ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uppermost

AH1 P ER0 M OW2 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uppermost-, *uppermost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uppermost[ADJ] สูงสุด, See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด, Syn. upmost, topmost
uppermost[ADV] ในตำแหน่งสูงสุด, See also: ในตำแหน่งสุดยอด, Syn. highest

English-Thai: Nontri Dictionary
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บนสุด[ADJ] uppermost, See also: topmost, foremost, Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด, Ant. ล่างสุด, ใต้สุด, Example: พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด

CMU English Pronouncing Dictionary
UPPERMOST    AH1 P ER0 M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uppermost    (j) ˈʌpəmoust (uh1 p @ m ou s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宝珠[ほうじゅ, houju] (n) (1) wishing stone; (2) hoju (uppermost spherical part of a pagoda finial) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uppermost \Up"per*most`\, a. [From {Up}, {Upper}; formed like
   aftermost. Cf. {Upmost}.]
   Highest in place, position, rank, power, or the like; upmost;
   supreme.
   [1913 Webster]
 
      Whatever faction happens to be uppermost. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uppermost
   adv 1: in or into the most prominent position, as in the mind;
       "say what comes uppermost"
   2: in or into the highest position; "the blade turned uppermost"
   adj 1: at or nearest to the top; "the uppermost book in the
       pile"; "on the topmost step" [syn: {topmost},
       {uppermost}, {upmost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top