ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gage

G EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gage-, *gage*
Possible hiragana form: がげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gage(n) ของประกัน, See also: หลักทรัพย์ค้ำประกัน, Syn. pledge, hostage
gage(n) การท้าทายให้ต่อสู้
gage(vt) ให้ของไว้เป็นประกัน, See also: เอาของค้ำประกัน
gage(n) เครื่องวัดระดับ, Syn. gauge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน, การท้าทาย, ของประกัน. vt. ประกัน, ให้คำมั่น, Syn. gauge
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด, คนรังวัด, อุปกรณ์วัด, ผู้ประเมินค่า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
degage(เดกาเจ') adj., F. ง่าย, อิสระ, ไม่มีอะไรมาบังคับ
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น, หลุดออก, ว่าง, Syn. loosen, unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย, ภาวะที่ถูกปล่อย, อิสรภาพ, การหลุดพ้น, การเลิกสัญญา, ความสบายใจ
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น, ผูกมัด, นัดหมาย, สู้รบ, ต่อสู้, จ้าง, ว่าจ้าง, พัวพัน, ทำให้ทำงานในด้าน, ทำงานอยู่, เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ, มีคู่หมั้นแล้ว, จองแล้ว, ไม่ว่าง, เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ, การสู้รบกับ, การหมั้น, ข้อตกลง, การนัดหมาย, การว่าจ้าง, ระยะการว่าจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
gage(n) ของประกัน, ขนาด, เครื่องวัด, ช่วงกว้างรางรถไฟ
gage(vt) ให้เป็นประกัน, วัดดู, ประมาณ, หยั่งดู
baggage(n) หีบห่อ, กระเป๋าเดินทาง, หญิงโสเภณี, หญิงก๋ากั่น
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
disengage(vt) เลิก, ปล่อย, ปลดเปลื้อง, ปลด, ยก, วาง
engage(vi, vt) ไม่ว่าง, มีธุระ, สัญญา, หมั้น, ผูกมัด, จ้าง, ว่าจ้าง, สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง, ติดธุระ, หมั้น, จองแล้ว, ยุ่ง, พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง, การหมั้น, การนัดพบ, ธุระ, การว่าจ้าง, การสู้รบ
luggage(n) หีบ, กระเป๋าเดินทาง, หีบห่อ
mortgage(n) การจำนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gage๑. จำนำ๒. การจำนำ๓. ของจำนำ [ ดู pledge และดู pawn ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gage; gaugeเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gage was our most effective asset.เกตส์เป็นเจ้าหน้าที่ที่เก่งมากคนหนึ่งของเรา Linchpin (2012)
Thomas Gage killed three people. One of them was in my custody.โทมัส เกตส์ฆ่าคนไป3คนแล้ว และหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ฉันควบคุมตัวอยู่ Linchpin (2012)
Gage is a trained covert operative.เกตส์ถูกฝึกมาอย่างดี Linchpin (2012)
Gage was playing you.เกตต์ปั่นหัวคุณ Linchpin (2012)
Gage must have a partner.เกตต์ต้องมีคู่หู Linchpin (2012)
It's possible because Gage was right.มันเป้นไปได้เพราะ เกตต์พูดว่า Linchpin (2012)
Gage said he picked up chatter.เกตต์บอกว่าเขาจับการสนทนาได้ Linchpin (2012)
I don't know, but Thomas Gage does.ผมไม่รู้ แต่โทมัส เกตส์อาจจะรู้ Pandora (2012)
Espo, did Gage get transferred to central booking yet?เอสโป, เกตส์ถูกย้ายไปหรือยัง Pandora (2012)
The apartment where John Doe was killed, we think Thomas Gage was squatting there.เราคิดว่าเกตส์เคยซ่อนอยู่ที่ อพาร์เมนต์ที่ผู้ตายถูกฆ่า Pandora (2012)
- I don't care where Gage was unless it tells me where he is now.-แต่.. Pandora (2012)
Gage has been two steps ahead of us this whole time.เกตส์ล้ำหน้าเราไปสองก้าวตลอดเวลา Pandora (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gageWhat did you do with my bag gage?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เชื้อ[cheūa] (v) EN: invite ; request ; engage
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หีบห่อเดินทาง[hīphø doēnthāng] (n, exp) EN: baggage ; luggage  FR: bagage [ m ]
หอมดี[høm dī] (v, exp) EN: have a nice smell  FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
ห้องรับฝากกระเป๋า[hǿng rap fāk krapao] (n, exp) EN: left-luggage office  FR: consigne [ f ]
จำนำ[jamnam] (v) EN: pawn ; pledge ; hock  FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[jamnøng] (v) EN: mortgage ; pledge  FR: hypothéquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GAGE G EY1 JH
GAGEL G AE1 G AH0 L
GAGEN G AE1 G AH0 N
GAGER G EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gage (v) gˈɛɪʤ (g ei1 jh)
gaged (v) gˈɛɪʤd (g ei1 jh d)
gages (v) gˈɛɪʤɪz (g ei1 jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gage { f } (für einzelnen Auftritt)fee [Add to Longdo]
Lehre { f }; Messlehre { f } [ techn. ] | Lehren { pl }; Messlehren { pl }gage [ Am. ]; gauge [ Br. ] | gages; gauges [Add to Longdo]
Lehrmutter { f }gage nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp, vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
アナカン[anakan] (n) (abbr) unaccompanied baggage [Add to Longdo]
エンゲージ[enge-ji] (n) engage [Add to Longdo]
エンゲージブルー[enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
オープンエンドモーゲージ[o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gage \Gage\ (g[=a]j), n. [F. gage, LL. gadium, wadium; of German
   origin; cf. Goth. wadi, OHG. wetti, weti, akin to E. wed. See
   {Wed}, and cf. {Wage}, n.]
   1. A pledge or pawn; something laid down or given as a
    security for the performance of some act by the person
    depositing it, and forfeited by nonperformance; security.
    [1913 Webster]
 
       Nor without gages to the needy lend. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. A glove, cap, or the like, cast on the ground as a
    challenge to combat, and to be taken up by the accepter of
    the challenge; a challenge; a defiance. "There I throw my
    gage." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gage \Gage\, n.
   A measure or standard. See {Gauge}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gage \Gage\, v. t.
   To measure. See {Gauge}, v. t.
   [1913 Webster]
 
      You shall not gage me
      By what we do to-night.         --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gage \Gage\ (g[=a]j), n. [So called because an English family
   named Gage imported the greengage from France, in the last
   century.]
   A variety of plum; as, the greengage; also, the blue gage,
   frost gage, golden gage, etc., having more or less likeness
   to the greengage. See {Greengage}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gage \Gage\, v. t. [imp. & p. p. {Gaged} (g[=a]jd); p. pr & vb.
   n. {Gaging} (g[=a]"j[i^]ng).] [Cf. F. gager. See {Gage}, n.,
   a pledge.]
   1. To give or deposit as a pledge or security for some act;
    to wage or wager; to pawn or pledge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A moiety competent
       Was gaged by our king.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bind by pledge, or security; to engage.
    [1913 Webster]
 
       Great debts
       Wherein my time, sometimes too prodigal,
       Hath left me gaged.          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\ (g[=a]j), v. t. [imp. & p. p. {Gauged}; p. pr. &
   vb. n. {Gauging}] [OF. gaugier, F. jauger, cf. OF. gauge
   gauge, measuring rod, F. jauge; of uncertain origin; perh.
   fr. an assumed L. qualificare to determine the qualities of a
   thing (see {Qualify}); but cf. also F. jalon a measuring
   stake in surveying, and E. gallon.] [Written also {gage}.]
   [1913 Webster]
   1. To measure or determine with a gauge.
    [1913 Webster]
 
   2. To measure or to ascertain the contents or the capacity
    of, as of a pipe, barrel, or keg.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) To measure the dimensions of, or to test the
    accuracy of the form of, as of a part of a gunlock.
    [1913 Webster]
 
       The vanes nicely gauged on each side. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw into equidistant gathers by running a thread
    through it, as cloth or a garment.
    [1913 Webster]
 
   5. To measure the capacity, character, or ability of; to
    estimate; to judge of.
    [1913 Webster]
 
       You shall not gauge me
       By what we do to-night.        --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gage
   n 1: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green
      goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke},
      {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}]
   2: a measuring instrument for measuring and indicating a
     quantity such as the thickness of wire or the amount of rain
     etc. [syn: {gauge}, {gage}]
   v 1: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm
      betting on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage},
      {stake}, {game}, {punt}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gage /gaːʒə/ 
  fee

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gage /xaʒə/
  salary; wage; wages

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gage
  salary; wage; wages

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top