ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบี่ยง

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบี่ยง-, *เบี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี่ยงบ่าย[V] avoid, See also: evade, dodge, shirk, Syn. บ่ายเบี่ยง, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Example: เขาเบี่ยงบ่ายไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวตรงๆ, Thai definition: เลี่ยงพอให้พ้นไป
เบี่ยงประเด็น[V] change the issue, See also: avoid, evade, dodge, Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง, Example: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบี่ยงก. เบน, เอี้ยว, เช่น เบี่ยงตัว.
เบี่ยงว. ที่เลี่ยง, ที่เบน, เช่น ทางเบี่ยง สะพานเบี่ยง.
เบี่ยงบ่ายก. เลี่ยงพอให้พ้นไป (มักใช้แก่กริยาพูด), บ่ายเบี่ยง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, in my opinion, skipper, we've passed through a Hasslein Curve, a bend in time.ตามความเห้นผมนะ เราคงผ่านความเบี่ยงเบนของอวกาศ ลัดกาลเวลามา Beneath the Planet of the Apes (1970)
we can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่ Spies Like Us (1985)
It'll be your chief diversion hereafter.มันช่วย เบี่ยงเบนจิตใจเธอนับแต่นี้ไป Wuthering Heights (1992)
You know, it's 3 millimeters.- ไม่มีทางเบี่ยงถึง 3 มิลลิเมตรหรอกน่า The Jackal (1997)
Nick Parks tipped off customs to create a diversion.ได้สิ แล้วชายที่ชื่อนิค พาร์คสนี้ก็แจ้งเตือนกงสุล... ...เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ Brokedown Palace (1999)
Don't think you're fooling me. I know who you wanna bend the rules for. It's that hot-rod Joey.อย่ามาหลอกพ่อเลย พ่อรู้ว่าลูกอยากให้พ่อเบี่ยงกฏเพื่อใคร จะให้นายโจอี้จิ๊กโก๋นั่นล่ะสิ 10 Things I Hate About You (1999)
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา Unbreakable (2000)
Don't make excusesอย่ามาหาเรื่องบ่ายเบี่ยง Failan (2001)
But to take it, we are going to need a little diversion.แต่เพื่อให้ได้มา เราต้องทำการ เบี่ยงเบนความสนใจ Inspector Gadget 2 (2003)
- and cheat them a bit to the left?-แล้วก็เบี่ยงอกไปทางซ้ายนิดนึง -ได้เลยค่ะ Love Actually (2003)
They must've loved your aberrant lifestyle. I dated a Mormon guy once.พวกนี้ชอบในความเบี่ยงเบนของเรา ชั้นเคยเดทกับเค้าครั้งนึง Latter Days (2003)
But if God talks to me, I'm schizophrenic? - Ah, well, he was sort of special.แต่ถ้าพระเจ้าจะพูดกับผม ผมมันเบี่ยงเบนทางเพศ เค้าพิเศษจริงๆด้วย Latter Days (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean   FR: incliner ; pencher
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
เบี่ยงประเด็น[v. exp.] (bīeng praden) EN: change the issue   
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate   
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai thāng khwā) EN: incline to the right ; lean to the right   FR: pencher à droite

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring round[PHRV] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนทิศทาง, Syn. fetch round
deviate from[PHRV] เบี่ยงเบนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
diverge from[PHRV] เปลี่ยนทิศทางจาก, See also: เบี่ยงเบนจาก
depart[VI] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, Syn. change, vary, deviate, diverge, Ant. concur, agree
deviate[VI] เบี่ยงเบน, See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ, Syn. diverge, digress, Ant. agree
divert[VT] เบี่ยงเบน, See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ, Syn. diverge, deviate, distract, shift
gee[VI] เลี้ยวขวา, See also: เบี่ยงไปทางขวา
stray[VI] หันเห, See also: เบี่ยงเบน, ออกนอกเรื่อง, Syn. digress, deviate
turn[VT] เลี้ยว, See also: เบี่ยง, เบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
sheer(vi) เบน,หันเห,เลี่ยง,เบี่ยงเบน

German-Thai: Longdo Dictionary
ablenken(vt) |lenkte ab, hat abgelenkt| เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น Er hat mich von der Arbeit abgelenkt. เขาเบี่ยงเบนความสนใจของฉันจากการทำงาน, See also: Related: die Ablenkung
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top