Search result for

สูงสุด

(51 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูงสุด-, *สูงสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด[ADJ] highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
สูงสุด[ADJ] supreme, See also: most excellent, Syn. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
สูงสุด[ADJ] highest, See also: tallest, sky-high, Example: ประธานาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญและมีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด, Thai definition: มากกว่าเพื่อน, มากที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูงสุดว. มากที่สุด เช่น ตัวเลขสูงสุด เขาได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดในชั้น.
สูงสุดสอย, สูงสุดเอื้อมว. สูงเกินกว่าที่จะสอยหรือเอื้อมได้, โดยปริยายใช้หมายถึงหญิงสูงศักดิ์ที่ยากเกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเอามาเป็นภรรยาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximumสูงสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That team if I don't know everything about them?เพื่อประโยชน์สูงสุดของทีม Adverse Events (2008)
All ships, target the bridge, maximum firepower.ยานทุกลำ เล็งไปที่หอบังคับการ ใช้อำนาจการยิงสูงสุด Destroy Malevolence (2008)
It's my life's ambition to join the knights of Camelot.มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผม คือการที่จะได้เข้าร่วมเป็นอัศวินของคาเมลอต Lancelot (2008)
You do us a great honour, Sir Lancelot.เจ้าจะได้รับเกียรติสูงสุด เซอร์แลนซาลอต Lancelot (2008)
That would have to be sanctioned at the highest level, and that's not going to happen.ทำแบบนั้นจะมีบทลงโทษสูงสุด แต่มันก็จะไม่เกิดขึ้น The Bank Job (2008)
*Gunguk Jeongsa: official responsible for all military matters in the country*กันจัก ชอนซา: รับผิดชอบด้านการทหารทั้งหมดของประเทศ ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด*. The Kingdom of the Winds (2008)
But... as Chief Grand Marshal, my own will and judgment alone shall... carry the future of this country in my hands.แต่... . ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ข้าต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตามลำพัง The Kingdom of the Winds (2008)
The supreme ruler of our northern lands will not need this sword.ผู้ครอบครองดินแดนสูงสุดไม่ได้ต้องการดาบนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Praise be to the Lord on the highest...!จงสรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์สูงสุด... ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Ramming speed!ความเร็วสูงสุดMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
I could go on, but all I'm saying is I'm standing on top of the world.ผมอยู่ ณ จุดสูงสุดของโลก Jumper (2008)
Otherwise, shoot this motherfucker and let us take our Fraternity of Assassins to heights reserved only for the gods of men.ไม่อย่างนั้นก็ ยิงไอ้เวรนี่ซะ และช่วยยกองค์กรเราขึ้นสูงสุด Wanted (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high   FR: culminant ; le plus élevé
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak   FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal

English-Thai: Longdo Dictionary
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maximal[ADJ] สูงสุด
maximum[ADJ] สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
peak[ADJ] สูงสุด, See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
superlative[ADJ] ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด, See also: สูงสุด, สุดยอด, Syn. best, highest, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
supreme[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด, See also: สูงสุด, เหนือสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด, Syn. sovereign, highest, dominant, topmost
topmost[ADJ] สูงสุด, Syn. uppermost, first, leading, highest
upmost[ADJ] สูงสุด, See also: สุดยอด, เหนือสุด, Syn. uppermost, Ant. lowest
uppermost[ADJ] สูงสุด, See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด, Syn. upmost, topmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด
most(n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด

German-Thai: Longdo Dictionary
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top