ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discourse

D IH1 S K AO0 R S   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discourse-, *discourse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourse[N] การบรรยายที่เคร่งเครียด, See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. speech, verbalization, address, monoloque
discourse on[PHRV] กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง, ปราศรัยเรื่อง
discourse upon[PHRV] กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง, ปราศรัยเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer

English-Thai: Nontri Dictionary
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา,บรรยาย,อภิปราย,พูด,ปาฐกถา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discourseวจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discourse analysisการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ [TU Subject Heading]
Discourse analysisการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)
A 30-minute discourse about how the sugar packets are suddenly disappearing.ทุกๆ 30 นาทีพูดแต่เรื่อง ก้อนน้ำตาลหายไปไหน 4 Days Out (2009)
ONE SIDE OF THE DISCOURSE MADE A REFERENCE TO THE DEVIL'S STRIP.) นั่นมันอะไรละนั่น? อืม เป็นหญ้าที่แยกระหว่างทางเดินกับถนนหนะ Soul Mates (2009)
This guy single-handedly set political discourse back a hundred years.ไอ้หมอนี่คนเดียว ที่ทำให้การอภิปรายการเมือง ย้อนหลังไปร้อยปี Excellence in Broadcasting (2010)
Our e-mail discourse begins Monday with hal ashby's "the landlord,"เริ่มวันจันทร์นี้ ด้วย the landlord ของ ashby The Wrong Goodbye (2011)
We'll continue this discourse at a later date.ไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันต่อทีหลัง Biology 101 (2011)
I left aside using the construction of comical discourse the way I used to.ทิ้งการใช้โครงสร้างวาทกรรมแบบการ์ตูน แบบที่ฉันเคยใช้  ()
Because their discourse is completely unfeasible.เพราะทัศนคติของพวกเขา ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discourseIn their discourse after dinner, they talked about politics.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang thēt) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching   
การวิเคราะห์ระบบข้อความ[n. exp.] (kān wikhrǿ rabop khøkhwām) EN: discourse analysis   
การวิเคราะห์สัมพันธสาร[n. exp.] (kān wikhrǿ samphanthasān) EN: discourse analysis   
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words   FR: discours [m]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse   FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
สัมพันธสาร[n.] (samphanthasān) EN: discourse   
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment   FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วาทกรรม[n.] (wāthakam) EN: discourse   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOURSE D IH1 S K AO0 R S
DISCOURSES D IH0 S K AO1 R S IH0 Z
DISCOURSES D IH1 S K AO0 R S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourse (n) dˈɪskɔːs (d i1 s k oo s)
discourse (v) dˈɪskˈɔːs (d i1 s k oo1 s)
discoursed (v) dˈɪskˈɔːst (d i1 s k oo1 s t)
discourses (n) dˈɪskɔːsɪz (d i1 s k oo s i z)
discourses (v) dˈɪskˈɔːsɪz (d i1 s k oo1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech, #29,133 [Add to Longdo]
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, ] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative, #95,048 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskurs {m} | einen Diskurs führendiscourse | to discourse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
ディスクール[, deisuku-ru] (n) discourse (fre [Add to Longdo]
一くさり;一齣;一闋[ひとくさり, hitokusari] (n) passage in a discourse; one section; one scene [Add to Longdo]
言述[げんじゅつ, genjutsu] (n,vs) discourse; expression of thoughts, ideas, etc. [Add to Longdo]
言説[げんせつ, gensetsu] (n,vs) remark; statement; discourse [Add to Longdo]
講話[こうわ, kouwa] (n,vs) lecture; discourse [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
談義[だんぎ, dangi] (n) (1) discussion; discourse; (2) lecture; sermon [Add to Longdo]
談話表示構造理論[だんわひょうじこうぞうりろん, danwahyoujikouzouriron] (n) {ling} discourse representation structure theory; DRS [Add to Longdo]
談話分析[だんわぶんせき, danwabunseki] (n) discourse analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourse \Dis*course"\, n. [L. discursus a running to and fro,
   discourse, fr. discurrere, discursum, to run to and fro, to
   discourse; dis- + currere to run: cf. F. discours. See
   {Course}.]
   1. The power of the mind to reason or infer by running, as it
    were, from one fact or reason to another, and deriving a
    conclusion; an exercise or act of this power; reasoning;
    range of reasoning faculty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Difficult, strange, and harsh to the discourses of
       natural reason.            --South.
    [1913 Webster]
 
       Sure he that made us with such large discourse,
       Looking before and after, gave us not
       That capability and godlike reason
       To fust in us unused.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Conversation; talk.
    [1913 Webster]
 
       In their discourses after supper.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Filling the head with variety of thoughts, and the
       mouth with copious discourse.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. The art and manner of speaking and conversing.
    [1913 Webster]
 
       Of excellent breeding, admirable discourse. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Consecutive speech, either written or unwritten, on a
    given line of thought; speech; treatise; dissertation;
    sermon, etc.; as, the preacher gave us a long discourse on
    duty.
    [1913 Webster]
 
   5. Dealing; transaction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Good Captain Bessus, tell us the discourse
       Betwixt Tigranes and our king, and how
       We got the victory.          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourse \Dis*course"\, v. i. [imp. & p. p. {Discoursed}; p.
   pr. & vb. n. {Discoursing}.]
   1. To exercise reason; to employ the mind in judging and
    inferring; to reason. [Obs.] "Have sense or can
    discourse." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To express one's self in oral discourse; to expose one's
    views; to talk in a continuous or formal manner; to hold
    forth; to speak; to converse.
    [1913 Webster]
 
       Bid me discourse, I will enchant thine ear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To relate something; to tell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To treat of something in writing and formally.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourse \Dis*course"\, v. t.
   1. To treat of; to expose or set forth in language. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The life of William Tyndale . . . is sufficiently
       and at large discoursed in the book. --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter or give forth; to speak.
    [1913 Webster]
 
       It will discourse most eloquent music. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To talk to; to confer with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I have spoken to my brother, who is the patron, to
       discourse the minister about it.   --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discourse
   n 1: extended verbal expression in speech or writing
   2: an address of a religious nature (usually delivered during a
     church service) [syn: {sermon}, {discourse}, {preaching}]
   3: an extended communication (often interactive) dealing with
     some particular topic; "the book contains an excellent
     discussion of modal logic"; "his treatment of the race
     question is badly biased" [syn: {discussion}, {treatment},
     {discourse}]
   v 1: to consider or examine in speech or writing; "The author
      talks about the different aspects of this question"; "The
      class discussed Dante's `Inferno'" [syn: {discourse}, {talk
      about}, {discuss}]
   2: carry on a conversation [syn: {converse}, {discourse}]
   3: talk at length and formally about a topic; "The speaker
     dissertated about the social politics in 18th century
     England" [syn: {hold forth}, {discourse}, {dissertate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top