thai definition: จำนวนเงินตามที่เรียกร้องเพื่อให้ปลดปล่อยจากที่กักขัง
เสียบน[V] redeem a vow, Syn. ใช้บน, แก้บน, Example: พ่อกับแม่ต้องรีบไปเสียบนให้ลูกหลังจากที่ลูกชายสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้, Thai definition: แก้บนแก่ผีสางเทวดา
ไถ่[V] redeem, Syn. เอาคืน, ถอน, Example: เขาไถ่หล่อนจากความเป็นทาสด้วยเงิน 50 ชั่ง, Thai definition: ชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้
ไถ่ถอน[V] redeem, Syn. ไถ่, เอาคืน, Example: ผ่านหน้าแล้งไปแล้ว เราอาจจะเหลือเงินพอเก็บรวบรวมไว้ไถ่ถอนน.ส.3ก. คืนมาก็ได้, Thai definition: ชำระหนี้เพื่อปลดเปลื้องพันธะในทรัพย์สินที่จำนองไว้ ให้หลุดพ้นจากการเป็นประกัน
ไถ่บาป[V] redeem, Example: ฉันยอมตายและจะตายอย่างยินดีเพื่อไถ่บาป, Thai definition: ช่วยให้พ้นบาป
การใช้บน[N] votive offering, See also: redeeming a vow, compensation for a vow, Syn. การแก้บน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow   
ค่าไถ่[n.] (khā thai) EN: ransom ; redeem   FR: rançon [f]
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed   
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve   FR: rétablir
ไถ่[v.] (thai) EN: redeem ; ransom   FR: racheter ; rançonner
ไถ่บาป[v.] (thaibāp) EN: redeem   
ไถ่ถอน[v.] (thaithøn) EN: redeem   FR: dégager ; reprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEEM    R AH0 D IY1 M
REDEEMS    R AH0 D IY1 M Z
REDEEMED    R AH0 D IY1 M D
REDEEMING    R AH0 D IY1 M IH0 NG
REDEEMABLE    R AH0 D IY1 M AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeem    (v) (r i1 d ii1 m)
redeems    (v) (r i1 d ii1 m z)
redeemed    (v) (r i1 d ii1 m d)
redeemer    (n) (r i1 d ii1 m @ r)
redeemers    (n) (r i1 d ii1 m @ z)
redeeming    (v) (r i1 d ii1 m i ng)
redeemable    (j) (r i1 d ii1 m @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
根引き[ねびき, nebiki] (n,vs) uproot; redeem [Add to Longdo]
質流れ[しちながれ, shichinagare] (n) unredeemed pawned item [Add to Longdo]
質流れの時計[しちながれのとけい, shichinagarenotokei] (n) unredeemed (pawned) watch [Add to Longdo]
取り柄(P);取柄;取りえ;取り得(iK);取得(iK)[とりえ, torie] (n) worth; redeeming feature; merit; gain; profit; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
正直一遍[しょうじきいっぺん, shoujikiippen] (n,adj-na) honest to a fault; one's only strength being his (her) honesty; having no redeeming feature except for being honest [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] Redeemer [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, / ] redeem; to ransom [Add to Longdo]
赎回[shú huí, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] redeem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redeem \Re*deem"\ (r?*d?m"), v. t. [imp. & p. p. {Redeemed}.
   (-d?md"); p. pr. & vb. n. {Redeeming}.] [F. r['e]dimer, L.
   redimere; pref. red-, re- re- + emere, emptum, to buy,
   originally, to take, cf. OIr. em (in comp.), Lith. imti. Cf.
   {Assume}, {Consume}, {Exempt}, {Premium}, {Prompt},
   {Ransom}.]
   1. To purchase back; to regain possession of by payment of a
    stipulated price; to repurchase.
    [1913 Webster]
 
       If a man sell a dwelling house in a walled city,
       then he may redeem it within a whole year after it
       is sold.               --Lev. xxv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically:
    (a) (Law) To recall, as an estate, or to regain, as
      mortgaged property, by paying what may be due by force
      of the mortgage.
    (b) (Com.) To regain by performing the obligation or
      condition stated; to discharge the obligation
      mentioned in, as a promissory note, bond, or other
      evidence of debt; as, to redeem bank notes with coin.
      [1913 Webster]
 
   3. To ransom, liberate, or rescue from captivity or bondage,
    or from any obligation or liability to suffer or to be
    forfeited, by paying a price or ransom; to ransom; to
    rescue; to recover; as, to redeem a captive, a pledge, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Redeem Israel, O God, out of all his troubles. --Ps.
                          xxv. 22.
    [1913 Webster]
 
       The Almighty from the grave
       Hath me redeemed.           --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) Hence, to rescue and deliver from the bondage of
    sin and the penalties of God's violated law.
    [1913 Webster]
 
       Christ hath redeemed us from the curse of the law,
       being made a curse for us.      --Gal. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   5. To make good by performing fully; to fulfill; as, to
    redeem one's promises.
    [1913 Webster]
 
       I will redeem all this on Percy's head. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To pay the penalty of; to make amends for; to serve as an
    equivalent or offset for; to atone for; to compensate; as,
    to redeem an error.
    [1913 Webster]
 
       Which of ye will be mortal, to redeem
       Man's mortal crime?          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is a chance which does redeem all sorrows.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To redeem the time}, to make the best use of it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redeem
   v 1: save from sins [syn: {deliver}, {redeem}, {save}]
   2: restore the honor or worth of
   3: to turn in (vouchers or coupons) and receive something in
     exchange
   4: exchange or buy back for money; under threat [syn: {ransom},
     {redeem}]
   5: pay off (loans or promissory notes) [syn: {redeem}, {pay
     off}]
   6: convert into cash; of commercial papers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top