Search result for

คุยโว

(41 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุยโว-, *คุยโว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยโว[V] brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาคุยโวให้ใครต่อใครฟังว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน, Thai definition: พูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't know what you're bragging about, Andy.ไม่ทราบว่า สิ่งที่คุณกำลัง คุยโว เกี่ยวกับ แอนดี้ I Spit on Your Grave (2010)
Next he'll boast he can defeat Theokoles himself.งั้นมันคงได้คุยโวแน่ว่า มันสามารถเอาชนะทีโอโคลีส์ด้วยตัวเอง Legends (2010)
There any rules about taking TV interviews and promotions for not shooting a killer dead when I'm the one who's gotta live with doing it?แล้วมีกฏเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุยโวทางทีวี เรื่องที่จริงๆนายแล้วไม่ได้ฆ่าเจ้าฆาตกร เพราะว่าฉันต่างหากเป็นคนทำัอยู่มั้ย? 9 Crimes (2010)
It's not bragging when it's the truth.ไม่ได้คุยโว /Nเมื่อมันเป็นเรื่องจริง Chromolume No. 7 (2010)
Telling me you were a supermodel is not sharing. It's bragging.ที่บอกว่าเคยเป็นซูเปอร์โมเดล /Nมันไม่ใช่การเล่า คุยโวต่างหาก Chromolume No. 7 (2010)
You know, I'm the one who should be bragging to all the neighbors, telling them how lucky I am to be married to a woman who's still... sexy as all get out... who makes me laugh... and whose heart is so big,คุณรู้ไหม ผมควรเป็น คนที่คุยโวกับเพื่อน ๆ ของเรา บอกพวกเขาว่าผมโชคดีแค่ไหน ที่ได้แต่งงานกับผู้หญิง Pleasant Little Kingdom (2010)
Hate most are, guys who are arrogant and brags a lot.เกลียดนักไอคนที่ หยิ่งยโสกับพวกคุยโว Dae Mul (2010)
Not bad with the ladies either. Nothing to ever brag about, of course.ไม่เลวกับผู้หญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีอะไร ที่เคยคุยโวเกี่ยวกับของหลักสูตร Tangled (2010)
You've always been arrogant with your smashing figure... it really is that gorgeous.คุณกำลังคุยโวเกียวกับร่างกายของคุณ... .. ผมก็เห็นแล้วว่ามันสุดยอดจริงๆ Episode #1.6 (2010)
Don't brag.อย่าคุยโวให้มากนัก The Birth of the Rich (2010)
I mean, that's a--come on.ฉันหมายถึง พอเกิดขึ้น เหมือนคุยโวเล็กน้อย Petty in Pink (2011)
Yeah, or it might be Bailey bragging to the world about Bailey.ใช่ หรือบางทีไบเล่ กำลังคุยโวเกี่ยวกับเรื่องของเธอให้โลกเห็น Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุยโว[v. exp.] (khui wō) EN: brag   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast[VT] คุยโว, See also: โว, โม้, โอ้อวด, Syn. brag
crow[VT] คุยโอ้อวด, See also: คุยโว, คุยโต
shoot a line[IDM] คุยโว, See also: โอ้อวด, พูดเกินจริง
swagger[VI] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, Syn. boast, brag, show off
toplofty[ADJ] คุยโว, See also: โอ้อวด, หยิ่ง, Syn. haughty, pompous
vaunt[VI] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, คุยโม้, Syn. boast, crow, Ant. disavow, disclaim
vaunt[VT] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, คุยโม้, Syn. boast, crow, strut, Ant. disavow, disclaim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
brag(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave

English-Thai: Nontri Dictionary
aggrandize(vt) ขยาย,เพิ่ม,คุยโว
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi,vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
brag(vi) คุยโว,โม้,พูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top