ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weed-, *weed*, we, wee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weed(sl) ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม
weed(n) วัชพืช
weed(n) กัญชา (คำสแลง), Syn. ganja, grass, marijuana
weed(vt) กำจัดวัชพืช
weeds(sl) เสื้อผ้า
weeds(n) เสื้อผ้าสีดำซึ่งเดิมเป็นชุดสวมใส่ของแม่ม่าย, See also: คำโบราณ หรือทางวรรณคดี
weedy(adj) เต็มไปด้วยวัชพืช, See also: ประกอบด้วยวัชพืช
weeder(n) ผู้กำจัดวัชพืช
weedily(adv) อย่างเต็มไปด้วยวัชพืช
weed out(phrv) ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weed(วีด) n. วัชพืช, ต้นยาสูบ, สัตว์ผอมที่อ่อนแอ, แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์, เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง, ขจัด, ถอนราก, คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe, clear
weeds(วีดซฺ) n. ชุดไว้ทุกข์
weedy(วี'ดี) adj. มีวัชพืชเต็ม, ผอมและอ่อนแอ, See also: weedily adv. weediness n., Syn. lanky
agueweed(เอ' กิววีด) n. พืชจำพวก Eupatorium ในอเมริกา gentian (Gentiana quinquefolia)
chickweedn. วัชพืชจำพวก Stellaria
seaweed(ซี'วีด) n. สาหร่ายทะเล, alga (ดู) ทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
weed(n) วัชพืช, บุหรี่, ความผอมโซ
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์, แถบไว้ทุกข์
weedy(adj) มีหญ้ารก, ผอมโซ
bindweed(n) เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
seaweed(n) สาหร่ายทะเล
tweed(n) ผ้าขนสัตว์หยาบ, ผ้าสักหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weedวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
weed killer; herbicideสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weed controlweed control, การควบคุมวัชพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weed--Controlการควบคุมวัชพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedingการคัดหนังสือออก, Example: หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ <p><b>ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก</b> <p>การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้ <p><b>ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก</b> <p>1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี <p>2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ <p>3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่ <p>4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง <p>5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ <p><b>เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก</b> <p>1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว <p>2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด <p>3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น <p>4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี <p>5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า <p>6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้ <p><b>หลังจากการคัดหนังสือออก</b> <p>หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้ <p>หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล <p><b>บรรณานุกรม:</b> <p>Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [ Online ] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012. <p>Book Weeding. 2012. [ Online ]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Weedingการปราบวัชพืช, Example: การกำจัดพืชพรรณทุกชนิดที่ขึ้นมาแก่งแย่ง หมู่ไม้ชนิดที่ต้องการ โดยไม่ได้คำนึงว่าพืชพรรณที่มาขึ้นแก่งแย่งนั้น จะมีเรือนยอดปกคลุมไม้ชนิดที่ต้องการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามคำว่าการทำความสะอาดสวน (cleaning) และการปราบวัชพืชนั้นมักใช้ในความหมายเดียวกัน และใช้ทดแท [สิ่งแวดล้อม]
Weedsวัชพืช [TU Subject Heading]
Weedsวัชพืช, Example: พืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องการให้พืช ชนิดนั้นขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Weeds--Control ; Weed controlการควบคุมวัชพืช [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
weed(n, slang) กัญชา วัชพืช
weed killersสารกำจัดวัชพืช
weedicide(n) ยาฆ่าวัชพืช, Syn. ้herbicide

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Up around Weed.- แถวเมืองวี้ด Of Mice and Men (1992)
Like what happened up north in Weed.เหมือนที่เกิดขึ้นในเมืองวี๊ด Of Mice and Men (1992)
What'd he do in Weed?เขาทำอะไรที่วี๊ด Of Mice and Men (1992)
It's a mess, it's full of weeds. It's out of control.มันรกจะตาย วัชพืชขึ้นเต็มไปหมด The Cement Garden (1993)
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ Squeeze (1993)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
Doing the garden, digging the weedsการทำสวนขุดวัชพืช Yellow Submarine (1968)
You remember when Clint Bracken and those guys got wiped out on Weed Hill in Durham?นายจำตอนที่ คลิ้นท์ แบล็คเค่น กับไอ้พวกนั้น โดนกำจัดที่วี๊ดฮิลล์ ในเดอแร่ม ได้ป่ะ? Stand by Me (1986)
I'm in the middle of the weeds, Iying down.ฉันดูดพันลำไปได้ครึ่งตัว เอนตัวลงนอน Goodfellas (1990)
They'll find me in the back of a car somewhere in the weeds.พวกเขาจะหาผมเจอสักวันหนึ่ง ที่ไหนสักแห่ง Goodfellas (1990)
Weed is for niggers. Put that away right now.หญ้านี่ของคนดำเว้ย / เอามันไปไกลๆ เลยไป American History X (1998)
- Semi-political, but mostly- - Smoke a lot of weed?หัวนิยมนิดหน่อย แต่ส่วนมากก็ วันๆสูบแต่กัญชา? 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weedHe pulled up the weed and threw it away.
weedI am looking for an effective method to get rid of all the weeds in my yard.
weedIll weeds are sure to thrive. [ Proverb ]
weedIll weeds grow apace. [ Proverb ]
weedI rid the garden of the weeds.
weedIt's his job to pull the weeds in the garden.
weedMany weeds were growing among the flowers.
weedMy father set me the task of weeding the garden.
weedMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
weedOur garden was full of weeds.
weedShe weeded the garden.
weedThe airfield on the island is now covered with weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
จอบ(n) hoe, See also: weeding tool, Example: เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว
ดาย(v) weed, See also: mow, Syn. ถาง, หักล้างถางพง, ถางหญ้า, ตัดหญ้า, Example: เขากำลังดายหญ้าอยู่ในสวนยาง, Thai Definition: ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน
วัชพืช(n) weed, See also: unwanted flora, Example: ชาวนาใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
แหน[haēn] (n) EN: duckweed
จอบ[jøp] (n) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade  FR: houe [ f ] ; binette [ f ] ; pioche [ f ]
คัดออก[khat øk] (v, exp) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out  FR: exclure ; éliminer
มังกรทะเลใบหญ้า[mangkøn thalē bai yā] (n, exp) EN: Weedy Sea Dragon
แหน[naē] (n) EN: duckweed  FR: lenticule [ f ] ; lentille d'eau [ f ]
ผักชีฝรั่ง[phakchī farang] (n, exp) EN: parsley ; Stink Weed   FR: persil [ m ] ; cerfeuil [ m ]
พงหญ้า[phong yā] (n, exp) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses
สาหร่าย[sārāi] (n) EN: seaweed ; algae  FR: algue [ f ]
สาหร่ายหางกระรอก[sārāi hāng krarøk] (n, exp) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
weed
weeds
weedy
weeded
weeden
weedon
weeding
weedman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weed
weeds
weedy
weeded
weedier
weeding
weediest
weedkiller
weedkillers

WordNet (3.0)
weed(n) any plant that crowds out cultivated plants, Ant. cultivated plant
weed(n) a black band worn by a man (on the arm or hat) as a sign of mourning, Syn. mourning band
weed(v) clear of weeds
weeder(n) a farmhand hired to remove weeds
weeder(n) a hand tool for removing weeds, Syn. weed-whacker
weedless(adj) free from weeds, Ant. weedy
weeds(n) a black garment (dress) worn by a widow as a sign of mourning, Syn. widow's weeds
weedy(adj) abounding with or resembling weeds, Ant. weedless
pot(n) street names for marijuana, Syn. grass, sess, green goddess, weed, skunk, locoweed, sens, gage, Mary Jane, dope, smoke

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Weed

n. [ OE. wede, AS. w&aemacr_;de, w&aemacr_;d; akin to OS. wādi, giwādi, OFries, wēde, wēd, OD. wade, OHG. wāt, Icel. vāð, Zend vadh to clothe. ] [ 1913 Webster ]

1. A garment; clothing; especially, an upper or outer garment. “Lowly shepherd's weeds.” Spenser. “Woman's weeds.” Shak. “This beggar woman's weed.” Tennyson. [ 1913 Webster ]

He on his bed sat, the soft weeds he wore
Put off. Chapman. [ 1913 Webster ]

2. An article of dress worn in token of grief; a mourning garment or badge; as, he wore a weed on his hat; especially, in the plural, mourning garb, as of a woman; as, a widow's weeds. [ 1913 Webster ]

In a mourning weed, with ashes upon her head, and tears abundantly flowing. Milton. [ 1913 Webster ]

Weed

n. A sudden illness or relapse, often attended with fever, which attacks women in childbed. [ Scot. ] [ 1913 Webster ]

Weed

n. [ OE. weed, weod, AS. weód, wiód, akin to OS. wiod, LG. woden the stalks and leaves of vegetables D. wieden to weed, OS. wiodōn. ] [ 1913 Webster ]

1. Underbrush; low shrubs. [ Obs. or Archaic ] [ 1913 Webster ]

One rushing forth out of the thickest weed. Spenser. [ 1913 Webster ]

A wild and wanton pard . . .
Crouched fawning in the weed. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. Any plant growing in cultivated ground to the injury of the crop or desired vegetation, or to the disfigurement of the place; an unsightly, useless, or injurious plant. [ 1913 Webster ]

Too much manuring filled that field with weeds. Denham. [ 1913 Webster ]

☞ The word has no definite application to any particular plant, or species of plants. Whatever plants grow among corn or grass, in hedges, or elsewhere, and are useless to man, injurious to crops, or unsightly or out of place, are denominated weeds. [ 1913 Webster ]

3. Fig.: Something unprofitable or troublesome; anything useless. [ 1913 Webster ]

4. (Stock Breeding) An animal unfit to breed from. [ 1913 Webster ]

5. Tobacco, or a cigar. [ Slang ] [ 1913 Webster ]


Weed hook, a hook used for cutting away or extirpating weeds. Tusser.
[ 1913 Webster ]

Weed

v. t. [ imp. & p. p. Weeded; p. pr. & vb. n. Weeding. ] [ AS. weódian. See 3d Weed. ] [ 1913 Webster ]

1. To free from noxious plants; to clear of weeds; as, to weed corn or onions; to weed a garden. [ 1913 Webster ]

2. To take away, as noxious plants; to remove, as something hurtful; to extirpate; -- commonly used with out; as, to weed out inefficiency from an enterprise. “Weed up thyme.” Shak. [ 1913 Webster ]

Wise fathers . . . weeding from their children ill things. Ascham. [ 1913 Webster ]

Revenge is a kind of wild justice, which the more man's nature runs to, the more ought law to weed it out. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. To free from anything hurtful or offensive. [ 1913 Webster ]

He weeded the kingdom of such as were devoted to Elaiana. Howell. [ 1913 Webster ]

4. (Stock Breeding) To reject as unfit for breeding purposes. [ 1913 Webster ]

Weeder

n. One who, or that which, weeds, or frees from anything noxious. [ 1913 Webster ]

Weedery

n. Weeds, collectively; also, a place full of weeds or for growing weeds. [ R. ] Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

Weeding

a. & n. from Weed, v. [ 1913 Webster ]


Weeding chisel, a tool with a divided chisel-like end, for cutting the roots of large weeds under ground. --
Weeding forceps, an instrument for taking up some sorts of plants in weeding. --
Weeding fork, a strong, three-pronged fork, used in clearing ground of weeds; -- called also weeding iron. --
Weeding hook. Same as Weed hook, under 3d Weed. --
Weeding iron. See Weeding fork, above. --
Weeding tongs. Same as Weeding forceps, above.
[ 1913 Webster ]

Weeding-rhim

n. [ Cf. Prov. E. rim to remove. ] A kind of implement used for tearing up weeds esp. on summer fallows. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Weedless

a. 1. Free from weeds or noxious matter. [ 1913 Webster ]

2. Free from weeds; -- said of a kind of motor-boat propeller the blades of which curve backwardly, as respects the direction of rotation, so that they draw through the water, and so do not gather weeds with which they come in contact. [ Webster 1913 Suppl. ]

Weed out

v. t. to selectively remove; same as weed{ 2 }, v. t.; -- of things that are useless or harmful. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂草[zá cǎo, ㄗㄚˊ ㄘㄠˇ,   /  ] weeds #16,428 [Add to Longdo]
野草[yě cǎo, ㄧㄝˇ ㄘㄠˇ,  ] weeds #30,420 [Add to Longdo]
除草剂[chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ,    /   ] weed killer; herbicide #43,331 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] weed #117,432 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] weedy #263,267 [Add to Longdo]
[rèng, ㄖㄥˋ, ] weeds that regrow from cut-down roots #467,477 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] weeds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächling { m }; Kümmerling { m } [ ugs. ]weed [ coll. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
草(P);艸(oK)[くさ, kusa] (n) (1) grass; weed; herb; thatch; (2) (arch) ninja; (pref) (3) not genuine; substandard; (P) #2,996 [Add to Longdo]
[も, mo] (n) duckweed; seaweed; algae; (P) #11,608 [Add to Longdo]
雑草[ざっそう, zassou] (n, adj-no) weed; (P) #16,190 [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
ウィード[ui-do] (n) weed [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top