Search result for

take care

(48 entries)
(0.1068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take care-, *take care*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take care    [PHRV] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, ระแวดระวัง
take care of    [PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, ระวัง, ระมัดระวัง, ระแวดระวัง
take care of    [IDM] ดูแล, See also: เฝ้าดู, ใส่ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take careDon't worry. I'll take care of you.
take careOne should take care of oneself.
take careIf mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
take careI have kids to take care of.
take careTake care of the pence, and the pounds will take care of themselves.
take carePlease take care of yourself.
take careWho will take care of the baby?
take careWhether it's a son or a daughter, a child is someone you have to take care of until they get married. That's what I think.
take careWill you take care of gathering materials for the climb?
take careThe road is icy, so take care.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่    [V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
รักษาตัว    [V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
อนุบาล    [V] take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุ้มชู    [V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
คุม    [V] take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai definition: คอยกำกับดูแล
เฝ้าดูแล [V] look after, See also: take care of, watch over, keep an eye on, Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ, Example: เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด, Thai definition: เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
เฝ้าบ้าน [V] watch over the house, See also: take care of the house, Example: เด็กหญิงอยู่เฝ้าบ้าน คอยไล่ไก่ไม่ให้เข้าบ้าน, Thai definition: อยู่ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บ้าน
ฟักฟูม    [V] bring up, See also: take care, raise, Syn. ฟูมฟัก, Example: เธอจึงรู้สึกเบาใจลงบ้างที่ยังมีคนคอยฟักฟูมลูกแทนยามเมื่อออกไปทำงาน, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคองเลี้ยงดู
ฟูมเลี้ยง    [V] take care of, See also: bring up, raise, Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง, Example: น้าสาวฟูมเลี้ยงเขาและน้องชายเหมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง, Thai definition: ดูแลรักษาเลี้ยงให้อิ่มเป็นสุข
ระแวดระวัง    [V] take care of, See also: be on guard, be on the watch, watch over, Syn. ระมัดระวัง, ระวังระไว, Example: เขาสามารถบริหารงานทุจริตทั้งหลายของบริษัทได้ตามสบาย โดยไม่ต้องระแวดระวังอันตรายใดๆ, Thai definition: คอยดูแลให้รอบคอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaēraksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep   FR: prendre soin ; veiller sur
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.Take care of the pence and the pounds will take care of themselves. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P) [Add to Longdo]
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P) [Add to Longdo]
気を付けて;気をつけて[きをつけて, kiwotsukete] (exp) take care; be careful [Add to Longdo]
気を付ける(P);気をつける[きをつける, kiwotsukeru] (exp,v1) to be careful; to pay attention; to take care; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保重[bǎo zhòng, ] take care of oneself [Add to Longdo]
包办[bāo bàn, / ] take care of everything concerning a job; run the whole show [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take care
   v 1: be careful, prudent, or watchful; "Take care when you cross
      the street!"
   2: be in charge of or deal with; "She takes care of all the
     necessary arrangements" [syn: {take care}, {mind}]
   3: take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I
     must attend to this matter"; "She took care of this business"
     [syn: {attend}, {take care}, {look}, {see}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top