Search result for

บ่อน

(76 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่อน-, *บ่อน*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ส้าง[ส่าง] (n ) บ่อน้ำใต้ดิน ขุดไว้เพื่อตักน้ำไว้ดื่ม หรือใช้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่อน้ำ[N] pool, See also: water-well, pond, Syn. แอ่งน้ำ, หนองน้ำ, Example: ทุกบ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Count unit: บ่อ, Thai definition: ช่องลึกลงไปในดินหรือในหินใช้เป็นที่ขังน้ำ
บ่อน้ำพุ[N] artesian well, See also: fountain, spring, Example: นักแสดงเกิดเสียหลักพลาดตกลงไปในบ่อน้ำพุ, Count unit: บ่อ, Thai definition: บ่อน้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
บ่อนทำลาย[V] undermine, See also: subvert, Example: พ่อค้ายาเสพติดบ่อนทำลายความสงบสุขของประเทศ, Thai definition: แทรกซึมเข้าไปเพื่อทำลายหรือนำไปในทางที่ผิดอยู่ภายในทีละน้อยๆ
บ่อน้ำร้อน[N] hot spring, Syn. บ่อน้ำแร่, บ่อน้ำพุร้อน, Example: บ่อน้ำร้อนบางแห่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรคด้วย, Count unit: บ่อ, Thai definition: บ่อที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินและมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ เกิดจากน้ำไหลซึมซาบลงไปใต้ดินลึกมาก เมื่อไปกระทบอุณหภูมิสูง ทำให้น้ำร้อนจัดขึ้น และขยายตัวหรือกลายเป็นไอเกิดแรงดันตัวเองขึ้นมาตามรอยแยกของชั้นหินและดินขึ้นมาสู่ผิวดิน
บ่อน้ำพุร้อน[N] hot spring, Example: คนญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนช่วยให้มีสุขภาพดี, Thai definition: บ่อน้ำพุที่มีน้ำร้อนพุ่งขึ้นจากใต้ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่อนน. แหล่งเป็นที่ชุมนุมกันเพื่อเล่นการพนัน เช่น บ่อนไก่ บ่อนเบี้ย บ่อนไพ่, แหล่งเป็นที่ชุมนุมกันเพื่อการบางอย่างมีเล่นสักวาหรือเล่านิทานเป็นต้น เช่น บ่อนสักวา บ่อนเล่านิทาน.
บ่อนก. กินฟอนอยู่ข้างใน เช่น หนอนบ่อนไส้, ภายในย่อมแมลงวัน หนอนบ่อน (โลกนิติ).
บ่อนทำลายก. แทรกซึมเข้าไปเพื่อทำลายอยู่ภายในทีละน้อย ๆ.
บ่อน้ำร้อนน. บ่อที่มีนํ้าผุดขึ้นมาจากใต้ดิน และมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ เกิดจากนํ้าไหลซึมซาบลงไปใต้ดินลึกมาก เมื่อไปกระทบอุณหภูมิสูง ทำให้นํ้าร้อนจัดขึ้น และขยายตัวหรือกลายเป็นไอเกิดแรงดันตัวเองขึ้นมาตามรอยแยกของชั้นหินและดินขึ้นมาสู่ผิวดิน ทั้งละลายเอาแก๊ส แร่ธาตุ และสารเคมีที่มีอยู่ตามชั้นดินต่าง ๆ ติดมาด้วย ที่พบเสมอมักจะเป็นธาตุกำมะถันและแก๊สไข่เน่า นํ้าในบ่อนํ้าร้อนบางแห่งจึงอาจมีสมบัติทางยาได้.
บ่อนแตกก. ก่อเรื่องทำให้คนที่มาชุมนุมกันต้องเลิกไปกลางคัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural wellบ่อน้ำธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
artesian wellบ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blow well; flowing artesian wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flowing artesian well; blow wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oil poolบ่อน้ำมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artesian wellsบ่อน้ำบาดาล [TU Subject Heading]
Casinosบ่อน [TU Subject Heading]
Farm pondsบ่อน้ำการเกษตร [TU Subject Heading]
Ponds ; Wellsบ่อน้ำ [TU Subject Heading]
Thermal Springบ่อน้ำร้อน
ดู Hot spring [สิ่งแวดล้อม]
stilling poolstilling pool, บ่อน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
water cushionwater cushion, บ่อน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
artesian wellartesian well, บ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flowing wellflowing well, บ่อน้ำพุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
deep welldeep well, บ่อน้ำลึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sand. And you say the well is full of it?ทรายรึ และเจ้าพูดว่าบ่อน้ำเต็มไปด้วยทรายรึ The Labyrinth of Gedref (2008)
And got himself killed in a backstreet gambling den.แต่กลับต้องถูกฆ่าตายอยู่ในซอยด้านหลังบ่อนพนัน The Secret of Moonacre (2008)
Saboteur!ไอ่ตัวบ่อนทำลายยย Bolt (2008)
You're slaves to the Saudi oil sheiks and the Wahabi oil money that funds you.ของพวกชี๊คเจ้าของบ่อน้ำมันที่ให้เงินทุนแก Body of Lies (2008)
If you believe the legend, it points the way to the Pool of Eternal Life.ตำนานกล่าวว่า มันสามารถชี้ทางไปสู่บ่อน้ำอมฤต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.ดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะ จากบ่อน้ำอมฤต ผมอยากให้คุณเปิดมัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Pool.บ่อน้ำ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I would have died, too, by his hand, if the yeti had not found me and brought me to this pool.และข้าก็ตายด้วยน้ำมือของเค้าเช่นกัน หากพวกเยติไม่มาพบเข้า แล้วพาข้ามมาที่บ่อน้ำนี้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
A hotel? The golf club? A casino?โรงเเรม คลับกอล์ฟ บ่อนคาสิโนเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
When this well is filled up.เมื่อบ่อน้ำนี้เต็มเมื่อไหร่ Ponyo (2008)
"Everywhere, his influence was destructive,ทุกที่ที่เค้าไป ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่อนทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You rata snitch motherfucker.นายไอ้หนอนบ่อนใส้ เย็ดแม่งมึงเอ้ย Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บ่อน้ำบาดาล[n. exp.] (bø nām bādān) EN: artesian well   FR: puits artésien [m]
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well   FR: puits de pétrole [m]
บ่อน้ำร้อน[n. exp.] (bø nām røn) EN: hot spring   FR: source d'eau chaude [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
underdog(n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artesian well[N] บ่อน้ำบาดาล
casino[N] บ่อนการพนัน, See also: บ่อนคาสิโน, Syn. betting house, gambling establishment
gambling den[N] บ่อนการพนัน, See also: บ่อน, Syn. gaming-house
gusher[N] บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา, See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม
hot spring[N] บ่อน้ำร้อน
lake[N] บ่อน้ำมัน
millipond[N] บ่อน้ำโรงโม่, Syn. pond, pool
oil well[N] บ่อน้ำมัน
oilfield[N] บ่อน้ำมันใต้ดินหรือทะเล, See also: เหมืองน้ำมัน
pond[N] สระน้ำ, See also: บ่อน้ำ, Syn. pool, lake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
derrick(เดอ'ริค) n. โครงเหล็กที่ทำขึ้นเหนือปากบ่อน้ำมัน,ปั้นจั่น,คนลักเล็กขโมยน้อย
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
pond(พอนดฺ) n. บ่อน้ำ,สระน้ำ,หนองน้ำ
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze
shooter(ชูท'เทอะ) n. ผู้ยิง,มือปืน,มือธนู,ผู้ระเบิด,ผู้เจาะบ่อน้ำมัน,ปืนสั้น,ปืนพก,ดาวตก
spa(สพา) n. น้ำพุแร่,บ่อน้ำแร่,สถานที่มีบ่อน้ำแร่,โรงแรมหรูหรา,โรงแรมพักฟื้นที่มีบ่อน้ำแร่
tank(แทงคฺ) n. ถัง,รถถัง,บ่อน้ำ,ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง., Syn. basin,vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน
den(n) ซ่องโจร,บ่อน,รัง,ถ้ำ,กรงสัตว์
OIL oil well(n) บ่อน้ำมัน
pool(n) บ่อน้ำ,สระน้ำ,แอ่ง,หนองน้ำ,เงินกองกลาง,เงินกงสี,เงินเดิมพัน
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
井戸[いど, ido] (n) บ่อน้ำ
鉱泉[こうせん, kousen] (n) บ่อน้ำแร่

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top