ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

維持

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -維持-, *維持*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维持[wéi chí, ㄨㄟˊ ㄔˊ, / ] to keep; to maintain; to preserve, #2,053 [Add to Longdo]
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, / ] maintenance costs, #122,704 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
維持[いじ, iji] (n) การรักษาสภาพ, การธำรงรักษา, การเกื้อหนุน, การสนับสนุน

Japanese-English: EDICT Dictionary
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) { comp } sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) { comp } sustainable cell rate; SCR [Add to Longdo]
維持[いじひ, ijihi] (n) maintenance costs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is expensive running this car.この車の維持は高くつく。
I takes a lot of money to keep up such a big house.こんな大きな家を維持するのは金がかかる。
Only through protest can a free and open society be maintained.しかし、抗議を通して始めて自由で開かれた社会が維持されるのである。
The maintenance of the house costs a lot.その家の維持にはずいぶんとお金がかかる。
If peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.もしも平和が名誉をもって維持されるのでなければ、それはもはや平和ではない。
Getting a sports car is easy, compared to the maintenance one must do on it.維持することに比べれば、スポーツカーを持つことは簡単だ。
We stand for democracy.我々は民主主義を維持する。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を維持するためにあらゆる努力をすべきである。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を維持する為にあらゆる努力をするべきである。
We build and maintain relationships with others.我々は他人との関係を構築し、維持していく。
We must maintain the friendly relations between Japan and the U.S.我々は日米間の友好関係を維持しなければならない。
My responsibility is to keep the company solvent.会社の債務返済能力を維持するのが私の責任だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Young man, these devices, self-serviced, self-maintained...[JP] 君達、これらの機械は 自分自身で修理、維持する・・ Forbidden Planet (1956)
They should keep their money. They'll need it after this election.[JP] 彼等は自分の金を維持するべきだ 選挙後、必要になるだろうから Brewster's Millions (1985)
Life support good.[JP] 生命維持よし The Last Starfighter (1984)
Don't know if I could spare enough guards for an operation like that and still maintain security.[CN] 我不知道是否還有足夠的守衛 來維持秩序 Riot in Cell Block 11 (1954)
SHIRO OSAKA[CN] 維持這短暫的生命 Zesshô (1975)
There are enough provisions coming to make us independent for six months.[CN] 有足夠的食物可以讓我們維持6個月 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
All we have left is life support power![JP] 生命維持装置のパワーを 利用できる The Last Starfighter (1984)
Settle down in life[CN] 維持家用 The Cloud-Capped Star (1960)
Better change your ways. We have a reputation to uphold.[CN] 最好換個方式 我們得維持名聲 In the Realm of the Senses (1976)
From here, this is where I navigate the ship, maintain life support and propulsion systems.[JP] 私はここで生命維持と 推進装置を管理する The Last Starfighter (1984)
His peace support the enduring threat of war.[CN] 維持和平的是 對戰爭的恐怖感 The Sisters (1969)
As long as this is kept absolutely sacred, we will be far from bringing about a revolution.[CN] 有著要絕對維持的信念 我們的革命就不能成功 Eros + Massacre (1969)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
維持[いじ, iji] Aufrechterhaltung, Erhaltung, Unterhaltung, Bewahrung [Add to Longdo]
維持[いじひ, ijihi] Instandhaltungskosten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top