ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquittance

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquittance-, *acquittance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acquittance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acquittance*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung {f}; Quittung {f}acquittance [Add to Longdo]
Tilgung {f}acquittance; acquittances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquittance \Ac*quit"tance\, v. t.
   To acquit. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquittance \Ac*quit"tance\, n. [OF. aquitance, fr. aquiter. See
   {Acquit}.]
   1. The clearing off of debt or obligation; a release or
    discharge from debt or other liability.
    [1913 Webster]
 
   2. A writing which is evidence of a discharge; a receipt in
    full, which bars a further demand.
    [1913 Webster]
 
       You can produce acquittances
       For such a sum, from special officers. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquittance
   n 1: a legal document evidencing the discharge of a debt or
      obligation [syn: {acquittance}, {release}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top