ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘲-, *嘲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘲, cháo, ㄔㄠˊ] to deride, to jeer at, to ridicule, to scorn
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  朝 (cháo ㄔㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,325

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháo, ㄔㄠˊ, ] to ridicule; to mock, #9,545 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] see 哳, onomat., twitter; twittering sound, #9,545 [Add to Longdo]
[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]
[cháo fèng, ㄔㄠˊ ㄈㄥˋ, / ] to sneer at; to ridicule; to taunt, #20,395 [Add to Longdo]
[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, ] tease; poke fun at; make fun of, #33,549 [Add to Longdo]
[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, ] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule, #108,096 [Add to Longdo]
[zhāo zhā, ㄓㄠ ㄓㄚ, ] onomat., twitter; twittering sound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
り;けり(io)[あざけり, azakeri] (n,adj-no) ridicule; scorn [Add to Longdo]
り笑う[あざけりわらう, azakeriwarau] (v5u) to laugh to scorn [Add to Longdo]
る(P);ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]
[ちょうば, chouba] (n,vs) taunt; insult; abuse [Add to Longdo]
[ちょうろう, chourou] (n,vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His classmates' jeers reduced him to tears.級友の笑が彼に涙させた。
It is not good to ridicule him in public.公衆の面前で彼を笑するのはよくない。
I can't stand being laughed at in front of others.私は他人の前で笑されるのに耐えられない。
People used to laugh at him behind his back.人々は陰で彼を笑したものだった。
People laughed at him.人々は彼を笑った。
He exposed himself to the ridicule of his classmates.彼は級友の笑を浴びた。
It's the way that she laughs at herself that endears her to me.彼女が自分で自分を笑うのがわたしには魅力的だ。
"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.「ちがうちがう僕らは求めてる笑顔はあんなじゃない」 それは『嗤い』もしくは『笑』。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wine is a mocker. Strong drink is raging, Master Hindley.[CN] 酒是一个弄者 暴饮是疯狂的 主人 Wuthering Heights (1939)
For if I didn't hate you like I do, if I didn't have so many insults and troubles[JA] お前をそれほど憎んでいないとしても... お前のや労苦にそれほど仕返し する必要はないにしろ Siegfried (1980)
My question was derided[JA] 私の質問は笑されました Das Rheingold (1980)
I know I shouldn't laugh at you.[JA] 笑っちゃいけないってわかってた 我知道我不該笑你 Cape No. 7 (2008)
You laugh and say they don't. Which one's the liar?[CN] 你笑说没这回事,谁在撒谎? The Grapes of Wrath (1940)
- Don't make fun of me.[CN] 不要弄我 Wuthering Heights (1939)
Pity we couldn't have fought the war out in a poker game.[CN] 别笑我这乡下姑娘了 Gone with the Wind (1939)
- Do you mock me?[JA] - 俺を笑するのか? Das Rheingold (1980)
Joe stated his case logically and passionately... but his perceived effeminate voice only drew big gales of stupid laughter.[JA] ジョーは論理的に 情熱を持って釈明した・・・ しかし、彼の喋りは馬鹿にされ 反感と笑を招くだけとなった Idiocracy (2006)
Now, look here. You can tell me to go to the devil, but you can't laugh at me.[CN] 现在,看着这,你可以让我下地狱 但你决不能笑我 The Mummy (1932)
Criminals mock society's laws.[JA] 犯罪者は法を笑っている Batman Begins (2005)
Must I abase myself to spur on the insolent, to be mocked by the free?[JA] 不埒な者には励みに 自由な女神からられるようになれ というのですが Die Walküre (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top