ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雀-, *雀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雀, què, ㄑㄩㄝˋ] sparrow
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] A small 小 bird 隹,  Rank: 2,331

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] a freckle; lentigo, #11,051 [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] bird, #11,051 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] bird, #11,051 [Add to Longdo]
[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, ] peacock, #12,727 [Add to Longdo]
[má què, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] sparrow; mahjong, #18,526 [Add to Longdo]
[què bān, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] a freckle, #22,308 [Add to Longdo]
[què yuè, ㄑㄩㄝˋ ㄩㄝˋ, / ] to frolic for joy; lit. to jump like a sparrow; to gambol excitedly, #25,249 [Add to Longdo]
[Zhū què, ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ, ] Vermilion Bird (Chinese constellation), #27,561 [Add to Longdo]
[yún què, ㄩㄣˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lark; skylark, #37,518 [Add to Longdo]
无声[yā què wú shēng, ㄧㄚ ㄑㄩㄝˋ ˊ ㄕㄥ, / ] lit. crow and peacock make no sound; absolute silence (成语 saw); not a single voice can be heard; absolute silence, #39,712 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すずめ, suzume] (n ) นกกระจอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P) [Add to Longdo]
の槍[すずめのやり;スズメノヤリ, suzumenoyari ; suzumenoyari] (n) (1) (uk) Luzula capitata (species of woodrush); (2) (See の鉄砲) shortawn foxtail (Alopecurus aequalis) [Add to Longdo]
の鉄砲[すずめのてっぽう;スズメノテッポウ, suzumenoteppou ; suzumenoteppou] (n) (uk) shortawn foxtail (Alopecurus aequalis) [Add to Longdo]
の稗[すずめのひえ;スズメノヒエ, suzumenohie ; suzumenohie] (n) (uk) Japanese paspalum (Paspalum thunbergii) [Add to Longdo]
の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount [Add to Longdo]
蛾;天蛾[すずめが;スズメガ, suzumega ; suzumega] (n) (uk) hawk moth (any moth of family Sphingidae); hawkmoth; sphinx moth [Add to Longdo]
[じゃんき, janki] (n) skilled mah-jongg player [Add to Longdo]
[じゃんきゅう, jankyuu] (n) jankyu (combination of Japanese pinball and mahjong) [Add to Longdo]
[すずめいろ, suzumeiro] (n) light, reddish brown [Add to Longdo]
[じゃんそう, jansou] (n) mahjong club [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They indulged in Mahjong.あの人達はさかんに麻を楽しんでいた。
This is a Mahjong.これは、麻です。
A sparrow is very alert in its movements.は動作が非常にすばしこい。
A cloud of hornets set at the children.蜂の群れが子供達を襲った。
I hear he is good at Mahjong.彼は麻が上手だそうです。
My dream is to become a very strong Mahjong player.僕の願いはとっても強い麻打ちになることです。 [M]
I like Mahjong.が大好きです。
Do you know how to play Mahjong?のやり方を知ってる?
Among interesting games, Mahjong is the most interesting.は最も面白いゲームのなかのひとつです。
Mahjong is very famous game in the world.は世界でとても有名な、ゲームのひとつです。
Mahjong is a game four people play.は普通、四人で遊ぶゲームです。
Mahjong tiles are very beautiful.牌はとってもきれいなものです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, one minute I'm playing Mahjong with me nanna ... then this red streak hits me outta nowhere.[JA] 麻やってたら 「紅の稲妻」が来て そしたらここに Suicide Squad (2016)
You had four freckles on the boat. They've gone.[CN] 你在船上還有四個斑 現在沒有了 The Uninvited (1944)
Colonel, those are all tile sets in Mahjong.[JA] 大佐... " 麻 " です Arrival (2016)
Cozy, warm, old-worldly, even a canary bird.[CN] 舒适 有格调 怀旧 甚至还有一只金丝 The Whole Town's Talking (1935)
I'd rather be a sparrow than a snail[JA] カタツムリより になりたい Wild (2014)
Come along, sparrows. What did you say?[CN] 快来吃啊 麻 你说什么 Gaslight (1944)
I'd rather be a sparrow than a snail[JA] I'd rather be a sparrow than a snail カタツムリになって食べられるなら それを食べるになりたい Wild (2014)
I read a theory once that the human intellect was like peacock feathers.[JA] 「人間の知能は孔の羽」 という説がある Trompe L'Oeil (2016)
I'd rather be a sparrow than a snail[JA] カタツムリより むしろ になりたい Wild (2014)
Yes, I would[JA] Yes, I would そうさ がいい Wild (2014)
Oh, somebody slipped me a brochure at a mahjong tournament. I only went in for a consultation.[JA] 麻大会でパンフを貰って 興味を持っただけで Fountain of Youth (2014)
End up with a string of dead sparrow heads around my neck.[JA] の髑髏のネックレスになるわ Two Swords (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top