Search result for

หนาแน่น

(43 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนาแน่น-, *หนาแน่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาแน่น[V] overcrowd, See also: be dense, be crowded, Syn. คับคั่ง, แออัด, Example: ในคืนนี้ผู้คนหนาแน่นคึกมากเป็นพิเศษ
หนาแน่น[ADV] abundantly, See also: plentifully, densely, Syn. คับคั่ง, แออัด, Example: อินเดียแดงเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเมืองอเล็กซานเดรีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนาแน่นว. คับคั่ง, แออัด, เช่น กรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่นมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denseหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denseหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
- it's bound to be well-protected.-มันต้องมีการคุ้มกันหนาแน่นแน่ๆ Shadow of Malevolence (2008)
At the peak of the rush hour, bombs were detonated... in three crowded trains and aboard a bus.ในชั่วโมงเร่งด่วน.. \ ระเบิดถูกวางไว้.. ในสถานีรถไฟและรถบัสที่ผู้คนหนาแน่น 3 แห่ง Babylon A.D. (2008)
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม Death Note: L Change the World (2008)
- "My people's density is my density."- ความ"หนาแน่น" ของประชาชน คือ ความ"หนาแน่น"ของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง The Happening (2008)
Oh, God, Frank, please don't look so dense.โอ้พระเจ้าแฟรงค์โปรดอย่ามองหนาแน่นดังนั้น Revolutionary Road (2008)
Lighter than water, the ice floats.น้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยขึ้น Home (2009)
This is one of the most populous and poorest countries in the world.นี่คือหนึ่งในประเทศที่ประชากร หนาแน่นและยากจนที่สุด Home (2009)
Well, we've chosen these areas for maximum population density, so the ratio could be as high as 80%.เราเลือกที่นี่ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นที่สุด อัตราการสูญเสีย อาจสูงถึง 80% เลยครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
He's under heavy guard.และมีการคุ้มกันอย่างหนาแน่น Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
No. The link was severed.ไม่ได้ ช่องสัญญาณมันหนาแน่นมาก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dense[ADJ] หนาแน่น, See also: ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด, Syn. concrete, solid, Ant. sparse, uncrowded, empty
thick[ADJ] หนาแน่น, See also: เบียดกัน, ดก, Syn. dense, solid, Ant. slim, thin
thicken[VI] หนาขึ้น, See also: หนาแน่นขึ้น, Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick, Ant. thaw, weaken
tight[ADJ] หนาแน่น, See also: ไม่มีที่ว่าง, Syn. cramped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compaginate(คัมแพจ'จิเนท) vt. รวมกันอย่างหนาแน่น, See also: compagination n.
dd1. abbr. differential diagnosis,discharge diagnosis 2. (ดีดี) ย่อมาจาก double density (แปลว่า ความหนาแน่นสองเท่า) ใช้บอกขนาดความจุของจานบันทึก (diskette) ว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นสองเท่า ถ้าเป็นขนาดปกติ เรียกว่า ความหนาแน่นเท่าเดียว (single density)
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
hdabbr. hearingdistance,hodgkin's disease,heart disease,hemodialysis <คำย่อ>เอชดี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า high density แปลว่า ความหนาแน่นสูง ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong ,-A. weak

English-Thai: Nontri Dictionary
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
intensification(n) การทำให้แรงขึ้น,การทำให้หนาแน่นขึ้น
intensify(vt) ทำให้แรงขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,เพิ่มขึ้น
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
populous(adj) มีประชากรหนาแน่น,มีพลเมืองมาก,เต็มไปด้วยผู้คน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: หนาแน่นไปด้วยผู้คน English: to be crowded with people

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top