Search result for

britain

(47 entries)
(0.0425 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -britain-, *britain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Britain[N] อังกฤษ, Syn. United Kingdom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
britain(บริท'เทิน) n. อังกฤษ,ชื่อรวมของอิงแลนด์เวลล์และสก๊อตแลนด์Britannia (ดู)
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna get to the nearest port, get the fuck out of Britain.เราจะออกไปที่ port ที่ใกล้ที่สุด แล้วออกจากอังกฤษแม่งเลย Episode #1.5 (2008)
Well you know you're not in Britain, and God knows where you'll be tomorrow.คุณไม่ได้อยู่อังกฤษ พรุ่งนี้ได้อยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้ Quantum of Solace (2008)
The conquest of Britain is a lost cause.ชัยชนะของอังกฤษ ก่อให้เกิดการสูญเสีย Centurion (2010)
"Germany and Japan are no more our enemies than Britain and Russia are our friends."เยอรมันและญี่ปุ่นไม่ได้เป็นศัตรูต่อเรา มากไปกว่าที่อังกฤษและรัสเซียเป็นมิตร Shanghai (2010)
"Will you govern your peoples, Great Britain, Ireland, Canada,ผู้พันฮาร์ทลีย์รอผมอยู่ นี่ลูกชายผม ลอรี่ The King's Speech (2010)
Cape Gloucester, New Britain...แหลม กลัสเตอร์, นิวบริเทน.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
The main objective was to capture two military airfields on the western tip of New Britainเป้าหมายของภารกิจนี้.. เป็นไปเพื่อยึดครองฐานบิน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ปลายสุดไปทางตะวันตก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I was trying to call britain to order you toffees.ตอนนั้นผมกำลังโทรหา Britain เพื่อสั่งของหวานมาให้คุณน่ะ Communication Studies (2010)
It's a car from britain. It's not that weird.มันเป็นรถจากอังกฤษ มันไม่ยากนักหรอก The Townie (2010)
They're stealing them back in China and one by one feeding them into Britain.พวกเขาจะขโมยมันไปที่จีน และค่อยๆส่งกลับมาที่อังกฤษทีละชิ้น The Blind Banker (2010)
King of Great Britain and Ireland, and of you.กษัตริย์แห่ง สหราชอนาจักร และของเจ้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Even Great Britain? - Yeah.- ที่อังกฤษด้วยนะ The Hangover Part II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
britainAfter the war, Britain had many colonies.
britainAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
britainBritain is separated from the Continent by the Channel.
britainBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
britainBritain was not geared up for war then.
britainFrance seems to be swinging left - Britain to the right.
britainGreat Britain is a land of gentlemen and horse riding. (ymmv)
britainGreat Britain is no longer in control of world politics.
britainHe has gone to Britain.
britainHe seems to live in Britain.
britainHe was appointed ambassador to Britain.
britainHe went to Britain to deepen his knowledge of the culture.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Rātcha-ānājak Boritēn Yai) EN: Kingdom of Great Britain   
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Saharātcha-ānājak Boritēn Yai) EN: United Kingdom of Great Britain   FR: Royaume-Uni (de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITAIN    B R IH1 T AH0 N
BRITAINS    B R IH1 T AH0 N Z
BRITAIN'S    B R IH1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Britain    (n) (b r i1 t n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス製[イギリスせい, igirisu sei] (n,adj-no) British made; made in Britain [Add to Longdo]
エゲレス[, egeresu] (n) (arch) (See イギリス) Great Britain (dut [Add to Longdo]
グレートブリテン[, gure-toburiten] (n) Great Britain [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain) [Add to Longdo]
[えい, ei] (n,n-pref,n-suf) (abbr) (See 英吉利・イギリス,英国・えいこく) Britain; British [Add to Longdo]
英吉利(ateji)[イギリス, igirisu] (n,adj-no) (uk) Great Britain (por [Add to Longdo]
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom [Add to Longdo]
英独[えいどく, eidoku] (n) Britain and Germany [Add to Longdo]
英仏[えいふつ, eifutsu] (n,adj-no) Britain and France; Anglo-French [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Britain
   n 1: a monarchy in northwestern Europe occupying most of the
      British Isles; divided into England and Scotland and Wales
      and Northern Ireland; `Great Britain' is often used loosely
      to refer to the United Kingdom [syn: {United Kingdom},
      {UK}, {U.K.}, {Britain}, {United Kingdom of Great Britain
      and Northern Ireland}, {Great Britain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top