ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

testify

T EH1 S T IH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testify-, *testify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testify(vi) ให้การเป็นพยาน, See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน, Syn. warrant, witness
testify(vi) พิสูจน์, See also: แสดงหลักฐาน
testify to(phrv) เป็นพยานยืนยัน, Syn. witness to
testify to(phrv) พิสูจน์ให้เห็น, Syn. witness to
testify for(phrv) เป็นพยานให้
testify against(phrv) ให้การแย้ง, See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testify(เทส'ทะไฟ) vi., vt. พิสูจน์, เป็นพยาน, สาบานตัว, แถลง, ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness, bear, affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
testify(vi) เป็นพยาน, แสดงหลักฐาน, ให้การ, ยืนยัน, พิสูจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testifyให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
testify at hearingsพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have her testify without her glasses?Have her testify without her glasses? 12 Angry Men (1957)
Look, Serpico, if you agree to testify in open court... No!นี่เซอร์ปิโก้ ถ้านายตกลงจะขึ้นให้การในศาล Rushmore (1998)
First to testify are the victim's daughter and ex-wife.ผู้ให้การวันนี้คือลูกสาวของเหยื่อและภรรยาเก่า Legally Blonde (2001)
I, I, I... this morning, Warrick Tennyson agreed to testify in this big federal racketeering case.เมื่อเช้านี้ วอร์ริค เทนนิซัน ยอมเป็นพยานคนสำคัญให้กับรัฐบาลกลาง คดีขู่กรรโชกทรัพย์ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Testify on tape.- อัดเทปด้วย\ The Constant Gardener (2005)
- Did you testify on tape?- แล้วคุณพูดอัดเทปไว้มั้ย? The Constant Gardener (2005)
Several experts have been lined up to testify against the Bailey's structural integrity.ผู้เชี่ยวชาญจะแถลงเกี่ยวกับ โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ของอาคาร ไบลี่ V for Vendetta (2005)
Would you testify to that?คุณจะให้การแบบนั้นหรอ English, Fitz or Percy (2005)
Look, you want me to testify in court, ฟังนะ คุณต้องการให้ผมเป็นพยานในศาล English, Fitz or Percy (2005)
If the i.r.s. Gets wind of your... rainy day fund, they could make me testify against you.ถ้า I.R.S เกิดรู้เรื่องเกี่ยวกับ เงินของคุณก้อนนั้น พวกเค้าต้องขอให้ฉันเป็นพยานเพื่อฟ้องคุณ Smiles of a Summer Night (2007)
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ The Game (2007)
Are you willing to testify that Little Chino picked up your son on the night of his death?คุณยินดีให้การในศาลไหม ว่าลิตเติ้ลชิโน่มารับลูกชายคุณไป ในคืนที่เขาตาย It's Alive! (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testifyAnd I testify that this is the Son of God.
testifyHe came as a witness to testify concerning that light.
testifyI am not in a position to testify.
testifyI can testify to that.
testifyWe noticed his reluctance to testify.
testifyWe speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
testifyYou yourselves can testify that I said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกความ(v) testify, See also: give evidence, Example: นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางมาเบิกความต่อศาลด้วยตนเองในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง, Thai Definition: ให้ถ้อยคำต่อศาลในฐานะพยาน, Notes: (กฎหมาย)
ให้การเท็จ(v) give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai Definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้การเท็จ(v) give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai Definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[boēkkhwām] (v) EN: give evidence ; testify ; make a statement  FR: témoigner ; déposer
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[hai pākkham] (v, exp) EN: testify ; give evidence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TESTIFY T EH1 S T IH0 F AY2
TESTIFYING T EH1 S T IH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testify (v) tˈɛstɪfaɪ (t e1 s t i f ai)
testifying (v) tˈɛstɪfaɪɪŋ (t e1 s t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, v. i. [imp. & p. p. {Testified}; p. pr. &
   vb. n. {Testifying}.] [OF. testifier, L. testificari; testis
   a witness + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}, and cf.
   {Attest}, {Contest}, {Detest}, {Protest}, {Testament}.]
   1. To make a solemn declaration, verbal or written, to
    establish some fact; to give testimony for the purpose of
    communicating to others a knowledge of something not known
    to them.
    [1913 Webster]
 
       Jesus . . . needed not that any should testify of
       man, for he knew what was in man.   --John ii. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To make a solemn declaration under oath or
    affirmation, for the purpose of establishing, or making
    proof of, some fact to a court; to give testimony in a
    cause depending before a tribunal.
    [1913 Webster]
 
       One witness shall not testify against any person to
       cause him to die.           --Num. xxxv.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare a charge; to protest; to give information; to
    bear witness; -- with against.
    [1913 Webster]
 
       O Israel, . . . I will testify against thee. --Ps.
                          l. 7.
    [1913 Webster]
 
       I testified against them in the day wherein they
       sold victuals.            --Neh. xiii.
                          15.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, adv.
   In a testy manner; fretfully; peevishly; with petulance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, v. t.
   1. To bear witness to; to support the truth of by testimony;
    to affirm or declare solemny.
    [1913 Webster]
 
       We speak that we do know, and testify that we have
       seen; and ye receive not our witness. --John iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To affirm or declare under oath or affirmation
    before a tribunal, in order to prove some fact.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testify
   v 1: give testimony in a court of law [syn: {testify}, {attest},
      {take the stand}, {bear witness}]
   2: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top