ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sparerib

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparerib-, *sparerib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although i still think that spareribs and scallops Are kinda gross together.แต่ยังไงหนูก็คิดว่า ซี่โครงกับหอยกาบผัด มันไม่ค่อยเข้ากันเลย The Wrath of Con (2009)
You see that sparerib hanging out of his leg?เห็นกระดูกร่องแร่งออกจากขามั้ยล่ะ Four Brothers (2005)
Buy her spareribs to eatซื้อของดีๆให้แม่ทาน Sorry, I Love You (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกหมูอ่อน[n. exp.] (kradūk mū øn) EN: sparerib   FR: côte de porc [f]
กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน[xp] (kradūk mū prīo-wān) EN: sweet and sour spareribs   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sparerib \Spare"rib`\, n. [Spare, a. + rib.]
   A piece of pork, consisting or ribs with little flesh on
   them.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sparerib
   n 1: a cut of pork ribs with much of the meat trimmed off

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top