ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高大

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高大-, *高大*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高大[gāo dà, ㄍㄠ ㄉㄚˋ, ] tall; lofty, #7,925 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tall. He walks like a soldier.[CN] 高大, 走起路來像個軍人. Grand Hotel (1932)
Driving along Birdcage Walk once...[CN] 她坐在高大的马车上 Cavalcade (1933)
- Isn't he? Would you like him to be better looking than all men, tall and gracious?[CN] 你希望他比所有的男人 都要英俊 高大 亲切吗? The Scarlet Empress (1934)
Correct. Height: about five foot ten.[CN] 身高大约五英尺十英寸 The 39 Steps (1935)
There was a tall gentleman and a lady.[CN] 有位高大的绅士和女士 The Lady Vanishes (1938)
They's tall and dark and have shiny helmets.[CN] 高大,漆黑,还有闪亮的角 The Yearling (1946)
And tall...about 6'3", I'd say.[CN] 高大. 我想你大概有1米9 The Woman on the Beach (1947)
I'd love to throw that big mick in the cooler.[CN] 我喜欢把那高大的 爱尔兰佬扔进冷却器里 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
How grand and brown you are![CN] 你现在多黝黑多高大啊! The Awful Truth (1937)
He's the handsomest man in the Russian court, tall and formed like a Greek god... a model in fashion and deportment which all of us strive to follow.[CN] 他是俄罗斯 宫廷里最英俊的男人 体格高大的像一尊希腊神 时尚的模范 有着人人都争相模仿的行为举止 The Scarlet Empress (1934)
He was tall and strong, and he was so mean to me.[CN] 他高大强壮 他对我很凶 He was tall and strong, and he was so mean to me. Roman Holiday (1953)
A big, healthy girl like you saying no to a delicious sandwich?[CN] 像你这样一个高大健康的女孩 会拒绝美味的三明治? Blithe Spirit (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top