ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twinkling

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twinkling-, *twinkling*, twinkl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twinkling(n) การส่องแสงระยิบระยับ
twinkling(n) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling(n) การกระพริบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ, การกระพริบตา, การขยิบตา, ชั่วพริบตา, เวลาฉับพลัน, Syn. instant, second, moment

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Twinkling stars so beautiful Filling the room with love#ดาวระยิบช่างสวยงาม เติมความรักให้ห้องนี้ 200 Pounds Beauty (2006)
These are no mere twinkling diamonds for lovely maidens to wish upon.มันไม่ใช่แค่ส่องแสงระยิบระยับ ที่เหล่าสาวเผ้าถวิลหา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And then to have twinkling lights above the whole thing so that every night is a starry one.ติดไฟห้อยลงมา ให้ส่องสว่างไปทั่ว และทุกๆคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงดาว 17 Again (2009)
And then you and I just run off into the night with the twinkling lights of the city behind us.แล้วเราก็วิ่งหนีออกไปกลางราตรี... มีแสงของเมืองเป็นฉากหลัง Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twinklingAround the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye.
twinklingCountless stars were twinkling in the sky.
twinklingMany stars are twinkling in the sky.
twinklingStars were twinkling in the sky.
twinklingThe stars twinkling in the night sky looked like jewels.
twinklingThe stars were twinkling in the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วามแวม(adj) twinkling, See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening, Syn. วาม, วับๆ, Example: เรือนบ้านร้านโรงมีแสงไฟวามแวมปรากฏอยู่, Thai Definition: ที่เป็นแสงแวบๆ วาบๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
twinkling
twinkling

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twinkling

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
瞬き[まばたき;またたき;まだたき(ok);めばたき(ok), mabataki ; matataki ; madataki (ok); mebataki (ok)] (n, vs) (1) blink (of eyes); wink; (2) (またたき, まだたき only) twinkling (of stars); flicker (of light); blink (of light) [Add to Longdo]
瞬く間に;またたく間に[またたくまに, matatakumani] (adv) in the twinkling of an eye; in a flash [Add to Longdo]
灯涼し;燈涼し(oK)[ひすずし, hisuzushi] (exp) coolness of distant twinkling lights (on a summer night) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twinkling \Twin"kling\, n.
   1. The act of one who, or of that which, twinkles; a quick
    movement of the eye; a wink; a twinkle. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A shining with intermitted light; a scintillation; a
    sparkling; as, the twinkling of the stars.
    [1913 Webster]
 
   3. The time of a wink; a moment; an instant.
    [1913 Webster]
 
       In a moment, in the twinkling of an eye, at the last
       trump, . . . the dead shall be raised incorruptible.
                          --1 Cor. xv.
                          52.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twinkle \Twin"kle\ (tw[i^][ng]"k'l), v. i. [imp. & p. p.
   {Twinkled} (tw[i^][ng]"k'ld); p. pr. & vb. n. {Twinkling}
   (tw[i^][ng]"kl[i^]ng).] [OE. twinklen, AS. twinclian; akin to
   OE. twinken to blink, wink, G. zwinken, zwinkern, and perhaps
   to E. twitch.]
   1. To open and shut the eye rapidly; to blink; to wink.
    [1913 Webster]
 
       The owl fell a moping and twinkling. --L' Estrange.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. To shine with an intermitted or a broken, quavering light;
    to flash at intervals; to sparkle; to scintillate.
    [1913 Webster]
 
       These stars do not twinkle when viewed through
       telescopes that have large apertures. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       The western sky twinkled with stars. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twinkling
   adj 1: shining intermittently with a sparkling light; "twinkling
       stars"
   n 1: a very short time (as the time it takes the eye to blink or
      the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a
      flash" [syn: {blink of an eye}, {flash}, {heartbeat},
      {instant}, {jiffy}, {split second}, {trice}, {twinkling},
      {wink}, {New York minute}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top