ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sky-high

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sky-high-, *sky-high*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sky-high[ADJ] สูงมาก, See also: มาก, สูง, Syn. high

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fast enough to blow it sky-high.เร็วจนทันระเบิดมันกระจายเต็มฟ้า Goodbye to All That (2008)
Through the magic of diesel fuel and ammonium nitrate I'm ready right now to blow you all sky-high.ผ่านน้ำมันวิเศษ กะอะลูมิเนียมในเตรท ฉันพร้อมแล้ว ที่จะระเบิดพวกแกไปบนฟ้า The Dark Knight (2008)
Sky-high stacks.กองกำลังที่ยิ่งใหญ่ Breakage (2009)
If we stop counting, they're gonna blow us sky-high.If we stop counting, they're gonna blow us sky-highHot Tub Time Machine (2010)
And our ratings-- they were sky-high.และเราตติ้งของเราสูงลิ่ว Lekio (2012)
Cazuli had to know that the cost of shutting down production to address the problem would've been sky-high.คาซูรีจะต้องรู้ว่า ค่าใช้จ่าย ของการหยุดการผลิต เพื่อแก้ปัญหาจะสูงมาก Cloudy with a Chance of Murder (2012)
That will get sky-high ratings.ที่จะได้รับคะแนนที่ท้องฟ้าสูง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
♪ You send my soul sky-high when your loving starts ♪#เธอส่งจิตวิญญาณของฉันสู่ท้องฟ้าเมื่อความรักของเธอเริ่มต้น# Guilty Pleasures (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sky-highLand prices are sky-high in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยฟ้า[ADJ] sky-high, Example: ี, Thai definition: ที่ไม่อยู่บนพื้น
สูงลิ่ว[ADJ] sky-high, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิบลิ่ว, Example: ในเมืองกรุงมีแต่ตึกสูงลิ่ว เบียดบังต้นไม้ใบหญ้าแทบหมดสิ้น, Thai definition: ที่อยู่สูงไกลออกไปมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิศลอย[adj.] (loētløi) EN: sky-high   FR: sublime ; divin
ลอยฟ้า[adj.] (løifā) EN: sky-high   
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high   FR: culminant ; le plus élevé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sky-high    (a) skˈaɪ-hˈaɪ (s k ai1 - h ai1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sky-high \Sky"-high`\, adv. & a.
   Very high. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sky-high
   adv 1: (with verb `to blow') destroyed completely; blown apart
       or to pieces; "they blew the bridge sky-high"; "the
       committee blew the thesis sky-high"
   2: in a lavish or enthusiastic manner; "he extolled her virtues
     sky-high" [syn: {sky-high}, {enthusiastically}]
   3: to a very high level; "prices have gone sky-high"; "garbage
     was piled sky-high"; "the men were flung sky-high by the
     explosion"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top