Search result for

nothing

(98 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nothing-, *nothing*, noth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nothing[N] การไม่มีอะไร, See also: ศูนย์, Syn. emptiness, blankness, nothingness, nonexistence, vacancy
nothing[N] การไร้ความหมาย, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
nothing[N] คำพูดที่ไม่สำคัญ
nothing[ADV] ไม่มีอะไร, See also: ไม่มีเลย
nothing but[IDM] เพียงแต่, See also: เว้นแต่, แค่ (บางสิ่ง) เท่านั้น
nothingness[N] ความไม่สำคัญ, See also: การไม่มีอยู่จริง, Syn. emptiness, blankness, nothingness, nonexistence, vacancy
nothing to it[IDM] ง่ายดาย, See also: ไม่มีอะไรยาก
nothing short of[IDM] แย่พอๆ กับ, See also: มากหรือน้อยพอๆ กับ (บางสิ่งหรือบางคน)
nothing of the kind[IDM] ไม่อย่างแน่นอน, See also: ไม่มีทาง, ไม่
nothing to speak of[IDM] ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nothing(นัธ'ธิง) n. การไม่มีอะไร,การไร้ความหมาย,ศูนย์,สิ่งที่ไม่สำคัญ -adv. ไม่มีอะไร

English-Thai: Nontri Dictionary
nothing(adv) ไม่มีอะไร,ไม่เลย
nothing(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไม่สำคัญ
nothingness(n) ความไม่มีค่า,การไร้ความหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nothing against (n ) nothing against

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothingไม่มี Hostage Crisis (2009)
Nothing.เปล่า Rumours (2011)
Nothing.เปล่า Something Borrowed (2011)
Nothing.ไม่เลย Perception (2012)
Nothing.- ไม่มีเลย The Future in the Past (2012)
Nothing.ยังเลย Gatekeeper (2013)
We hear there's nothing like yale in october--เราได้ยินมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมไม่มีที่ไหนที่จะเหมือน Yale New Haven Can Wait (2008)
Nothing yet. Keep talking.ไม่เอาคุยกันก่อน Not Cancer (2008)
No, no. It's nothing badไม่ ไม่นะ มันคงจะแย่มากๆ New Haven Can Wait (2008)
He's nothing. He's less than nothing. I actually think he's pretty cool.ไอ้นั่นมันไม่เห็นมีอะไรเลย.มันยิ่งซะกว่าไม่มีอะไรอีก/ แต่จริงๆฉันคิดว่าเค้าก็เจ๋งดีว่ะ New Haven Can Wait (2008)
He's nothingมันไม่มีอะไรเลย Chuck in Real Life (2008)
There's nothing quite like autumn in new york,ไม่มีที่ไหนจะเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่นิวยอร์ก Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nothingA contract with that company is worth next to nothing.
nothingA fight started about nothing between them.
nothingAfter all, nothing remains forever.
nothingAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
nothingAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
nothingAll his efforts came to nothing.
nothingAll I ever hears is nothing.
nothingAll my efforts are nothing in comparison with yours.
nothingAll my efforts came to nothing.
nothingAll my efforts went for nothing.
nothingAll my effort went for nothing.
nothingAll my pains went for nothing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่างเปล่า[N] emptiness, See also: nothingness, Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร, Ant. ความเต็มเปี่ยม, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้ เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Thai definition: สภาพที่ไม่มีอะไร
ท่าเดียว[ADV] only, See also: nothing more, Syn. อย่างเดียว, Example: สมัยนิยมต่างๆ ของมนุษย์นั้นมิใช่จะรุดหน้าไปท่าเดียว เบื่อหน่ายเข้าก็อาจหวนกลับมาหาแบบเก่าๆ ที่ดีงามก็ได้
ศูนย์[N] naught, See also: nothing, nought, nil, emptiness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีน่ะ มันเริ่มต้นมาจากศูนย์เท่านั้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมดตูด[V] nothing left, See also: have lost every thing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
ฟรี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing   FR: gratuitement ; gratis
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTHING    N AH1 TH IH0 NG
NOTHINGS    N AH1 TH IH0 NG Z
NOTHING'S    N AH1 TH IH0 NG Z
NOTHINGNESS    N AH1 TH IH0 NG N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nothing    (n) (n uh1 th i ng)
nothings    (n) (n uh1 th i ng z)
nothingness    (n) (n uh1 th i ng n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nichts Ausgefallenesnothing fancy [Add to Longdo]
nichts Besonderesnothing mind [Add to Longdo]
nicht der Rede wertnothing to speak of [Add to Longdo]
gar nichtsnothing at all; nothing whatsoever [Add to Longdo]
keine Macht der Weltnothing on earth [Add to Longdo]
nichts; nichts zu machen; ausgeschlossennothing doing; no chance [Add to Longdo]
nichts alsnothing but [Add to Longdo]
nichts dergleichennothing of the sort [Add to Longdo]
nichts gegen ..., abernothing against ..., but [Add to Longdo]
nichts und niemandnothing and nobody [Add to Longdo]
unverzagtnothing daunted [Add to Longdo]
Aus nichts wird nichts.Nothing ventured, nothing gained. [Add to Longdo]
Ausgeschlossen!Nothing doing! [Add to Longdo]
Eile ist nur zum Flöhefangen gut.Nothing should be done in haste but gripping a flea. [Add to Longdo]
Es bleibt nichts anderes übrig.Nothing else remains to be done. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
おじゃん[, ojan] (n) coming to nothing [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
これと言った[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
これと言って[これといって, koretoitte] (exp) (See これと言った) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than [Add to Longdo]
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] nothing out of the ordinary; unglamorous [Add to Longdo]
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] nothing is impossible; there's nothing impossible about it [Add to Longdo]
没什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind [Add to Longdo]
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, / ] nothing is too bizarre; full of extraordinary things [Add to Longdo]
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, / ] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to [Add to Longdo]
美不胜收[měi bù shèng shōu, ㄇㄟˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄕㄡ, / ] nothing more beautiful can be imagined (成语 saw) [Add to Longdo]
虚无[xū wú, ㄒㄩ ˊ, / ] nothingness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nothing \Noth"ing\, adv.
   In no degree; not at all; in no wise.
   [1913 Webster]
 
      Adam, with such counsel nothing swayed. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The influence of reason in producing our passions is
      nothing near so extensive as is commonly believed.
                          --Burke.
   [1913 Webster]
 
   {Nothing off} (Naut.), an order to the steersman to keep the
    vessel close to the wind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nothing \Noth"ing\, n. [From no, a. + thing.]
   1. Not anything; no thing (in the widest sense of the word
    thing); -- opposed to {anything} and {something}.
    [1913 Webster]
 
       Yet had his aspect nothing of severe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Nonexistence; nonentity; absence of being; nihility;
    nothingness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing of no account, value, or note; something
    irrelevant and impertinent; something of comparative
    unimportance; utter insignificance; a trifle.
    [1913 Webster]
 
       Behold, ye are of nothing, and your work of nought.
                          --Is. xli. 24.
    [1913 Webster]
 
       'T is nothing, says the fool; but, says the friend,
       This nothing, sir, will bring you to your end.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arith.) A cipher; naught.
    [1913 Webster]
 
   {Nothing but}, only; no more than. --Chaucer.
 
   {To make nothing of}.
    (a) To make no difficulty of; to consider as trifling or
      important. "We are industrious to preserve our bodies
      from slavery, but we make nothing of suffering our
      souls to be slaves to our lusts." --Ray.
    (b) Not to understand; as, I could make nothing of what he
      said.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nothing
   adv 1: in no respect; to no degree; "he looks nothing like his
       father"
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top