Search result for

อารักขา

(40 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อารักขา-, *อารักขา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารักขา[N] protection, See also: guard, Syn. การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล, Notes: (บาลี)
อารักขา[V] protect, See also: guard, take care, Syn. ป้องกัน, คุ้มครอง, ดูแล, Example: กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหน่วยงานที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดมากที่สุด, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อารักขาก. ป้องกัน, คุ้มครอง, ดูแล.
อารักขาน. การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล.
ล้อมวงอารักขาเขตพระราชฐานหรือบริเวณรอบสถานที่ที่ประทับนอกพระนคร ทั้งการเสด็จโดยสถลมารคและชลมารค, รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวร หรือพระรัชทายาทก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ โดยจัดเจ้าหน้าที่ล้อมที่ประทับเป็นชั้น ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The carbines are for protection.อารักขาโดยปืนไรเฟิล Pilot (2008)
His Highness ordered me to escort you to Jolbon.องค์ชายสั่งข้ามา\ ให้อารักขาท่านไปโชบุล The Kingdom of the Winds (2008)
I have to protect the Mayor. It's my job. -You got up there pretty fast.ผมต้องอารักขานายก หน้าที่ผม นายโดดเหมือนเล็งเอาไว้แล้ว Vantage Point (2008)
Protective custody. Where's the commissioner?อารักขาสองคนให้เต็มกำลัง แล้วผู้การโล๊บอยู่ที่ไหน The Dark Knight (2008)
We'll supply the private security.เราจะอารักขาความปลอดภัยส่วนตัว Quantum of Solace (2008)
Especially since he was a member of special branch.เขาเป็นคนของหน่วยอารักขาพิเศษนะ Quantum of Solace (2008)
So who was he guarding?อารักขาใคร ? Quantum of Solace (2008)
Bond, are you missing the fact that you killed a member of special branch.บอนด์ , คุณข้ามประเด็นเรื่องฆ่าหน่วยอารักขาพิเศษ Quantum of Solace (2008)
The second that crash happened, your prisoners were re-designated terrorists.พวกเขากำลังถูกนำไปอารักขา พวกเราไม่ใช่มือสังหารนะ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Not on our watch and not today.ไม่ใช่ในการอารักขาของเรา.. และไม่ใช่วันนี้! Invictus (2009)
Secret Service is going to assign an agent to handle my security detail.ตำรวจลับกำลังจัดหาเจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัยมาอารักขาฉัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He's under tight security. Only his family's allowed in.เขาถูกอารักขาอย่างแน่นหนา อนุญาติให้เข้าเฉพาะครอบครัวเท่านั้น I Lied, Too. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder

English-Thai: Longdo Dictionary
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custodian(คัสโท'เดียน) n. ผู้ปกครอง,ผู้อารักขา,ผู้ที่เก็บรักษา, See also: custodianship n. ดูcustodian
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขาหมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ เฉพาะเมื่อรู้คำหลัก (keyword) เราจะใช้หน่วยเก็บนี้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง,ซึ่งอารักขา,เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding,assisting
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution

English-Thai: Nontri Dictionary
convoy(vt) อารักขา,ป้องกัน,คุ้มกัน,คุมไป
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top