ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แตกแยก

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตกแยก-, *แตกแยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกแยก[V] split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกแยกก. แตกสามัคคี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Took a lot for you to alienate him.- ต้องให้อะไรมากมาย ที่จะแตกแยกกับเขา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The four of us were split up.สี่ของพวกเราก็แตกแยก In the Name of the Father (1993)
I'm the only guy I know who isn't from a broken home.ฉันคนเดียวที่ฉันรู้ว่าใครที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่แตกแยก The Birdcage (1996)
because of that my family exploded my parents divorcedเพราะนั่นทำให้ครอบครัวของผมแตกแยก พ่อกับแม่ของฉันต้องหย่าขาดกัน GTO (1999)
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family.คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก Malèna (2000)
You know, one day Kyle's going to wake up and I'll have to tell him his whole family's fallen apart.คุณรู้ไหม วันหนึ่ง ไคล์จะตื่นขึ้นมา และผมจะต้องบอกเขาว่า ครอบครัวของเขา แตกแยกไปแล้ว Pilot (2004)
It's like we've grown apart.เหมือนเราจะแตกแยก The Amityville Horror (2005)
George, we're losing each other.จอร์จ, เรากำลังจะแตกแยก The Amityville Horror (2005)
Protected by granite walls and the ice beneath our feet will not break until summer.ปกป้องโดย กำแพงยักษ์ และพื้นน้ำแข็ง ใต้ฝ่าเท้าเรา จะไม่แตกแยกออกจากกันจนกว่าฤดูร้อนจะมาถึง March of the Penguins (2005)
Fueled by the media, fear and panic spread quickly fracturing and dividing the country until, at last, the true goal comes into view.ความหวาดกลัวและตื่นตระหนก แพร่ไปทั่ว ผ่านสื่อต่างๆ... ...ประเทศแตกแยกและถูกแบ่งเป็นส่วนๆ, ในที่สุด เป้าหมายที่แท้จริงก็มาถึง V for Vendetta (2005)
Or is that Chie-chan's broken?หรือเป็น การแตกแยกของชิโอะจัง? Episode #1.1 (2006)
Christianity was on the rise. He didn't want his empire torn apart.คริสตศาสนา จึงรุ่งเรืองเพราะพระองค์ไม่อยากให้บ้านเมืองแตกแยก The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited   FR: se diviser; se désunir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divide against[PHRV] แตกแยกกับ, See also: ทะเลาะกันเอง
disintegrate[VI] แตกแยก, See also: แยกสลาย, แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
disjoin[VI] ไม่เข้าร่วม, See also: แตกแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
split[VI] แตกแยก, Syn. crack, divide, separate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
fission(n) การแตกแยก,การแยก,การแตกตัว,การแบ่งตัว,การแบ่งเซลล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top