Search result for

ภาษา

(151 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษา-, *ภาษา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ

Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
язык[ยี-ซึก'] (imperfective ) ภาษา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (n phrase ) English for Hotel
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Reading
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Writing
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอีสาน[ภา-สา-อี-สาน] (n ) ภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย เนื่องจากภาคอีสานมีหลากหลายชนเผ่าจึงทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษา อ้างอิง : https://ēsan, 08.com/dict/

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษา[N] language, See also: speech, words, Syn. คำพูด, Example: ปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม, Thai definition: เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
ภาษาคน[N] human speech, See also: human tongue, human language, Syn. ภาษามนุษย์, Ant. ภาษาสัตว์, Example: สัตว์ที่ถูกฝึกดีมักจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง, Count unit: ภาษา
ภาษาซี[N] C programming language, Example: งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเขียนด้วยภาษาสูง เช่น ภาษาซี หรือภาษาโคบอล
ภาษากาย[N] body language, Example: ภาษาพูดนั้นสื่อความคิด แต่ภาษากายสื่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่า, Thai definition: การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ
ภาษาจีน[N] Chinese, Example: ภาษาจีนมีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาที่เป็นสัญลักษณ์, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่คนจีนใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศจีน
ภาษาปาก[N] colloquialism, See also: colloquial expression, spoken language, Syn. ภาษาพูด, Example: ภาษาที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นภาษาปากที่ไม่ต้องพิถีพิถันเลือกใช้คำมากนัก, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาหรือระเบียบคำที่พูดกันธรรมดาโดยไม่ได้เคร่งครัดกับไวยากรณ์อย่างภาษาหนังสือ
ภาษาพูด[N] colloquialism, Ant. ภาษาเขียน, Example: เนื่องจากเด็กยังไม่เข้าใจภาษาพูดได้ เขาจึงมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อกิริยาท่าทาง, Count unit: ภาษา, Thai definition: ถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน
ภาษามือ[N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ภาษาสูง[N] high language, Example: ถ้าต่างชาติหรือเด็กเกิดเมืองนอกที่คิดจะเรียนศัพท์แสงภาษาไทยมาอ่านโคลงกลอนเมื่อใด เมื่อนั้นเป็นต้องเปลี่ยนใจเลิกเรียนภาษานี้ทันที นี่แหละภาษาสวย ภาษาสูง ประสาภาษาไทย, Thai definition: ระดับหนึ่งของภาษา ซึ่งเป็นการใช้ภาษาในระดับยาก ที่ต้องการความสละสลวย เช่นภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมชั้นสูง หรือทางวรรณศิลป์ เป็นต้น
ภาษาสูง[N] high level language, Syn. ภาษาในระดับสูง, Ant. ภาษาต่ำ, ภาษาในระดับต่ำ, Example: งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเขียนด้วยภาษาสูง เช่นภาษาซี หรือภาษาโคบอล, Thai definition: ภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษาน. ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม
ภาษาเสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ
ภาษาคนหรือชาติที่พูดภาษานั้น ๆ เช่น มอญ ลาว ทะวาย นุ่งห่มและแต่งตัวตามภาษา (พงศ. ร. ๓)
ภาษากลุ่มของชุดอักขระ สัญนิยม และกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา
ภาษาโดยปริยายหมายความว่า สาระ, เรื่องราว, เนื้อความที่เข้าใจกัน, เช่น ตกใจจนพูดไม่เป็นภาษา เขียนไม่เป็นภาษา ทำงานไม่เป็นภาษา.
ภาษากึ่งแบบแผนน. ภาษาราชการ.
ภาษาคำควบมากพยางค์น. ภาษาแบบที่มีการสร้างคำด้วยการประกอบหน่วยคำหลาย ๆ หน่วยเข้าเป็นคำเดียวกัน ทำให้คำหนึ่ง ๆ มีความยาวหลายพยางค์ เช่น ภาษาเวลส์ ภาษาเอสกิโม ภาษาอินเดียนแดง.
ภาษาคำติดต่อน. ภาษาแบบที่มีการสร้างคำด้วยการเติมอุปสรรค อาคม หรือปัจจัย ซึ่งเป็นหน่วยคำไม่อิสระและไม่มีความหมาย ผสานเข้ากับคำบางคำซึ่งเป็นคำตั้ง ทำให้เกิดเป็นคำใหม่ แต่จะมีรูปและความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำตั้งนั้น เช่น ภาษาเขมร ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตุรกี ภาษาฮังการี.
ภาษาคำโดดน. ภาษาแบบที่ใช้คำที่มีลักษณะโดด ๆ คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามหน้าที่หรือตามความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เกี่ยวเนื่องกับคำอื่น คำในภาษาคำโดดมักจะมีพยางค์เดียวเป็นส่วนมาก แต่ก็มีคำสองพยางค์และหลายพยางค์ด้วย เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม.
ภาษาถิ่นน. ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
languageภาษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmic languageภาษาขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control languageภาษาควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job control languageภาษาควบคุมงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job control language (JCL)ภาษาควบคุมงาน (เจซีแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system control languageภาษาควบคุมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote control languageภาษาควบคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageภาษาจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
patoisภาษาชนบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
programming languageภาษาชุดคำสั่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controlled languageภาษาควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Natural languageภาษาธรรมชาติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Controlled languageภาษาควบคุม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Natural languageภาษาธรรมชาติ
ภาษาธรรมชาติ ในแง่ของการทำดรรชนี เพื่อใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศนั้น หมายถึง คำที่มิเกิดจากการถูกกำหนดหรือบังคับใ้ห้ใช้ แต่เป็นการนำคำจากที่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานกำหนดใช้เอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับศัพท์บัญญัติ หรือศัพท์ควบคุมที่กำหนดให้ใช้

ภาษาธรราชาติ มักจะเป็นคำทันสมัยหรือยังมิได้ถูกกำหนดเป็นคำศัพท์ควบคุม ซึ่งสามารถทำให้สืบค้นเรื่องที่ตรงกับปัจจุบัน แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากภาษาธรรมชาติ มิได้มีการควบคุมคำที่มีความหมายเดียวกันและใช้แตกต่างกัน ทำให้เสียเวลาในการสืบค้น เนื่องจากต้องนึกคำที่จะต้องค้นหลายคำ ซึ่งต่างจากภาษาควบคุม ที่จะมีการควบคุมคำศัพท์ ทำให้มีมาตรฐานในการใช้คำดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกัน หมายถึง เรื่องเดียวกัน แต่อาจจะไม่ตรงกับคำที่ปรากฏในเนื้อหาของสารสนเทศและทันสมัย เนื่องจากภาษาควบคุมต้องมีการพิจารณากลั่นกรอง จึงจะสามารถกำหนดใช้ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer hardware description languagesภาษาบรรยายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational lingusiticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algorithmic languageภาษาอัลกอล
ภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรม
แต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's just me, the best english department in americaมันแค่ฉัน คณะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
That's latin for "the quiz." we will begin with mr. Applebaum.คือคำว่า "the quiz" ในภาษาลาตินล่ะ/ เราจะเริ่มที่ คุณ Applebaum New Haven Can Wait (2008)
Anybody read Chinese?มีใครอ่านภาษาจีนได้ไหม Birthmarks (2008)
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\" Birthmarks (2008)
This is an English exam.นี่มันสอบวิชาภาษาอังกฤษน่ะ Baby and I (2008)
Shouldn't you at least write this in English?นายต้องเขียนมันเป็นภาษาอังกฤษซิ Baby and I (2008)
Latin. Roughly translated:ภาษาละติน แปลคร่าว ๆ ได้ว่า The Bank Job (2008)
- You actually know Latin?- คุณรู้ภาษาละตินจริง ๆ หรือ The Bank Job (2008)
What language is that?ภาษาอะไรหน่ะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Nineteen different languages.- แต่พูดได้ 19 ภาษานะ Babylon A.D. (2008)
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I might be able to read a bit though if I walk it through Mayan first.ฉันอาจจะอ่านได้นิดหน่อย คล้ายภาษามายัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษา[n.] (phāsā) EN: language ; speech ; tongue ; lingo   FR: langue [f] ; langage [m] ; idiome [m] ; jargon [m] ; parler [m] ; ramage [m] (fig.)
ภาษากฎหมายไทย[n. exp.] (phāsā kotmāi Thai) EN: Thai law language   
ภาษากลาง[n. exp.] (phāsā klāng) EN: interlingua ; interlanguage ; common language ; Mandarin   FR: langue commune [f]
ภาษากาย[n. exp.] (phāsā kāi) EN: body language   FR: langage corporel [m]
ภาษาการเขียนโปรแกรม[n. exp.] (phāsā kān khīen prōkraēm) EN: programming language   FR: langage de programmation [m]
ภาษาคน[n. exp.] (phāsā khon) EN: human speech ; human tongue ; human language   FR: langage humain [m]
ภาษาครีโอล[n. exp.] (phāsā khrīøl) EN: Creole   FR: créole [m]
ภาษาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phāsā khømphiūtoē) EN: computer language   FR: langage informatique [m] ; langage de programmation [m]
ภาษาคำติดต่อ[n. exp.] (phāsā kham tittø) EN: agglutinative language   FR: langue agglutinante [f]
ภาษาคำโดด[n. exp.] (phāsā kham dōt) EN: isolating language   FR: langue isolante [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Arabic[N] ภาษาหรืออักขระอาหรับ
Aryan[N] ภาษาอารยัน
Bahasa Indonesia[N] ภาษาอินโดนีเซีย
Basic[N] ภาษาเบสิก, See also: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์
body language[N] ภาษาท่าทาง, See also: ภาษากาย, Syn. gesture
Cambodian[N] ภาษาเขมร, See also: คนเขมร, ชาวเขมร, Syn. Kampuchean
Cantonese[N] ภาษาจีนกวางตุ้ง
Chinese[N] ภาษาจีน
creole[N] ภาษาครีโอล, See also: ภาษาที่พัฒนามาจากภาษาสองภาษา, Syn. creolized language, mixed language
double Dutch[IDM] คำพูดไม่รู้เรื่อง, See also: ภาษาที่ไม่เข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)

English-Thai: Nontri Dictionary
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
bilingual(adj) พูดได้สองภาษา
British(n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน
colloquial(adj) เกี่ยวกับภาษาพูด
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดาๆ
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
Dutch(n) ชาวฮอลันดา,ชาวเนเธอร์แลนด์,ชาวดัช,ภาษาดัช
Egyptian(adj) เกี่ยวกับประเทศอียิปต์,เกี่ยวกับชาติไอยคุปต์,เกี่ยวกับภาษาอียิปต์
Egyptian(n) ชาวอียิปต์,ชาวไอยคุปต์,ภาษาอียิปต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acrolectภาษาย่อยช่วงบน
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
artificial languageภาษาประดิษฐ์
elvish[-เอลฝิฌ] (n adj ) ภาษาเอลฟ์ ของเอลฟ์ เกี่ยวกับเอลฟ์
See also: S. elven, R. elf
Esperanto (n ) ภาษาเอสเปรันโต
kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย หรือ ภาษาส่วย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทย ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n vi vt aux. verb adj adv conj pron. phrase abbrev uniq ) ภาษาไทย
psycholinguisticภาษาศาสตร์จิตวิทยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
タイ語[たいご, taigo] (n) ภาษาไทย
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655
母語[ぼご(โบโกะ), ] (n) ภาษาแม่
英語[えいご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ
ドイツ語[ドイツご, doitsu go] (n ) ภาษาเยอรมัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
言語[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
手話[しゅわ, shuwa] Thai: ภาษามือ
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
中国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Wort(n) |das, pl. Worte/ Wörte| คำ(เชิงภาษา)
auchด้วย, คล้าย too ในภาษาอังกฤษ
das(Artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
üเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top