ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crystalline

K R IH1 S T AH0 L AY2 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystalline-, *crystalline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crystalline[ADJ] เหมือนผลึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา

English-Thai: Nontri Dictionary
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crystalline๑. -ผลึก๒. สารผลึก๓. เนื้อผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystalline lensแก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crystalline structure; crystal structureโครงสร้างผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crystallineรูปผลึก,ผลึก [การแพทย์]
Crystalline Albuminน้ำยาของผลึกอัลบูมิน [การแพทย์]
Crystalline Formรูปของผลึก [การแพทย์]
crystalline lensเลนส์ตา, ดู eye lens [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystalline polymersผลึกโพลิเมอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystalline State, Rigidเปลี่ยนสภาพจากเหลวมาเป็นผลึก [การแพทย์]
Crystalline Structureโครงสร้างผลึก [การแพทย์]
Crystalline Systemระบบผลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we compare the crystalline powder's chemical composition with a list of known products.ตอนนี้เราเปรียบเทียบองค์ประกอบ ทางเคมีของผลึกแป้ง กับรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เรามี Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Well, crystalline structure's intact.อืม โครงสร้างทางผลึกยังปกติดี The Ghost Network (2008)
In a fine crystalline form called selenite--ในรูปผลึกที่เรียกว่าเซเรไนต์ Air: Part 3 (2009)
No but it makes sense to ask ourselves what processes might result in crystalline calcium oxalate.ไม่ แต่กระตุ้นให้เราอยากรู้ต่อ ว่ามีกระบวนการอะไร ที่มีผลจากการตกผลึกของ แคลเซียมอ็อกซาเลต Harbingers in a Fountain (2009)
It's crystalline in structure.มันเหมือนโครงสร้างเป็นผลึก A Night at the Bones Museum (2009)
Now, bone is an ideal surface for crystalline solute particles to adhere and grow.กระดูกเป็นผิวหน้า ที่ผลึกใช้ยึดอนุภาคที่เหนียวแน่นทนทาน The Diamond in the Rough (2013)
The ammonia gives way to crystalline hydrocarbons and breathable air.มีอากาศที่หายใจ พอเหมาะสำหรับองค์ประกอบชีวิต Interstellar (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาลกรวด[N] crystalline sugar, See also: rock sugar, Example: เขาประดับร้านด้วยการนำน้ำตาลกรวดมาย้อมสีใส่ขวดโหลตั้งโชว์เอาไว้, Count unit: ก้อน, Thai definition: น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกรวด คล้ายสารส้ม มีสีขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้วหิน[n.] (kaēohin) EN: crystalline quartz   FR: quartz [m]
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūat) EN: crystalline sugar ; rock sugar   FR: sucre cristallisé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYSTALLINE K R IH1 S T AH0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crystalline (j) krˈɪstəlaɪn (k r i1 s t @ l ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶状[jīng zhuàng, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] crystalline [Add to Longdo]
结晶状[jié jīng zhuàng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] crystalline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kristallglasur {f}crystalline glaze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完晶質[かんしょうしつ, kanshoushitsu] (adj-no,n) holocrystalline [Add to Longdo]
結晶構造[けっしょうこうぞう, kesshoukouzou] (n) crystal structure; crystalline structure [Add to Longdo]
結晶質[けっしょうしつ, kesshoushitsu] (n,adj-no) crystalline material; crystalline substance [Add to Longdo]
結晶性[けっしょうせい, kesshousei] (adj-f) crystalline [Add to Longdo]
結晶片岩[けっしょうへんがん, kesshouhengan] (n) crystalline schist [Add to Longdo]
結晶面[けっしょうめん, kesshoumen] (n) crystal plane; crystalline plane; crystal face [Add to Longdo]
水晶体[すいしょうたい, suishoutai] (n) the crystalline lens (of the eye) [Add to Longdo]
多結晶性[たけっしょうせい, takesshousei] (adj-f) (See 非結晶性) polycrystalline [Add to Longdo]
竜脳[りゅうのう, ryuunou] (n) borneol (crystalline turpenoid alcohol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystalline \Crys"tal*line\ (kr?s"tal-l?n or -l?n; 277), a. [L.
   crystallinus, from Gr. ????: cf. F. cristallin. See
   {Crystal}.]
   1. Consisting, or made, of crystal.
    [1913 Webster]
 
       Mount, eagle, to my palace crystalline. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Formed by crystallization; like crystal in texture.
    [1913 Webster]
 
       Their crystalline structure.     --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. Imperfectly crystallized; as, granite is only crystalline,
    while quartz crystal is perfectly crystallized.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Resembling crystal; pure; transparent; pellucid.
    "The crystalline sky." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Crystalline heavens}, or {Crystalline spheres}, in the
    Ptolemaic system of astronomy, two transparent spheres
    imagined to exist between the region of the fixed stars
    and the primum mobile (or outer circle of the heavens,
    which by its motion was supposed to carry round all those
    within it), in order to explain certain movements of the
    heavenly bodies.
 
   {Crystalline lens} (Anat.), the capsular lenslike body in the
    eye, serving to focus the rays of light. It consists of
    rodlike cells derived from the external embryonic
    epithelium.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystalline \Crys"tal*line\, n.
   1. A crystalline substance.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Aniline}. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crystalline
   adj 1: consisting of or containing or of the nature of crystals;
       "granite is crystalline" [ant: {noncrystalline}]
   2: distinctly or sharply outlined; "crystalline sharpness of
     outline"- John Buchan
   3: transmitting light; able to be seen through with clarity;
     "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal clear
     skies"; "could see the sand on the bottom of the limpid
     pool"; "lucid air"; "a pellucid brook"; "transparent crystal"
     [syn: {crystalline}, {crystal clear}, {limpid}, {lucid},
     {pellucid}, {transparent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top