Search result for

spar

(176 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spar-, *spar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spar[N] โครงปีกเครื่องบิน
spar[N] เสาหรือไม้ค้ำยึดใบเรือ, See also: เสากระโดงเรือ, Syn. mast, pole, rod, shaft
spar[N] การต่อยมวย, See also: การชกมวย, Syn. fight, contest
spar[N] การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง, Syn. dispute
spar[VI] ต่อยมวย, See also: ชกมวย
spar[VI] ทะเลาะ, See also: โต้เถียง, Syn. dispute
spar[N] หินแร่ผลึก
spare[SL] ระเบิดอารมณ์
spare[ADJ] ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน, See also: ซึ่งสำรองไว้, Syn. reserve
spare[ADJ] ว่าง, See also: ยามว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spar(สพาร์) n. หินแร่ผลึก,เครื่องเสาหรือไม้กลมที่ใช้ค้ำยึด (เช่นเสากระโดงเรือ,ไม้ใบเรือ) ,โครงปีกเครื่องบิน vt. จัดให้มีเครื่องเสาหรือโครงดังกล่าว vi.,n. (การ) ต่อยมวย,ชกมวย,ซ้อมมวย,ตั้งหมัด,ต่อยหมัด, (ไก่) ต่อสู้กัน,ทะเลาะ,โต้เถียง.
sparcสปาร์คย่อมาจาก scalable performance architecture เป็นตัวประมวลผลตัวหนึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystems ใช้กับสถานีปลายทาง (terminal) มีชื่อเฉพาะว่า RISC
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู
sparing(สแพ'ริง) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,ออมสงวน,เจียด,ปรานี,โอนอ่อนผ่อนโยน,ขาดแคลน,จำกัด., See also: ness n., Syn. scanty,frugal,sav ing
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น
sparkle(สพาร์ค'เคิล) n.,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ประกายไฟ,แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว,ความมีชีวิตชีวา, Syn. glisten,glitter,flash,twinkle
sparrow(สแพ'โร) n. นกกระจอก (ในตระกูล Fringillidae) ,นกในตระกูล Ploceidae.
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
spar(n) หินแร่ผลึก,เสากระโดงเรือ
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น
sparing(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,เจียด,จำกัดจำเขี่ย
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
spark(vi) ปล่อยไฟพะเนียง,เป็นประกาย,ส่งแสงแวววับ,เกี้ยว
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
sparkle(vi) ส่องแสงแวววับ,เป็นประกาย,เดือดเป็นฟอง
sparrow(n) นกกระจอก
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spark advance mechanism; advance mechanism; ignition advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark advance; ignition advanceการเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark delay valve (SDV)ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ (เอสดีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark durationช่วงเกิดประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark erosion cuttingการตัดเซาะด้วยประกาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spark gap; plug gapช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark knockน็อกจากประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark lineเส้นประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark plug gaugeเกจหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark plug heat range; heat rangeช่วงความร้อนหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spark plugหัวเทียน, อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนทำหน้าที่จุดระเบิดเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spary painting, Electrostaticการพ่นสีระบบไฟฟ้าสถิตย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sparkline (n ) แผนภูมิชนิดหนึ่ง ใช้เส้นและจุดเพื่อร่วมกันแสดงข้อมูล
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sparkle.ประกาย Sex and the City 2 (2010)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
Thanks you for your little sparkต่างขอบคุณสำหรับแสงของเธอ Dead Space: Downfall (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Well, that spares me decades of psychoanalysis.เอ่อ นั่นทำให้ฉันประหยัดการวิเคราะห์ทางจิตไปได้โข Dying Changes Everything (2008)
If you are caught stealing again, I will not spare you.ถ้าเจ้าขโมยอีกครั้งละก็ ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าอีก The Labyrinth of Gedref (2008)
Use it sparingly.ใช้อย่างประหยัดละ The Labyrinth of Gedref (2008)
They may be able to spare some food.พวกเขาคงมีอาหารสำรองไว้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Grievous is AWOL, but his fleet of tinnies is nothing but spare parts.กรีวัสหนีไปได้ แต่ยานดีบุกของเขาเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้น Downfall of a Droid (2008)
Surely we can spare a few men?งั้นเราก็แบ่งทหารไปช่วยได้สิครับ? The Moment of Truth (2008)
You plan on sparring?อยากเป็นนกกระจอกเหรอ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sparHe examined the spare parts one after another.
sparWe lumped all the books together and put them in the spare room.
sparTry to make good use of your spare time.
sparCan you spare a buck?
sparCould you spare me a few minutes?
sparWould you mind sparing me thirty minutes of the day?
sparHe spared no effort for success.
sparCan you spare me a few liters of petrol?
sparWe have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.
sparShe wanted to spare him embarrassment.
sparI spend what time I can spare in reading.
sparHe didn't spare time on his studies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซ้อม[N] boxing partner, See also: sparring partner, Example: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
เจียดเวลา[V] try to make time, See also: spare time, Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา, Example: เมื่อวานซืนนี้ผมเจียดเวลาตอบจดหมายของผู้ที่อ่านคอลัมน์ที่ผมเขียน, Thai definition: แบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่
ขอเวลา[V] spare some time, See also: request time, Example: ขอเวลาพูดด้วยสักหน่อยได้ไหม, Thai definition: ขอให้สละเวลาที่มีอยู่ เพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้
พร่างพราย[ADJ] sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
โหรงเหรง[ADV] sparsely, Syn. เบาบาง, Ant. แน่น, แน่นขนัด, หนาแน่น, Example: มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่กันอย่างหนาแน่นหรืออยู่อย่างโหรงเหรงเพียงใด ก็ย่อมต้องมีโอกาสพบปะติดต่อ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อะไหล่[N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)
หย็อมแหย็ม[ADV] patch, See also: sparse, cluster, Syn. หย่อมๆ, Example: หญ้าในสนามขึ้นหย็อมแหย็มไม่น่าดูเลย, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกไม่เป็นหมู่
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yāng prayat) EN: use water sparingly   FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng prayat) EN: use sparingly   FR: utiliser avec parcimonie
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดับวูบ[v. exp.] (dap wūp) EN: go out suddenly   FR: disparaître soudainement
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAR    S P AA1 R
SPARR    S P AE1 R
SPARE    S P EH1 R
SPARC    S P AA1 R K
SPARK    S P AA1 R K
SPARKY    S P AA1 R K IY0
SPARKS    S P AA1 R K S
SPARED    S P EH1 R D
SPARES    S P EH1 R Z
SPARTZ    S P AA1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spar    (v) (s p aa1 r)
spare    (v) (s p e@1 r)
spark    (v) (s p aa1 k)
spars    (v) (s p aa1 z)
spared    (v) (s p e@1 d)
spares    (v) (s p e@1 z)
sparks    (v) (s p aa1 k s)
sparse    (j) (s p aa1 s)
Spartan    (n) (s p aa1 t n)
sparely    (a) (s p e@1 l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparren {m}chevron [Add to Longdo]
Sparanlage {f} | Sparanlagen {pl}economizer | economizers [Add to Longdo]
Sparbeize {f}pickling inhibitor [Add to Longdo]
Sparbeizzusatz {m}pickling inhibitor [Add to Longdo]
Sparbuch {n} | Sparbücher {pl}bankbook | bankbooks [Add to Longdo]
Sparbuch {n} | Sparbücher {pl}passbook | passbooks [Add to Longdo]
Sparbuch {n}savings bank book [Add to Longdo]
Sparbüchse {f}money box [Add to Longdo]
Spareinlage {f} | Spareinlagen {pl}savings deposit | savings deposits [Add to Longdo]
Sparer {m} | Sparer {pl}saver | savers [Add to Longdo]
Spargel {m} [bot.] [cook.]asparagus [Add to Longdo]
Spargelkraut {n}asparagus fern [Add to Longdo]
Spargroschen {m} [ugs.]nest egg; savings [Add to Longdo]
Spargelspitze {f}asparagus tip [Add to Longdo]
Spargeld {n}spare change [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
そらそら[, sorasora] (int) sparklingly [Add to Longdo]
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不辞劳苦[bù cí láo kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄌㄠˊ ㄎㄨˇ, / ] spare no effort [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost [Add to Longdo]
备件[bèi jiàn, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] spare parts [Add to Longdo]
寥落[liáo luò, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄛˋ, ] sparse; few and far between [Add to Longdo]
散件[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; odds and ends [Add to Longdo]
斯巴达[Sī bā dá, ㄙ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, / ] Sparta [Add to Longdo]
业余[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular [Add to Longdo]
业余教育[yè yú jiào yù, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] spare-time education; evening classes [Add to Longdo]
汽酒[qì jiǔ, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] sparkling wine [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] sparkling water [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けん, ken] SPARSAM, EINFACH, BESCHEIDEN [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
節倹[せっけん, sekken] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
節約[せつやく, setsuyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
貯金[ちょきん, chokin] Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
貯金箱[ちょきんばこ, chokinbako] Sparbuechse [Add to Longdo]
貯金通帳[ちょきんつうちょう, chokintsuuchou] Sparbuch [Add to Longdo]
通帳[つうちょう, tsuuchou] Sparbuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spar \Spar\, v. t. [OE. sparren, AS. sparrian; akin to G.
   sperren, Icel. sperra; from the noun. [root]171. See {Spara}
   beam, bar.]
   1. To bolt; to bar. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To To supply or equip with spars, as a vessel.
    [1913 Webster]
 
   Note: A vessel equipped with spars that are too large or too
      small is said to be oversparred or undersparred.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 spar \spar\ (sp[aum]r), n. [AS. spaer in spaerst[=a]n
   chalkstone; akin to MHG. spar, G. sparkalk plaster.] (Min.)
   An old name for a nonmetallic mineral, usually cleavable and
   somewhat lustrous; as, calc spar, or calcite, fluor spar,
   etc. It was especially used in the case of the gangue
   minerals of a metalliferous vein.
   [1913 Webster]
 
   {Blue spar}, {Cube spar}, etc. See under {Blue}, {Cube}, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spar \Spar\, v. i. [imp. & p. p. {Sparred}; p. pr. & vb. n.
   {Sparring}.] [Of uncertain origin; cf. OF. esparer to kick,
   F. ['e]parer, or Icel. sperra to stretch out the legs, to
   struggle.]
   1. To strike with the feet or spurs, as cocks do.
    [1913 Webster]
 
   2. To use the fists and arms scientifically in attack or
    defense; to contend or combat with the fists, as for
    exercise or amusement; to box.
    [1913 Webster]
 
       Made believe to spar at Paul with great science.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. To contest in words; to wrangle. [Colloq.]
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spar \Spar\, n. [OE. sparre; akin to D. spar, G. sparren, OHG.
   sparro, Dan. & Sw. sparre, Icel. sparri; of uncertain origin.
   [root]171. Cf. {Spar}, v. t. ]
   1. (Naut.) A general term any round piece of timber used as a
    mast, yard, boom, or gaff.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Formerly, a piece of timber, in a general sense;
    -- still applied locally to rafters.
    [1913 Webster]
 
   3. The bar of a gate or door. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Spar buoy} (Naut.), a buoy anchored by one end so that the
    other end rises above the surface of the water.
 
   {Spar deck} (Naut.), the upper deck of a vessel; especially,
    in a frigate, the deck which is continued in a straight
    line from the quarter-deck to the forecastle, and on which
    spare spars are usually placed. See under {Deck}.
 
   {Spar torpedo} (Naut.), a torpedo carried on the end of a
    spar usually projecting from the bow of a vessel, and
    intended to explode upon contact with an enemy's ships.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spar \Spar\, n.
   1. A contest at sparring or boxing.
    [1913 Webster]
 
   2. A movement of offense or defense in boxing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spar
   n 1: any of various nonmetallic minerals (calcite or feldspar)
      that are light in color and transparent or translucent and
      cleavable
   2: a stout rounded pole of wood or metal used to support rigging
   3: making the motions of attack and defense with the fists and
     arms; a part of training for a boxer [syn: {spar},
     {sparring}]
   v 1: furnish with spars
   2: fight with spurs; "the gamecocks were sparring"
   3: box lightly
   4: fight verbally; "They were sparring all night"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 spar [spɑr]
   fir
   spruce; spruce‐fir
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top