ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turning point

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turning point-, *turning point*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turning point[N] จุดวิกฤติ, See also: หัวเลี้ยวหัวต่อ
turning point[N] จุดเลี้ยว, See also: หัวมุม, หัวเลี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought it was the greatest turning point of my life, but for some reason, I felt relieved the instant I let go of the cello.ผมคิดว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผม แต่ด้วยอะไรบางอย่าง ผมกลับรู้สคกผ่อนคลาย ทันทีที่ผมขายมันไป Departures (2008)
Stating it to be a turning point that will change the crisis into bliss,ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Episode #1.13 (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
Her life is at a very critical turning point between great happiness...ชีวิตของเธอ อยู่ในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง ระหว่างความโชคดี Harbingers in a Fountain (2009)
But it can also be a small thing... That seems so inconsequential in the moment, that turns out to be the turning point for your entire life.แต่กระนั้นมันก็สามารถเป็นเพียง เรื่องเล็กๆ ได้เช่นกัน... ซึ่งมันก็ดูไม่ใช่เรื่อง ที่มีความสำคัญอะไร ในช่วงเวลาเช่นนั้น Revelation Zero: Part 1 (2010)
In my experience, most turning points in our lives don't announce themselves.จากประสบการณ์ของฉัน โดยส่วนมากของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเรา ไม่จำเป็นที่่จะจ้องป่าวประกาศตัวเอง It Girl, Interrupted (2012)
It seems like the other day was a bit of a turning point for her.ดูเหมือนว่าวันก่อนจะเป็นจุดเปลี่ยนของเธอ Blood Is the New Black (2012)
Because I'm at a turning point in my own relationship.เพราะว่าผมกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยน ในความสัมพันธ์ของผม The Tiger in the Tale (2012)
Now, the Rubber Soul album marked a turning point for the group, where they literally and figuratively let their hair down.อัลบั้ม 'รับเบอร์ โซล' เป็นจุดเปลี่ยนของวง เมื่อพวกเขาเปลี่ยนแปลงทั้งภาพลักษณ์และตัวเอง แน่นอนว่า เดอะ บีเทิลส์ นั้น Tina in the Sky with Diamonds (2013)
The game was really the turning point for me because I actually learned that in life you can only trust in yourself, actually... not in the sense that you can't trust people but, yeah, like I said, the one who will never let you down is yourself.เกมนั่นเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลย เพราะว่าผมได้เรียนรู้ว่า ในชีวิตผม คุณไว้ใจได้แค่ตัวคุณเอง ที่จริง... ไม่ใช่ว่าคุณจะไว้ใจใครไม่ได้เลยซักทีเดียว Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turning pointThat day proved to be the turning point in his career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (chūang hūalīohūatø) EN: turning point   
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
จุดหักเห[n. exp.] (jut hakhē) EN: turning point   
จุดผกผัน[n. exp.] (jut phokphan) EN: turning point ; watershed   
จุดพลิกผัน[n. exp.] (jut phlikphan) EN: turning point   FR: virage [m]
จุดเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (jut plīenplaēng) EN: turning point   FR: tournant [m] (fig.)
จุดแปรผัน[n. exp.] (jut praēphan) EN: turning point   
จุดวกกลับ[n. exp.] (jut wok klap) EN: turning point   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book, #14,155 [Add to Longdo]
转折点[zhuǎn zhé diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point; breaking point, #18,297 [Add to Longdo]
拐点[guǎi diǎn, ㄍㄨㄞˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point; breaking point; inflexion point (math., a point of a curve at which the curvature changes sign), #21,809 [Add to Longdo]
转捩点[zhuǎn liè diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point, #214,895 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wendepunkt {m} | Wendepunkte {pl}turning point | turning points [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts) [Add to Longdo]
ターニングポイント[, ta-ningupointo] (n) turning point [Add to Longdo]
一大転機[いちだいてんき, ichidaitenki] (n) significant turning point [Add to Longdo]
一転機[いってんき;いちてんき, ittenki ; ichitenki] (n) turning point [Add to Longdo]
一点機[いちてんき, ichitenki] (n) turning point [Add to Longdo]
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point [Add to Longdo]
山場[やまば, yamaba] (n) climax; turning point [Add to Longdo]
折り返し地点[おりかえしちてん, orikaeshichiten] (n) (See 折り返し点・おりかえしてん) turning point; turnaround point (e.g. in a race); turning back point [Add to Longdo]
折り返し点[おりかえしてん, orikaeshiten] (n) turning point; turnaround point (e.g. in a race); turning back point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turning \Turn"ing\, n.
   1. The act of one who, or that which, turns; also, a winding;
    a bending course; a flexure; a meander.
    [1913 Webster]
 
       Through paths and turnings often trod by day.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The place of a turn; an angle or corner, as of a road.
    [1913 Webster]
 
       It is preached at every turning.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Deviation from the way or proper course. --Harmar.
    [1913 Webster]
 
   4. Turnery, or the shaping of solid substances into various
    forms by means of a lathe and cutting tools.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. The pieces, or chips, detached in the process of
    turning from the material turned; -- usually used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) A maneuver by which an enemy or a position is
    turned.
    [1913 Webster]
 
   {Turning and boring mill}, a kind of lathe having a vertical
    spindle and horizontal face plate, for turning and boring
    large work.
 
   {Turning bridge}. See the Note under {Drawbridge}.
 
   {Turning engine}, an engine lathe.
 
   {Turning lathe}, a lathe used by turners to shape their work.
    
 
   {Turning pair}. See the Note under {Pair}, n.
 
   {Turning point}, the point upon which a question turns, and
    which decides a case.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turning point
   n 1: an event marking a unique or important historical change of
      course or one on which important developments depend; "the
      agreement was a watershed in the history of both nations"
      [syn: {landmark}, {turning point}, {watershed}]
   2: the intersection of two streets; "standing on the corner
     watching all the girls go by" [syn: {corner}, {street
     corner}, {turning point}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top