ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

language

L AE1 NG G W AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -language-, *language*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
language(n) ภาษา, Syn. speech, dialect
language(n) วิธีการสื่อสาร, See also: คำพูด, ภาษาพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
language(แลง'เกว็จฺ) n. ภาษา
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
high level languageภาษาระดับสูงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ถึงโครงสร้างภายในของเครื่องแต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาซี (C) ภาษาเบสิก (BASIC) และภาษาปาสกาล (PASCAL) เป็นต้น ตรงข้ามกับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ซึ่งเรียกกันว่าเป็นภาษาระดับต่ำ ผู้เขียนจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษานั้นได้ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูงนี้ได้ แต่จะต้องใช้ตัวแปล (compiler) จัดการแปลเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ดู computer language ประกอบ
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
interpreted languageภาษาที่แปลด้วยตัวแปลภาษาหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งทีละคำสั่ง จัดการแปลให้แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ทันที ก่อนที่จะไปอ่านคำสั่งใหม่ เช่น ภาษา BASIC, LISP, PROLOG และ LOGO เป็นต้น การใช้ภาษาประเภทนี้ ที่ใช้จะรู้สึกทันใจกว่า เพราะรายงานผลได้ทันที ถ้ามีที่ผิด ก็จะได้แก้ไขได้เลย ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า Interpreter เป็นตัวแปล
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
language(n) ภาษา, ถ้อยคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
languageภาษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
language, objectกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Languageภาษา, การสื่อภาษา [การแพทย์]
Language acquisitionการรับรู้ทางภาษา [TU Subject Heading]
Language and cultureภาษากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Language and educationภาษากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Language and languagesภาษา [TU Subject Heading]
Language and logicภาษากับตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]
Language and sexภาษากับเพศ [TU Subject Heading]
Language and the Internetภาษากับอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Language Centerศูนย์ภาษา [การแพทย์]
Language Developmentภาษา, วิวัฒนาการ;, การพัฒนาการทางภาษา; พัฒนาการทางภาษา; ความสามารถในการพูดสื่อความหมายให้เข้าใจ; พัฒนาการด้านภาษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด, \ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
the other's a code-breaker with language ability.อีกคนเป็นช่างเทคนิค ที่มีความสามารถด้านภาษา Spies Like Us (1985)
Don't bother. This is a language only understood between assassins.ไม่ต้องกังวล มันเป็นภาษาเฉพาะ มีแต่มือสังหาร เท่านั้นที่อ่านออก Vampire Hunter D (1985)
Why do you use language like that? Don't use language like that. No wonder your daughters talk like toilets.ทำไมใช้คำพูดแบบนั้น มิน่าลูกถึงพูดไม่เพราะ Punchline (1988)
You have to know the language there, otherwise they don't like you.คุณต้องพูดฝรั่งเศสได้ ไม่งั้นเขาจะเกลียดคุณ Punchline (1988)
You know, I'm starting to pick up on a little language barrier thing going here.คุณรู้ว่าฉันเริ่มที่จะรับในสิ่งที่อุปสรรคทางภาษาน้อยไปที่นี่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I don't like it when you use language like that.ฉันไม่อยากให้เธอพูดหยาบแบบนั้น The Bodyguard (1992)
- Do we have to invent a whole new language ?คุณจะอยู่ต่อ... ใช่มั้ย Schindler's List (1993)
I have not been accustomed to such language as this.ฉันไม่ชินกับภาษาพวกพื้นๆ นี่ Episode #1.6 (1995)
This was the key that allowed us to decipher their language for physics, geometry, chemistry.นี้เป็นกุญแจสำคัญ ที่ช่วยให้เราสามารถถอดรหัส ภาษาของพวกเขา ฟิสิกส์เรขาคณิตเคมี กรอบถัดไปเอลลี Contact (1997)
What I meant to say is the message was written in the language of science.สิ่งที่ฉันหมายถึงว่า เป็นข้อความที่ถูกเขียนใน ภาษาของวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
If nothing else it should be somebody fluent in the language the message was given in.หากไม่มีอะไรอื่น มันควรจะเป็นใคร สักคนที่พูดภาษา ภาษาข้อความที่ได้รับใน Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
language400 million people speak English as their first language.
language80% of all English words come from other languages.
languageA dictionary is an important aid in language learning.
languageA foreign language cannot be mastered in a year or so.
languageA little language goes a long way.
languageAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
languageAmazing! That your mother speaks 6 languages.
languageAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
languageAny gentleman would not use such language.
languageAny student of this school must learn one more foreign language besides English.
languageArabic is a very important language.
languageAre you interested in foreign languages?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาณี(n) speech, See also: language, sound, Syn. เสียง, ถ้อยคำ, ภาษา
ภาษา(n) language, See also: speech, words, Syn. คำพูด, Example: ปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม, Thai Definition: เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
วาณี(n) language, Syn. ภาษา, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกภาพของภาษา(n) language autonomy
นิรุกติ(n) language, See also: speech, words, Syn. ภาษา, คำพูด, Notes: (สันสกฤต)
การพัฒนาภาษา(n) language development, Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัจนะภาษา[awatjanaphāsā] (n) EN: non verbal language
บาลี[Bālī] (n, prop) EN: Pali ; Pali language  FR: pali [ m ] ; langue pali [ f ]
เอกภาพของภาษา[ēkkaphāp khøng phāsā] (n, exp) EN: language autonomy
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย[itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai] (xp) EN: influence of foreign languages on Thai
จัตวา (–๋)[jattawā] (n) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language)  FR: jattawa [ m ] (quatrième accent tonal du thaï)
การใช้ภาษาไทย[kān chai phāsā Thai] (n, exp) EN: Thai language usage
การพัฒนาภาษา[kān phatthanā phāsā] (n, exp) EN: language development
การเรียนภาษา[kān rīen phāsā] (n, exp) EN: language learning
การสอนภาษา[kān søn phāsā] (n, exp) EN: language teachning  FR: enseignement des langues [ m ]
การันต์ (–์)[kāran] (x) EN: [ mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute ]  FR: [ symbole de consonne muette ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LANGUAGE L AE1 NG G W AH0 JH
LANGUAGE L AE1 NG G W IH0 JH
LANGUAGES L AE1 NG G W AH0 JH AH0 Z
LANGUAGES L AE1 NG G W IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
language (n) lˈæŋgwɪʤ (l a1 ng g w i jh)
languages (n) lˈæŋgwɪʤɪz (l a1 ng g w i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen #534 [Add to Longdo]
语种[yǔ zhòng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ,   /  ] language type (in a classification) #27,591 [Add to Longdo]
语系[yǔ xì, ㄩˇ ㄒㄧˋ,   /  ] language system #41,603 [Add to Longdo]
语素[yǔ sù, ㄩˇ ㄙㄨˋ,   /  ] language component; morpheme; individual characters (making up an expression) #46,892 [Add to Longdo]
语族[yǔ zú, ㄩˇ ㄗㄨˊ,   /  ] language branch #84,416 [Add to Longdo]
语支[yǔ zhī, ㄩˇ ㄓ,   /  ] language branch [Add to Longdo]
语文老师[yǔ wén lǎo shī, ㄩˇ ㄨㄣˊ ㄌㄠˇ ㄕ,     /    ] language and literature teacher [Add to Longdo]
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ,     /    ] language pledge (to speak only the target language in a language school) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
言語[げんご, gengo] TH: ภาษา  EN: language

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultursprache { f }language of the civilized world [Add to Longdo]
Landessprache { f }language of the country; national language [Add to Longdo]
Sprache { f } | Sprachen { pl }language | languages [Add to Longdo]
Sprachkurs { m }language course [Add to Longdo]
Sprachlabor { n } | Sprachlabore { pl }language laboratory | language laboratories [Add to Longdo]
Sprachschule { f }language school [Add to Longdo]
Sprachübersetzung { f }language translation [Add to Longdo]
Übersetzungsprogramm { n }language processor [Add to Longdo]
Die Sprache ist das Medium des Denkens.Language is the vehicle of thought. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日本語[にほんご(P);にっぽんご, nihongo (P); nippongo] (n, adj-no) Japanese (language); (P) #114 [Add to Longdo]
[ご, go] (n, n-suf) (1) language; (2) word; (P) #238 [Add to Longdo]
英語[えいご, eigo] (n, adj-no) English (language); (P) #399 [Add to Longdo]
言語[げんご(P);ごんご, gengo (P); gongo] (n) { ling } language; (P) #708 [Add to Longdo]
言葉(P);詞;辞[ことば(P);けとば(言葉)(ok), kotoba (P); ketoba ( kotoba )(ok)] (n) (1) language; dialect; (2) word; words; phrase; term; expression; remark; (3) speech; (manner of) speaking; (P) #894 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) step; stair; (flight of) steps; (row of) stitches; columns (of print); (2) grade; rank; level; (ctr) (3) counter for breaks in written language (or speech, etc.); (P) #965 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) #1,620 [Add to Longdo]
原語[げんご, gengo] (n) original word; original language #2,410 [Add to Longdo]
フランス語[フランスご, furansu go] (n) French (language); (P) #3,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Language \Lan"guage\, n. [OE. langage, F. langage, fr. L. lingua
   the tongue, hence speech, language; akin to E. tongue. See
   {Tongue}, cf. {Lingual}.]
   [1913 Webster]
   1. Any means of conveying or communicating ideas;
    specifically, human speech; the expression of ideas by the
    voice; sounds, expressive of thought, articulated by the
    organs of the throat and mouth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Language consists in the oral utterance of sounds which
      usage has made the representatives of ideas. When two
      or more persons customarily annex the same sounds to
      the same ideas, the expression of these sounds by one
      person communicates his ideas to another. This is the
      primary sense of language, the use of which is to
      communicate the thoughts of one person to another
      through the organs of hearing. Articulate sounds are
      represented to the eye by letters, marks, or
      characters, which form words.
      [1913 Webster]
 
   2. The expression of ideas by writing, or any other
    instrumentality.
    [1913 Webster]
 
   3. The forms of speech, or the methods of expressing ideas,
    peculiar to a particular nation.
    [1913 Webster]
 
   4. The characteristic mode of arranging words, peculiar to an
    individual speaker or writer; manner of expression; style.
    [1913 Webster]
 
       Others for language all their care express. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. The inarticulate sounds by which animals inferior to man
    express their feelings or their wants.
    [1913 Webster]
 
   6. The suggestion, by objects, actions, or conditions, of
    ideas associated therewith; as, the language of flowers.
    [1913 Webster]
 
       There was . . . language in their very gesture.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. The vocabulary and phraseology belonging to an art or
    department of knowledge; as, medical language; the
    language of chemistry or theology.
    [1913 Webster]
 
   8. A race, as distinguished by its speech. [R.]
    [1913 Webster]
 
       All the people, the nations, and the languages, fell
       down and worshiped the golden image. --Dan. iii. 7.
    [1913 Webster]
 
   9. Any system of symbols created for the purpose of
    communicating ideas, emotions, commands, etc., between
    sentient agents.
    [PJC]
 
   10. Specifically: (computers) Any set of symbols and the
     rules for combining them which are used to specify to a
     computer the actions that it is to take; also referred to
     as a {computer lanugage} or {programming language}; as,
     JAVA is a new and flexible high-level language which has
     achieved popularity very rapidly.
     [PJC]
 
   Note: Computer languages are classed a low-level if each
      instruction specifies only one operation of the
      computer, or high-level if each instruction may specify
      a complex combination of operations. {Machine language}
      and {assembly language} are low-level computer
      languages. {FORTRAN}, {COBOL} and {C} are high-level
      computer languages. Other computer languages, such as
      JAVA, allow even more complex combinations of low-level
      operations to be performed with a single command. Many
      programs, such as databases, are supplied with special
      languages adapted to manipulate the objects of concern
      for that specific program. These are also high-level
      languages.
      [PJC]
 
   {Language master}, a teacher of languages. [Obs.]
 
   Syn: Speech; tongue; idiom; dialect; phraseology; diction;
     discourse; conversation; talk.
 
   Usage: {Language}, {Speech}, {Tongue}, {Idiom}, {Dialect}.
      Language is generic, denoting, in its most extended
      use, any mode of conveying ideas; speech is the
      language of articulate sounds; tongue is the
      Anglo-Saxon term for language, esp. for spoken
      language; as, the English tongue. Idiom denotes the
      forms of construction peculiar to a particular
      language; dialects are varieties of expression which
      spring up in different parts of a country among people
      speaking substantially the same language.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Language \Lan"guage\, v. t. [imp. & p. p. {Languaged}; p. pr. &
   vb. n. {Languaging}.]
   To communicate by language; to express in language.
   [1913 Webster]
 
      Others were languaged in such doubtful expressions that
      they have a double sense.        --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 language
   n 1: a systematic means of communicating by the use of sounds or
      conventional symbols; "he taught foreign languages"; "the
      language introduced is standard throughout the text"; "the
      speed with which a program can be executed depends on the
      language in which it is written" [syn: {language},
      {linguistic communication}]
   2: (language) communication by word of mouth; "his speech was
     garbled"; "he uttered harsh language"; "he recorded the
     spoken language of the streets" [syn: {speech}, {speech
     communication}, {spoken communication}, {spoken language},
     {language}, {voice communication}, {oral communication}]
   3: the text of a popular song or musical-comedy number; "his
     compositions always started with the lyrics"; "he wrote both
     words and music"; "the song uses colloquial language" [syn:
     {lyric}, {words}, {language}]
   4: the cognitive processes involved in producing and
     understanding linguistic communication; "he didn't have the
     language to express his feelings" [syn: {linguistic process},
     {language}]
   5: the mental faculty or power of vocal communication; "language
     sets homo sapiens apart from all other animals" [syn:
     {language}, {speech}]
   6: a system of words used to name things in a particular
     discipline; "legal terminology"; "biological nomenclature";
     "the language of sociology" [syn: {terminology},
     {nomenclature}, {language}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top