Search result for

potato

(89 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potato-, *potato*
Possible hiragana form: ぽたと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potato[N] มันฝรั่ง, See also: หัวมันฝรั่ง, มัน, Syn. tuber, yam
potato chip[N] มันฝรั่งทอดแผ่นบาง, Syn. potato crisp
potato crisp[N] มันฝรั่งทอดแผ่นบาง, Syn. potato chip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potato(พะเท'โท) n. มันฝรั่ง,ต้นมันฝรั่ง pl. potatoes, Syn. Irish potato,white potato
potato bean n.มันแกว, Syn. groundnut
potato boxn. ปาก
potato chipsn. มันที่หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วทอด
potato headn. คนทึ่ม,คนโง่
potato racen. การวิ่งเก็บของ
potato trapn. ปาก
meat and potatoesn. ส่วนที่สำคัญหรือสำคัญที่สุด
sweet potaton. มันเทศ,ต้นมันเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
potato(n) มันฝรั่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potato chip industryอุตสาหกรรมมันฝรั่งทอดกรอบ [TU Subject Heading]
Potato industryอุตสาหกรรมมันฝรั่ง [TU Subject Heading]
Potatoesมันฝรั่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Potato Potato[โพเทโท่ โพทาโท่] (slang ) เหมือนๆกัน เป็นสำนวนของภาษาอังกฤษที่เล่นกับการออกเสียง Potato ทั้งสองคำจะอ่านต่างกัน (เสียง แอ กับเสียง อา) ซึ่งทั้งสองล้วนแปลว่า มันฝรั่ง เหมือนกัน
See also: S. Same,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
some bruschette, with mashed potatoesบาง bruschette กับมันฝรั่งบด Gas Pills (2008)
This sweet potato is quite sweet!มันเนี่ยมันหวานดีทีเดียว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The rice is not enough. Should I steam some potatoes?ข้าวน่าจะไม่พอแล้วหล่ะ ข้าจะไปนึ่งมันมาให้ดีไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Can we steam some potatoes?เราจะนึ่งมันมากินได้ไหมคะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Steam some sweet potatoes too!-นึ่งมันหวานเผื่อข้าด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- I'm nothing anyway. - I'll steam the potatoes for you quickly!ข้าไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ ข้าจะไปนึ่งมันให้พวกเจ้านะ รอแปีบนึง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I really like potatoes, you know. But it's not "I love you" to this potato.ข้าก็ชอบมันนี่จริงๆนะเจ้าก็รู้ แต่ว่าไม่ไม่ใช่ที่ข้าจะบอก"ไอเลิฟยู"กับมันได้นี่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- No milk and meat together. - No potato, no roots.ไม่กินนมกับเนื้อวัว ไม่กินมันฝรั่ง หรือหัวบุก New York, I Love You (2008)
And the Chairman, Jesus, the way he put his foot down, my guess is the last thing he drove was a tractor on some Ukrainian potato farm.ในฐานะ ปธน. , พระเจ้า แม้แต่วิถีการย่างขา แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง Frost/Nixon (2008)
You peel potatoes.คุณปอกมันฝรั่งตะหาก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
He used to be a doctor, but gave it all up to peel potatoes.เค้าเคยเป็นหมอ แต่เลิกเป็นแล้ว มาปอกมันฝรั่งแทน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- The mashed potato.- The Mashed PotatoDoubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potatoA couch potato is something that I don't want to be.
potatoAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
potatoDelightful shoestring potatoes.
potatoHave you dug up the potatoes?
potatoHelp yourself to more potato chips.
potatoI have all these apples to carry, not to mention this bag of potatoes.
potatoI like cold potato salad in the summertime.
potatoI'll boil you the potatoes.
potatoI take care of the potatoes now.
potatoIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.
potatoI want some potatoes.
potatoI want some potatoes; do you have any?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
แป้งมัน[N] tapioca flour, See also: potato flour, cassava flour, Syn. แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสิงคโปร์, Example: เขาปลูกมันสำปะหลังแล้วส่งขายโรงงานเพื่อทำเป็นแป้งมัน, Thai definition: หัวมันสำปะหลังที่บดละเอียด
แป้งมันสำปะหลัง[N] tapioca flour, See also: potato flour, cassava flour, Syn. แป้งมัน, แป้งสิงคโปร์, Example: เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลังบางที่เราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก, Thai definition: หัวมันสำปะหลังที่บดละเอียด
แป้งสิงคโปร์[N] tapioca powder, See also: potato flour, cassava flour, Syn. แป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง, Example: แม่ไปซื้อแป้งสิงคโปร์ที่ตลาดแต่เช้าเพื่อนำมาทำขนมขาย, Thai definition: หัวมันสำปะหลังที่บดละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมรังนก[n. exp.] (khanom rang nok) EN: Thai sweetmeat made of fried sweet-potato   
มะเขือต้น [n. exp.] (makheūa ton) EN: Brazilian potato tree ; Potato tree   
มัน[n.] (man) EN: potato ; yam   FR: patate [f]
มันฝรั่ง[n.] (man farang) EN: potato   FR: pomme de terre [f] ; patate [f]
มันฝรั่งหัวเล็ก[n. exp.] (man farang hūa lek) EN: small potato   FR: petite pomme de terre [f]
มันฝรั่งทอด[n. exp.] (man farang thøt) EN: French fries ; fried potatoes   FR: frite [f] ; chips [f]
มันเทศ[n.] (manthēt) EN: sweet potato   FR: patate douce [f]
มันทอด[n. exp.] (man thøt) EN: fried potatoes   FR: pommes de terre frites [fpl] ; frite [f] ; chips [f]
แป้งมัน[n.] (paēngman ) EN: tapioca flour ; cassava starch ; potato flour ; cassava flour   FR: farine de manioc [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTATO    P AH0 T EY1 T OW2
POTATOES    P AH0 T EY1 T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potato    (n) (p @1 t ei1 t ou)
potatoes    (n) (p @1 t ei1 t ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdapfel {m} [Ös.] | Erdäpfel {pl} [Ös.]potato | potatoes [Add to Longdo]
Kartoffel {f} [bot.] [cook.] | Kartoffeln {pl} | fest kochende Kartoffelnpotato | potatoes | waxy potatoes [Add to Longdo]
Kartoffelanbau {m}potato growing [Add to Longdo]
Kartoffelbranntwein {m}potato spirit [Add to Longdo]
Kartoffelchip {m}potato chip [Am.]; potato crisp [Br.] [Add to Longdo]
Kartoffelernte {f}potato harvest; crop of potatoes [Add to Longdo]
Kartoffelerntemaschine {f}potato harvester [Add to Longdo]
Kartoffelknödel {m} [cook.]potato dumpling [Add to Longdo]
Kartoffelmehl {n}; Kartoffelstärke {f}potato flour; potato starch [Add to Longdo]
Kartoffelsalat {m} [cook.]potato salad [Add to Longdo]
Kartoffelschäler {m}potato peeler [Add to Longdo]
Kartoffelsuppe {m} [cook.]potato soup [Add to Longdo]
Reibekuchen {m} [cook.]potato fritter (grated raw potatoes fried into a pancake) [Add to Longdo]
Kartoffelkäfer {m} [zool.]potato beetle; Colorado beetle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably [Add to Longdo]
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit [Add to Longdo]
スイートポテト[, sui-topoteto] (n) sweet potato [Add to Longdo]
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh [Add to Longdo]
ダッチェスポテト[, dacchiesupoteto] (n) duchess potatoes [Add to Longdo]
フライドポテト;フライポテト(ik)[, furaidopoteto ; furaipoteto (ik)] (n) fried potato; French fries; chips [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土豆[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato [Add to Longdo]
洋芋[yáng yù, ㄧㄤˊ ㄩˋ, ] potato [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] potato; yam [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] potato; yam [Add to Longdo]
马铃薯[mǎ líng shǔ, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] potato [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potato \Po*ta"to\, n.; pl. {Potatoes}. [Sp. patata potato,
   batata sweet potato, from the native American name (probably
   batata) in Hayti.] (Bot.)
    (a) A plant ({Solanum tuberosum}) of the Nightshade
      family, and its esculent farinaceous tuber, of which
      there are numerous varieties used for food. It is
      native of South America, but a form of the species is
      found native as far north as New Mexico.
    (b) The sweet potato (see below).
      [1913 Webster]
 
   {Potato beetle}, {Potato bug}. (Zool.)
    (a) A beetle ({Doryphora decemlineata}) which feeds, both
      in the larval and adult stages, upon the leaves of the
      potato, often doing great damage. Called also
      {Colorado potato beetle}, and {Doryphora}. See
      {Colorado beetle}.
    (b) The {Lema trilineata}, a smaller and more slender
      striped beetle which feeds upon the potato plant, bur
      does less injury than the preceding species.
 
   {Potato fly} (Zool.), any one of several species of blister
    beetles infesting the potato vine. The black species
    ({Lytta atrata}), the striped ({Lytta vittata}), and the
    gray ({Lytta Fabricii} syn. {Lytta cinerea}) are the most
    common. See {Blister beetle}, under {Blister}.
 
   {Potato rot}, a disease of the tubers of the potato, supposed
    to be caused by a kind of mold ({Peronospora infestans}),
    which is first seen upon the leaves and stems.
 
   {Potato weevil} (Zool.), an American weevil ({Baridius
    trinotatus}) whose larva lives in and kills the stalks of
    potato vines, often causing serious damage to the crop.
 
   {Potato whisky}, a strong, fiery liquor, having a hot, smoky
    taste, and rich in amyl alcohol (fusel oil); it is made
    from potatoes or potato starch.
 
   {Potato worm} (Zool.), the large green larva of a sphinx, or
    hawk moth ({Macrosila quinquemaculata}); -- called also
    {tomato worm}. See Illust. under {Tomato}.
 
   {Seaside potato} (Bot.), {Ipom[oe]a Pes-Capr[ae]}, a kind of
    morning-glory with rounded and emarginate or bilobed
    leaves. [West Indies]
 
   {Sweet potato} (Bot.), a climbing plant ({Ipom[oe]a Balatas})
    allied to the morning-glory. Its farinaceous tubers have a
    sweetish taste, and are used, when cooked, for food. It is
    probably a native of Brazil, but is cultivated extensively
    in the warmer parts of every continent, and even as far
    north as New Jersey. The name potato was applied to this
    plant before it was to the {Solanum tuberosum}, and this
    is the "potato" of the Southern United States.
 
   {Wild potato}. (Bot.)
    (a) A vine ({Ipom[oe]a pandurata}) having a pale purplish
      flower and an enormous root. It is common in sandy
      places in the United States.
    (b) A similar tropical American plant ({Ipom[oe]a
      fastigiata}) which it is thought may have been the
      original stock of the sweet potato.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potato
   n 1: an edible tuber native to South America; a staple food of
      Ireland [syn: {potato}, {white potato}, {Irish potato},
      {murphy}, {spud}, {tater}]
   2: annual native to South America having underground stolons
     bearing edible starchy tubers; widely cultivated as a garden
     vegetable; vines are poisonous [syn: {potato}, {white
     potato}, {white potato vine}, {Solanum tuberosum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top