Search result for

รักษาตัว

(8 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักษาตัว-, *รักษาตัว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาตัว    [V] be treated, See also: be nursed, Example: พ่อถูกส่งไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว, Thai definition: ทำให้ตนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
รักษาตัว    [V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักษาตัวก. ระวังตัวไม่ให้เป็นอันตราย, รักษาเนื้อรักษาตัว ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: be treated ; be nursed   FR: être sous traitement ; suivre un traitement
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself   FR: s'entretenir
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ēng (na)) EN: take care of yourself   FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด,ความสามารถในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

Are you satisfied with the result?

Go to Top