Search result for

take care of

(60 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take care of-, *take care of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take care of[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, ระวัง, ระมัดระวัง, ระแวดระวัง
take care of[IDM] ดูแล, See also: เฝ้าดู, ใส่ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll take care of it, lily. Excuse me.ฉันจัดการเอง ลิลลี่ ขอโทษทีนะ Chuck in Real Life (2008)
You didn't have to take care of me last night.รู้มั๊ย, ฉัน... Committed (2008)
I'll take care of it.ฉันจัดการเอง Not Cancer (2008)
And she can take care of himแล้วเธอก็จะดูแลเขให้พักผ่อน Adverse Events (2008)
We're gonna take care of you.เราจะดูแลคุณเองนะ Lucky Thirteen (2008)
My employees can take care of it from here.ลูกทีมผมตรงนี้... . สามารถรักษามัน Lucky Thirteen (2008)
Makes her kid sick so someone else will take care of him.ทำให้ลูกเธอป่วย ดั้งนั้นมีบางคนดูแลเขา Emancipation (2008)
If I've learned anything from Amber, it's that I have to take care of myself.ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรจากแอมเบอร์, มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ฉันต้องหัดดูแลตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Your father became a man. Men take care of business.พ่อของแกกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ผู้ชายที่ดูแลธุรกิจ Pilot (2008)
Don't worry Supreme Leader, we'll take care of him.ไม่ต้องห่วงท่านหัวหน้า เราจัดการมันได้แน่ Ambush (2008)
Just get in the back and take care of the clones.นายกลับไปรักษาพวกทหารโคลนส์เถอะ Rising Malevolence (2008)
I'll take care of it.ข้าจัดการเอง Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take care ofAbout all, take care of yourself.
take care ofAbove all, I take care of my health.
take care ofAbove all, take care of yourself.
take care ofAll you have to do is to take care of yourself.
take care ofAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
take care ofBoth you and I must take care of the dog.
take care ofBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
take care ofCould you take care of the baby for a while?
take care ofDon't they take care of the dog?
take care ofDon't worry. I'll take care of you.
take care ofDo they take care of the dog?
take care ofEither Ann or Carol is going to take care of the baby.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
รักษาตัว[V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
อนุบาล[V] take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
เฝ้าดูแล[V] look after, See also: take care of, watch over, keep an eye on, Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ, Example: เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด, Thai definition: เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
เฝ้าบ้าน[V] watch over the house, See also: take care of the house, Example: เด็กหญิงอยู่เฝ้าบ้าน คอยไล่ไก่ไม่ให้เข้าบ้าน, Thai definition: อยู่ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บ้าน
ฟูมเลี้ยง[V] take care of, See also: bring up, raise, Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง, Example: น้าสาวฟูมเลี้ยงเขาและน้องชายเหมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง, Thai definition: ดูแลรักษาเลี้ยงให้อิ่มเป็นสุข
ระแวดระวัง[V] take care of, See also: be on guard, be on the watch, watch over, Syn. ระมัดระวัง, ระวังระไว, Example: เขาสามารถบริหารงานทุจริตทั้งหลายของบริษัทได้ตามสบาย โดยไม่ต้องระแวดระวังอันตรายใดๆ, Thai definition: คอยดูแลให้รอบคอบ
รักษ์[V] take care of, See also: keep, watch over, tend, look after, Syn. รักษา, ดูแล
ครองตัว[V] take care of oneself, See also: conduct oneself, Example: ถึงแม้สามีของฉันจะตายไปแล้ว แต่ฉันยังครองตัวของฉันเองได้มาจนทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house   FR: surveiller la maison ; garder la maison
งำ[v.] (ngam) EN: govern ; take care of ; control   FR: gouverner ; administrer
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal   FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself   FR: s'entretenir
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ēng (na)) EN: take care of yourself   FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.Take care of the pence and the pounds will take care of themselves. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P) [Add to Longdo]
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P) [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [Add to Longdo]
後は野となれ山となれ[あとはのとなれやまとなれ, atohanotonareyamatonare] (exp) (id) I don't care what follows; The future will take care of itself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保重[bǎo zhòng, ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, ] take care of oneself [Add to Longdo]
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, / ] take care of everything concerning a job; run the whole show [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top