Search result for

sparrow

(56 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparrow-, *sparrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sparrow[N] นกกระจอก
sparrowgrass[N] หน่อไม้ฝรั่ง, Syn. asparagus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sparrow(สแพ'โร) n. นกกระจอก (ในตระกูล Fringillidae) ,นกในตระกูล Ploceidae.
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
sparrow(n) นกกระจอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is "Blossom and Sparrow"นี่คือภาพนกกระจอก-ดอกไม้บาน Portrait of a Beauty (2008)
She's Golden Sparrow from the south.เธอคือวิหก ทองคำ จาก แดนใต้ The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow!วิหก! The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow...นกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow...วิหค The Forbidden Kingdom (2008)
Men will tell you what you want to hear, Sparrow.พวกผู้ชายมักจะพูด เฉพาะเรื่องที่เจ้าอยากได้ยินเท่านั้นหล่ะ อย่างกะนกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow, Sparrow.นกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)
- A sparrow? - Why?นกแก้วรึ The Ugly Truth (2009)
It was a mix of... of crows, sparrows, swallows, finches, robin red breasts, grouse, even a gull.มันก็เป็นซากนกผสมกันไป ระหว่างอีกากับนกแก้ว นกนางแอ่น นกฟริ้นส์ นกกางเขนอกแดง ห่าน แล้วยังมีนางนวลด้วย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Hey. Joyce collard, dawn sparrow...เฮ้ จอยส์ คอล์ลาร์ด, ดอว์น สปาร์โรว์ The Fight (2010)
"There is special providence in the fall of a sparrow.""ยังมีหลักฐาน อันพิเศษ สัมฤทธิ์เดช สิงในร่าง เจ้านกน้อย" The Bones That Weren't (2010)
He doesn't listen. He has the attention span of a sparrow.เขาไม่เชื่อฟัง เขาเหมือนเป็นนกกระจอก How to Train Your Dragon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sparrowA sparrow is very alert in its movements.
sparrowNot a single sparrow was to be heard.
sparrowSparrows were flying about.
sparrowThe boy can't tell a swallow from a sparrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
นกกระจอก[N] sparrow, Example: นกกระจอกกำลังจิกแมลงในสนามหญ้า, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน (Passer montanus) อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล (P. flaveolus) กระจอกป่าท้องเหลือง (P. rutilans) และกระจอกใหญ่ (P. domesticus)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจอก[n.] (krajøk) EN: sparrow   FR: moineau [m]
มะแว้งต้น [n.] (mawaēng ton) EN: Sparrow ‘s Brinjal   
นกกระจอก[n.] (nok krajøk) EN: sparrow   FR: moineau [m] ; pierrot [m] ; piaf [m] (fam.)
นกกระจอกบ้าน[n. exp.] (nok krajøk bān) EN: Eurasian Tree Sparrow   FR: Moineau friquet [m] ; Moineau des bois [m] ; Moineau des champs [m] ; Moineau de montagne [m] ; Moineau montagnard [m]
นกกระจอกชวา[n. exp.] (nok krajøk Chawā) EN: Java Sparrow   FR: Padda de Java ; Calfat de Java [m] ; Padda oryzivore ; Moineau de Java [m] ; Gros-bec padda [m] ; Calfat de Timor [m]
นกกระจอกป่าท้องเหลือง[n. exp.] (nok krajøk pā thøng leūang) EN: Russet Sparrow   FR: Moineau rutilant [m] ; Moineau roussâtre [m]
นกกระจอกตาล[n. exp.] (nok krajøk tān) EN: Plain-backed Sparrow   FR: Moineau flavéole [m]
นกกระจอกใหญ่[n. exp.] (nok krajøk yai) EN: House Sparrow   FR: Moineau domestique [m] ; Moineau franc [m] ; Pierrot [m]
เหยี่ยวนกเขา[n.] (yīo nok khao) EN: sparrowhawk   
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน[n. exp.] (yīo nok khao phan Jīn) EN: Chinese Sparrowhawk ; Chinese Goshawk   FR: Épervier de Horsfield [m] ; Autour chinois [m] ; Épervier de Chine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARROW    S P EH1 R OW0
SPARROWS    S P EH1 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sparrow    (n) (s p a1 r ou)
sparrows    (n) (s p a1 r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
悦哉[えっさい, essai] (n) (col) (See 雀鷂) musket (male Japanese sparrowhawk) [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
黄雀[こうじゃく, koujaku] (n) (See 雀・1) tree sparrow (Passer montanus) [Add to Longdo]
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
群雀[むらすずめ, murasuzume] (n) flock of sparrows [Add to Longdo]
兄鷂[このり, konori] (n) (obsc) (See 鷂) musket (male Eurasian sparrowhawk) [Add to Longdo]
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P) [Add to Longdo]
雀羅[じゃくら, jakura] (n) sparrow net [Add to Longdo]
雀鷂;雀鷹[つみ;ツミ, tsumi ; tsumi] (n) (uk) Japanese sparrowhawk (Accipiter gularis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻雀[má què, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] sparrow; mahjong, #18,526 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] sparrow hawk; Accipiter nisus, #41,159 [Add to Longdo]
雀鹰[què yīng, ㄑㄩㄝˋ , / ] sparrow hawk (Accipiter nisus), #124,320 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] sparrow hawk; swift, #621,763 [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, ] sparrow; revolve; place name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sparrow \Spar"row\, n. [OE. sparwe, AS. spearwa; akin to OHG.
   sparo, G. sperling, Icel. sp["o]rr, Dan. spurv, spurre, Sw.
   sparf, Goth. sparwa; -- originally, probably, the quiverer or
   flutterer, and akin to E. spurn. See {Spurn}, and cf.
   {Spavin}.]
   1. (Zool.) One of many species of small singing birds of the
    family {Fringilligae}, having conical bills, and feeding
    chiefly on seeds. Many sparrows are called also {finches},
    and {buntings}. The common sparrow, or house sparrow, of
    Europe ({Passer domesticus}) is noted for its familiarity,
    its voracity, its attachment to its young, and its
    fecundity. See {House sparrow}, under {House}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The following American species are well known; the
      {chipping sparrow}, or {chippy}, the {sage sparrow},
      the {savanna sparrow}, the {song sparrow}, the {tree
      sparrow}, and the {white-throated sparrow} (see
      {Peabody bird}). See these terms under {Sage},
      {Savanna}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of several small singing birds somewhat
    resembling the true sparrows in form or habits, as the
    European hedge sparrow. See under {Hedge}.
    [1913 Webster]
 
       He that doth the ravens feed,
       Yea, providently caters for the sparrow,
       Be comfort to my age!         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Field sparrow}, {Fox sparrow}, etc. See under {Field},
    {Fox}, etc.
 
   {Sparrow bill}, a small nail; a castiron shoe nail; a
    sparable.
 
   {Sparrow hawk}. (Zool.)
    (a) A small European hawk ({Accipiter nisus}) or any of
      the allied species.
    (b) A small American falcon ({Falco sparverius}).
    (c) The Australian collared sparrow hawk ({Accipiter
      torquatus}).
 
   Note: The name is applied to other small hawks, as the
      European kestrel and the New Zealand quail hawk.
 
   {Sparrow owl} (Zool.), a small owl ({Glaucidium passerinum})
    found both in the Old World and the New. The name is also
    applied to other species of small owls.
 
   {Sparrow spear} (Zool.), the female of the reed bunting.
    [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sparrow
   n 1: any of several small dull-colored singing birds feeding on
      seeds or insects [syn: {sparrow}, {true sparrow}]
   2: small brownish European songbird [syn: {hedge sparrow},
     {sparrow}, {dunnock}, {Prunella modularis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top