ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smoke

S M OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoke-, *smoke*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smoke(n) ควัน, See also: ควันบุหรี่, เขม่า, หมอกควัน, Syn. brume, cloud, fog
smoke(vi) สูบบุหรี่, See also: ดูดควัน, สูดควัน, Syn. inhale, puff, suck
smoker(n) คนสูบบุหรี่
smoke up(phrv) ทำให้เต็มด้วยควัน
smoke out(phrv) รมควันให้ออกมา, See also: ปล่อยควันให้ออกมา
smokeless(adj) ซึ่งไร้ควันบุหรี่, See also: ซึ่งไม่มีควัน, ซึ่งมีควันน้อย
smokehouse(n) ห้องอบควัน
smokestack(n) ปล่องควันสูง, See also: ปล่องไฟสูง, ปล่องควัน, Syn. flue, pipe, stack
smoke eater(sl) นักดับเพลิง, See also: คนดับเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smoke(สโมค) n. ควัน, เขม่า, ละอองควัน, หมอก, ไอน้ำ, สิ่งที่ไม่มีความหมาย, ความไม่ชัดแจ้ง, ความคลุมเครือ, การสูบบุ-หรี่, ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่, บุหรี่หรือซิการ์, ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส, สีน้ำเงินอ่อน, สีควัน, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, คนผิวดำ, ความเร็ว vi., vt. มีควัน, พ่นควัน, มีไอลอยขึ้นมา, สูบบุหรี่
smoker(สโมค'เคอะ) n. ผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์, ตู้รถไฟสำหรับผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์
smokestackn. ปล่องไฟ, ปล่องไฟใหญ่, ปล่องควัน., Syn. stack

English-Thai: Nontri Dictionary
smoke(n) ควัน, เขม่า, ไอน้ำ, หมอกควัน, การสูบบุหรี่
smoke(vi, vt) พ่นควัน, มีควัน, รมควัน, มีเขม่า, สูบบุหรี่
smoker(n) คนสูบบุหรี่, ห้องสูบบุหรี่, ที่สูบบุหรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smoke damageความเสียหายจากควัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoke in exhaustควันในไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smokeควัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smokeควัน [TU Subject Heading]
Smoked foodsอาหารรมควัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come in and smoke your heads off.มาและสูบบุหรี่หัวของคุณออก Pinocchio (1940)
It sure is! Ah, you smoke like me grandmother!ah, คุณสูบบุหรี่เช่นฉันคุณยาย! Pinocchio (1940)
He's tall blond he smokes a cigar and he's a pig!มันตัวสูง ผมทอง สูบซิการ์ และมันเลวชาติ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do not smoke in here. Thank you very much.ห้ามสูบบุหรี่ในนี่ขอบคุณมาก Jaws (1975)
I'm fed up... with that smoke and this pocket!ทั้งควันบุหรี่ และกระเป๋านี่ An American Tail (1986)
Nothing like a smoke after a meal.ไม่มีอะไรเทียบการสูบ หลังมื้อค่ำ Stand by Me (1986)
And I want to smoke and tell your father to go to hell.และแม่ก็อยากจะพ่นไฟได้ และบอกพ่อของลูกให้ไปตายซะ. Mannequin (1987)
They smoke like chimneys.สูบจัดกันอย่างกับปล่องควันเลย. Cinema Paradiso (1988)
Load up on extra ammo and smoke grenades.บรรจุกระสุนกับระเบิดควัน Casualties of War (1989)
They suffered from smoke inhalation.ล้วนแต่สำลักควันหายใจไม่ออก Casualties of War (1989)
Sorry, you're not allowed to smoke in here.เสียใจครับ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในนี้ Basic Instinct (1992)
Yeah, from the moment he saw her he knew she was the smoke screen he was looking for.ใช่ จากนาทีแรกที่เขาเห็นเธอ... ...เขาก็รู้ว่าเธอเป็นฉากเบลอๆ ที่เขามองหาอยู่ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoke67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
smokeA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
smokeAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
smokeAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
smokeAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
smokeA recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
smokeA ring of smoke floated from his cigar into the air.
smokeA study reports that 53, 000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.
smokeA volcano emitting masses of smoke.
smokeBeing in a room full of smokers is my pet peeve.
smokeBlack smoke came out of the chimney.
smokeBut, most smokers try to avoid thinking about these things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบ(v) smoke, See also: take smoke into, Syn. ดูด
รม(v) smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai Definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
อัด(v) smoke, See also: draw, inhale, Syn. สูบ, เสพ, Example: พ่อขออัดบุหรี่สักมวนก่อนที่จะออกไปข้างนอก
ปล่องควัน(n) chimney, See also: smokestack, flue, Example: เด็กๆ เชื่อกันว่าพอถึงวันคริสต์มาส ซันตาคลอสจะเข้ามาทางปล่องควันเพื่อที่จะเอาของขวัญมาให้, Count Unit: ปล่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งตรงขึ้นไปสำหรับควันขึ้น
ปล่องไฟ(n) chimney, See also: smoke stack, smoke vent, Example: โรงงานไม่น้อยทำปล่องไฟให้สูงๆ บางแห่งสูงถึง 200 เมตรเพื่อไม่ให้อากาศเสียทำอันตรายต่ออากาศ, Count Unit: ปล่อง, Thai Definition: ช่องสำหรับให้ควันลอยขึ้น
เป่าปี่(v) smoke opium, Syn. สูบฝิ่น, Example: พวกติดฝิ่นเป่าปี่ในโรงฝิ่น, Notes: (ปาก)
เป่าปี่(v) hit the pipe, See also: smoke opium, Syn. สูบฝิ่น, Example: พวกคนงานแอบเป่าปี่ในโรงฝิ่นเสมอ
ลนควัน(v) smoke, Thai Definition: ทำให้อ่อน หรือให้แห้งด้วยควัน
สุมควัน(v) smoke, See also: fumigate, Syn. ก่อควัน, Example: พ่อกำลังสุมควันด้วยกากมะพร้าวเพื่อไล่ยุ่ง, Thai Definition: เอาเชื้อเพลิงมากองทับกันแล้วจุดไฟให้มีควัน
ตีผึ้ง(v) drive bees out of the nest, See also: smoke bees to get honey, drive away bees from a nest by smoke, Syn. หาผึ้ง, Example: ชาวบ้านแอบขึ้นไปตีผึ้งบนเพดานพระวิหาร, Thai Definition: หาผึ้งโดยวิธีเอาควันรมแล้วตัดคอนหรือปาดเอารังลงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขมง[khamōng] (v) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out
ขาหมูรมควัน[khā mū rom khwan] (n, exp) EN: smoked ham  FR: jambon fumé [ m ]
คนสูบบุหรี่[khon sūp burī] (n) EN: smoker  FR: fumeur [ m ] ; fumeuse [ f ]
คนสูบฝิ่น[khon sup fin] (n) EN: opium-smoker  FR: fumeur d'opium [ m ]
ควัน[khwan] (n) EN: smoke ; fumes ; vapour = vapor (Am.)   FR: fumée [ f ] ; vapeur [ f ]
ควันไฟ[khwan fai] (n) EN: smoke ; fume  FR: fumée [ f ]
ลน[lon] (v) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame  FR: flamber ; passer à la flamme
ลนควัน[lonkhwan] (v) EN: smoke  FR: fumer
ไหม้[mai] (v) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke  FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
หมอกควัน[møk khwan] (n, exp) EN: smoke screen  FR: écran de fumée [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMOKE S M OW1 K
SMOKES S M OW1 K S
SMOKER S M OW1 K ER0
SMOKEY S M OW1 K IY0
SMOKED S M OW1 K T
SMOKERS S M OW1 K ER0 Z
SMOKER'S S M OW1 K ER0 Z
SMOKERS' S M OW1 K ER0 Z
SMOKELESS S M OW1 K L AH0 S
SMOKESTACK S M OW1 K S T AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoke (v) smˈouk (s m ou1 k)
smoked (v) smˈoukt (s m ou1 k t)
smoker (n) smˈoukər (s m ou1 k @ r)
smokes (v) smˈouks (s m ou1 k s)
smokers (n) smˈoukəz (s m ou1 k @ z)
smokeless (j) smˈoukləs (s m ou1 k l @ s)
smoke-bomb (n) smˈouk-bɒm (s m ou1 k - b o m)
smokestack (n) smˈoukstæk (s m ou1 k s t a k)
smoke-bombs (n) smˈouk-bɒmz (s m ou1 k - b o m z)
smoke-cured (j) smˈouk-kjuːəd (s m ou1 k - k y uu @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
烟火[yān huǒ, ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] smoke and fire; fireworks, #16,951 [Add to Longdo]
硝烟[xiāo yān, ㄒㄧㄠ ㄧㄢ, / ] smoke (from guns), #17,558 [Add to Longdo]
烟尘[yān chén, ㄧㄢ ㄔㄣˊ, / ] smoke and dust; air pollution, #23,432 [Add to Longdo]
烟民[yān mín, ㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, / ] smokers, #35,967 [Add to Longdo]
烟幕[yān mù, ㄧㄢ ㄇㄨˋ, / ] smokescreen; fig. a diversion, #63,014 [Add to Longdo]
抽菸[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, ] smoke (cigarettes) [Add to Longdo]
有烟煤[yǒu yān méi, ㄧㄡˇ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, / ] smokey coal [Add to Longdo]
无烟炭[wú yān tàn, ㄨˊ ㄧㄢ ㄊㄢˋ, / ] smokeless coal [Add to Longdo]
烟圈[yān quān, ㄧㄢ ㄑㄩㄢ, / ] smoke ring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauch { m } | kalter Rauchsmoke | stale smoke [Add to Longdo]
Rauchabzug { m }smoke outlet; smoke extract [Add to Longdo]
Rauchgasfühler { m }smoke probe [Add to Longdo]
Rauchmelder { m }; Rauchmeldeanlage { f }smoke detector; fire detector; smoke alarm [Add to Longdo]
Rauchvergiftung { f } | Rauchvergiftungen { pl }smoke poisoning; poisoning on smoke inhalation | smoke poisonings [Add to Longdo]
Rauchzeichen { n }; Rauchsignal { n }smoke signal [Add to Longdo]
Windleitblech { n }smoke deflector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
けむりフード[kemuri fu-do] (n) anti-smoke hood [Add to Longdo]
しけもく[shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt) [Add to Longdo]
むくむく[mukumuku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
もく[moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
もくもく[mokumoku] (adv, adv-to) (on-mim) with clouds of smoke [Add to Longdo]
もくる[mokuru] (v5r) (sl) to smoke [Add to Longdo]
アヘン常用者[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoke \Smoke\, v. i. [imp. & p. p. {Smoked}; p. pr. & vb n.
   {Smoking}.] [AS. smocian; akin to D. smoken, G. schmauchen,
   Dan. sm["o]ge. See {Smoke}, n.]
   1. To emit smoke; to throw off volatile matter in the form of
    vapor or exhalation; to reek.
    [1913 Webster]
 
       Hard by a cottage chimney smokes.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to burn; to be kindled; to rage.
    [1913 Webster]
 
       The anger of the Lord and his jealousy shall smoke
       agains. that man.           --Deut. xxix.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise a dust or smoke by rapid motion.
    [1913 Webster]
 
       Proud of his steeds, he smokes along the field.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw into the mouth the smoke of tobacco burning in a
    pipe or in the form of a cigar, cigarette, etc.; to
    habitually use tobacco in this manner.
    [1913 Webster]
 
   5. To suffer severely; to be punished.
    [1913 Webster]
 
       Some of you shall smoke for it in Rome. --Shak.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoke \Smoke\ (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme['o]can to smoke;
   akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm["o]g, G. schmauch, and
   perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith.
   smaugti to choke.]
   1. The visible exhalation, vapor, or substance that escapes,
    or expelled, from a burning body, especially from burning
    vegetable matter, as wood, coal, peat, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Note: The gases of hydrocarbons, raised to a red heat or
      thereabouts, without a mixture of air enough to produce
      combustion, disengage their carbon in a fine powder,
      forming smoke. The disengaged carbon when deposited on
      solid bodies is soot.
      [1913 Webster]
 
   2. That which resembles smoke; a vapor; a mist.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything unsubstantial, as idle talk. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of smoking, esp. of smoking tobacco; as, to have a
    smoke. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Smoke is sometimes joined with other word. forming
      self-explaining compounds; as, smoke-consuming,
      smoke-dried, smoke-stained, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Smoke arch}, the smoke box of a locomotive.
 
   {Smoke ball} (Mil.), a ball or case containing a composition
    which, when it burns, sends forth thick smoke.
 
   {Smoke black}, lampblack. [Obs.]
 
   {Smoke board}, a board suspended before a fireplace to
    prevent the smoke from coming out into the room.
 
   {Smoke box}, a chamber in a boiler, where the smoke, etc.,
    from the furnace is collected before going out at the
    chimney.
 
   {Smoke sail} (Naut.), a small sail in the lee of the galley
    stovepipe, to prevent the smoke from annoying people on
    deck.
 
   {Smoke tree} (Bot.), a shrub ({Rhus Cotinus}) in which the
    flowers are mostly abortive and the panicles transformed
    into tangles of plumose pedicels looking like wreaths of
    smoke.
 
   {To end in smoke}, to burned; hence, to be destroyed or
    ruined; figuratively, to come to nothing.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fume; reek; vapor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoke \Smoke\, v. t.
   1. To apply smoke to; to hang in smoke; to disinfect, to
    cure, etc., by smoke; as, to smoke or fumigate infected
    clothing; to smoke beef or hams for preservation.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill or scent with smoke; hence, to fill with incense;
    to perfume. "Smoking the temple." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To smell out; to hunt out; to find out; to detect.
    [1913 Webster]
 
       I alone
       Smoked his true person, talked with him. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       He was first smoked by the old Lord Lafeu. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Upon that . . . I began to smoke that they were a
       parcel of mummers.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To ridicule to the face; to quiz. [Old Slang]
    [1913 Webster]
 
   5. To inhale and puff out the smoke of, as tobacco; to burn
    or use in smoking; as, to smoke a pipe or a cigar.
    [1913 Webster]
 
   6. To subject to the operation of smoke, for the purpose of
    annoying or driving out; -- often with out; as, to smoke a
    woodchuck out of his burrow.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoke
   n 1: a cloud of fine particles suspended in a gas [syn: {smoke},
      {fume}]
   2: a hot vapor containing fine particles of carbon being
     produced by combustion; "the fire produced a tower of black
     smoke that could be seen for miles" [syn: {smoke}, {smoking}]
   3: an indication of some hidden activity; "with all that smoke
     there must be a fire somewhere"
   4: something with no concrete substance; "his dreams all turned
     to smoke"; "it was just smoke and mirrors"
   5: tobacco leaves that have been made into a cylinder [syn:
     {roll of tobacco}, {smoke}]
   6: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green
     goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke},
     {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}]
   7: the act of smoking tobacco or other substances; "he went
     outside for a smoke"; "smoking stinks" [syn: {smoke},
     {smoking}]
   8: (baseball) a pitch thrown with maximum velocity; "he swung
     late on the fastball"; "he showed batters nothing but smoke"
     [syn: {fastball}, {heater}, {smoke}, {hummer}, {bullet}]
   v 1: inhale and exhale smoke from cigarettes, cigars, pipes; "We
      never smoked marijuana"; "Do you smoke?"
   2: emit a cloud of fine particles; "The chimney was fuming"
     [syn: {fume}, {smoke}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 smoke
  vi.
 
   1. To {crash} or blow up, usually spectacularly. ?The new version smoked,
   just like the last one.? Used for both hardware (where it often describes
   an actual physical event), and software (where it's merely colorful).
 
   2. [from automotive slang] To be conspicuously fast. ?That processor really
   smokes.? Compare {magic smoke}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top