ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watch over

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watch over-, *watch over*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watch over(phrv) คอยคุ้มกัน, See also: ดูแล, ปกป้อง, Syn. have on, keep on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Don't be a malcontent, I'll watch over you.อย่าตัดพ้อเลยน่า ผมคอยดูคุณอยู่ Oh, God! (1977)
Keep watch over hereรออยู่นี่ Infernal Affairs (2002)
- Please, watch over him.- ได้โปรด ช่วยดูแลเขาด้วย The Matrix Reloaded (2003)
A program was written to watch over the trees and the wind, the sunrise and sunset.มีโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อดูแลต้นไม้ ดูแลสายลม พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก The Matrix Reloaded (2003)
Jin Seok will do all the things you wanted to do. Please help him get into Seoul Univerisity next year... and watch over his health.พ่อ, จิน-ซก สอบได้ที่ 1 ในการสอบที่ผ่านมา Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Please watch over me. Deo Gratias.ดูสิ Deo Gratias. Love So Divine (2004)
Who would watch over them after I was gone?ใครจะมาหลังจากฉันไป Charlie and the Chocolate Factory (2005)
No. I have to watch over Setsuko so, I'm not going to school or the factoryไม่ครับ ผมต้องดูแล เซตซึโกะ ผมไม่ไปทั้งโรงเรียนทั้งโรงงาน Grave of the Fireflys (2005)
I'll watch over Setsuko for youฉันจะดู เซ็ตซึโกะ ให้นะ Grave of the Fireflys (2005)
Did you come to watch over me?นายจะติดตามดูชั้นเหรอ Death Note: The Last Name (2006)
Is that why you watch over the neighbors?ทำไม คุณอยากแอบดูเพื่อนบ้านใช่ไหม? Apt. (2006)
My teachers and other students always watch over me.พวกครูและเพื่อนๆ ต่างก็จับจ้องหนู Apt. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watch overThe guards must keep watch over the jewels.
watch overThere were shepherds keeping watch over their flock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมแจ(v) watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai Definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
คุม(v) take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai Definition: คอยกำกับดูแล
เฝ้าบ้าน(v) watch over the house, See also: take care of the house, Example: เด็กหญิงอยู่เฝ้าบ้าน คอยไล่ไก่ไม่ให้เข้าบ้าน, Thai Definition: อยู่ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บ้าน
พิทักษ์(v) protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai Definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย
รักษาการณ์(v) watch over, See also: be on guard, guard against, Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย, Example: ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำในบริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น, Thai Definition: เฝ้าดูแลเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าบ้าน[fao bān] (v, exp) EN: watch over the house ; take care of the house  FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้าแหน[faohaēn] (v) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance  FR: être sur ses gardes
คุม[khum] (v) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter  FR: garder ; surveiller
คุ้มครองรักษา[khumkhrøng raksā] (v, exp) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield
พิทักษ์[phithak] (n) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard  FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
รักษาการณ์[raksākān] (v, exp) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against  FR: avoir la charge de ; veiller

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看顾[kàn gù, ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ,   /  ] watch over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r, vt) to watch over; to watch attentively; (P) #18,894 [Add to Longdo]
注視[ちゅうし, chuushi] (n, vs, adj-no) gazing steadily at; observing (a person) closely; maintain a watch over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watch over
   v 1: follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby,
      please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed
      the men with the binoculars" [syn: {watch}, {observe},
      {follow}, {watch over}, {keep an eye on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top