ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weed

W IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weed-, *weed*, we, wee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weed(sl) ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม
weed(n) วัชพืช
weed(n) กัญชา (คำสแลง), Syn. ganja, grass, marijuana
weed(vt) กำจัดวัชพืช
weeds(sl) เสื้อผ้า
weeds(n) เสื้อผ้าสีดำซึ่งเดิมเป็นชุดสวมใส่ของแม่ม่าย, See also: คำโบราณ หรือทางวรรณคดี
weedy(adj) เต็มไปด้วยวัชพืช, See also: ประกอบด้วยวัชพืช
weeder(n) ผู้กำจัดวัชพืช
weedily(adv) อย่างเต็มไปด้วยวัชพืช
weed out(phrv) ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weed(วีด) n. วัชพืช, ต้นยาสูบ, สัตว์ผอมที่อ่อนแอ, แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์, เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง, ขจัด, ถอนราก, คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe, clear
weeds(วีดซฺ) n. ชุดไว้ทุกข์
weedy(วี'ดี) adj. มีวัชพืชเต็ม, ผอมและอ่อนแอ, See also: weedily adv. weediness n., Syn. lanky
agueweed(เอ' กิววีด) n. พืชจำพวก Eupatorium ในอเมริกา gentian (Gentiana quinquefolia)
chickweedn. วัชพืชจำพวก Stellaria
seaweed(ซี'วีด) n. สาหร่ายทะเล, alga (ดู) ทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
weed(n) วัชพืช, บุหรี่, ความผอมโซ
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์, แถบไว้ทุกข์
weedy(adj) มีหญ้ารก, ผอมโซ
bindweed(n) เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
seaweed(n) สาหร่ายทะเล
tweed(n) ผ้าขนสัตว์หยาบ, ผ้าสักหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weedวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
weed killer; herbicideสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weed controlweed control, การควบคุมวัชพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weed--Controlการควบคุมวัชพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedingการคัดหนังสือออก, Example: หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ <p><b>ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก</b> <p>การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้ <p><b>ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก</b> <p>1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี <p>2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ <p>3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่ <p>4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง <p>5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ <p><b>เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก</b> <p>1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว <p>2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด <p>3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น <p>4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี <p>5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า <p>6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้ <p><b>หลังจากการคัดหนังสือออก</b> <p>หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้ <p>หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล <p><b>บรรณานุกรม:</b> <p>Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [ Online ] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012. <p>Book Weeding. 2012. [ Online ]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Weedingการปราบวัชพืช, Example: การกำจัดพืชพรรณทุกชนิดที่ขึ้นมาแก่งแย่ง หมู่ไม้ชนิดที่ต้องการ โดยไม่ได้คำนึงว่าพืชพรรณที่มาขึ้นแก่งแย่งนั้น จะมีเรือนยอดปกคลุมไม้ชนิดที่ต้องการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามคำว่าการทำความสะอาดสวน (cleaning) และการปราบวัชพืชนั้นมักใช้ในความหมายเดียวกัน และใช้ทดแท [สิ่งแวดล้อม]
Weedsวัชพืช [TU Subject Heading]
Weedsวัชพืช, Example: พืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องการให้พืช ชนิดนั้นขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Weeds--Control ; Weed controlการควบคุมวัชพืช [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
weed(n, slang) กัญชา วัชพืช
weed killersสารกำจัดวัชพืช
weedicide(n) ยาฆ่าวัชพืช, Syn. ้herbicide

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You remember when Clint Bracken and those guys got wiped out on Weed Hill in Durham?นายจำตอนที่ คลิ้นท์ แบล็คเค่น กับไอ้พวกนั้น โดนกำจัดที่วี๊ดฮิลล์ ในเดอแร่ม ได้ป่ะ? Stand by Me (1986)
Weed is for niggers. Put that away right now.หญ้านี่ของคนดำเว้ย / เอามันไปไกลๆ เลยไป American History X (1998)
'Cause if you was seein' the field, you wouldn't be hacking' at that ball... like you was chopping' weeds out from under your front porch.ถ้าคุณอยู่"ในสนาม" คุณจะไม่ตีสุ่มสี่สุ่มห้า... ...ราวกับคุณหวดหญ้า The Legend of Bagger Vance (2000)
Old Toby. The finest weed in the Southfarthing.จากเฒ่าโทบี้ ยาสูบชั้นเลิศจากเซ้าธ์ฟาร์ธิง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'll go get some weed in my room.ฉันจะไปเอาบุหรี่ในห้อง Swimming Pool (2003)
Fabrics toot brushes tires insecticides cosmetics weed killers.ผ้า, แปรงสีฟัน, ยางรถยนต์, ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง, ยาฆ่าวัชพืช The Corporation (2003)
Lung problems because he smoked too much turtle weed which is bad for you.ปอดมันไม่ดีหน่ะ พี้กัญชาสำหรับเต่ามากเกินไป ซึ่งนั่นไม่ดีกับตัวเราด้วย จริงมั้ยอูลา 50 First Dates (2004)
He sells a bit of weed now and again. You've sold puff.เขาก็ขายกัญชานิดหน่อย นายก็เคยขายผงนะ Shaun of the Dead (2004)
See weed on a stick!สาหรายทะเล สติ๊ก! Madagascar (2005)
Weren't you the weed who won't give up no matter how many times people step on you?มาคิโนะเธอเป็นต้นหญ้าที่ไม่เคยยอมแพ้ แม้ว่าจะมีคนมากมายเหยียบย่ำเธอไม่ใช่เหรอ? Boys Over Flowers (2005)
Got weeds growing in your cell?มีวัชพืชขึ้นในห้องขังงั้นเรอะ Cute Poison (2005)
Why are there so many weeds here?ทำไมถึงได้รกอย่างนี้นะ My Girl (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weedHe pulled up the weed and threw it away.
weedI am looking for an effective method to get rid of all the weeds in my yard.
weedIll weeds are sure to thrive. [ Proverb ]
weedIll weeds grow apace. [ Proverb ]
weedI rid the garden of the weeds.
weedIt's his job to pull the weeds in the garden.
weedMany weeds were growing among the flowers.
weedMy father set me the task of weeding the garden.
weedMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
weedOur garden was full of weeds.
weedShe weeded the garden.
weedThe airfield on the island is now covered with weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
จอบ(n) hoe, See also: weeding tool, Example: เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว
ดาย(v) weed, See also: mow, Syn. ถาง, หักล้างถางพง, ถางหญ้า, ตัดหญ้า, Example: เขากำลังดายหญ้าอยู่ในสวนยาง, Thai Definition: ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน
วัชพืช(n) weed, See also: unwanted flora, Example: ชาวนาใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
แหน[haēn] (n) EN: duckweed
จอบ[jøp] (n) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade  FR: houe [ f ] ; binette [ f ] ; pioche [ f ]
คัดออก[khat øk] (v, exp) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out  FR: exclure ; éliminer
มังกรทะเลใบหญ้า[mangkøn thalē bai yā] (n, exp) EN: Weedy Sea Dragon
แหน[naē] (n) EN: duckweed  FR: lenticule [ f ] ; lentille d'eau [ f ]
ผักชีฝรั่ง[phakchī farang] (n, exp) EN: parsley ; Stink Weed   FR: persil [ m ] ; cerfeuil [ m ]
พงหญ้า[phong yā] (n, exp) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses
สาหร่าย[sārāi] (n) EN: seaweed ; algae  FR: algue [ f ]
สาหร่ายหางกระรอก[sārāi hāng krarøk] (n, exp) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEED W IY1 D
WEEDS W IY1 D Z
WEEDY W IY1 D IY0
WEEDED W IY1 D IH0 D
WEEDEN W IY1 D AH0 N
WEEDON W IY1 D AH0 N
WEEDING W IY1 D IH0 NG
WEEDMAN W IY1 D M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weed (v) wˈiːd (w ii1 d)
weeds (v) wˈiːdz (w ii1 d z)
weedy (j) wˈiːdiː (w ii1 d ii)
weeded (v) wˈiːdɪd (w ii1 d i d)
weedier (j) wˈiːdɪəʳr (w ii1 d i@ r)
weeding (v) wˈiːdɪŋ (w ii1 d i ng)
weediest (j) wˈiːdɪɪst (w ii1 d i i s t)
weedkiller (n) wˈiːdkɪlər (w ii1 d k i l @ r)
weedkillers (n) wˈiːdkɪləz (w ii1 d k i l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂草[zá cǎo, ㄗㄚˊ ㄘㄠˇ, / ] weeds #16,428 [Add to Longdo]
野草[yě cǎo, ㄧㄝˇ ㄘㄠˇ, ] weeds #30,420 [Add to Longdo]
除草剂[chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] weed killer; herbicide #43,331 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] weed #117,432 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] weedy #263,267 [Add to Longdo]
[rèng, ㄖㄥˋ, ] weeds that regrow from cut-down roots #467,477 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] weeds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächling { m }; Kümmerling { m } [ ugs. ]weed [ coll. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
草(P);艸(oK)[くさ, kusa] (n) (1) grass; weed; herb; thatch; (2) (arch) ninja; (pref) (3) not genuine; substandard; (P) #2,996 [Add to Longdo]
[も, mo] (n) duckweed; seaweed; algae; (P) #11,608 [Add to Longdo]
雑草[ざっそう, zassou] (n, adj-no) weed; (P) #16,190 [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
ウィード[ui-do] (n) weed [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top