Search result for

noth

(95 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noth-, *noth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nothern[ADJ] ทางทิศเหนือ, See also: ทางเหนือ, จากทางเหนือ, Syn. nothernly, Ant. southern
nothing[N] การไม่มีอะไร, See also: ศูนย์, Syn. emptiness, blankness, nothingness, nonexistence, vacancy
nothing[N] การไร้ความหมาย, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
nothing[N] คำพูดที่ไม่สำคัญ
nothing[ADV] ไม่มีอะไร, See also: ไม่มีเลย
nothing but[IDM] เพียงแต่, See also: เว้นแต่, แค่ (บางสิ่ง) เท่านั้น
nothingness[N] ความไม่สำคัญ, See also: การไม่มีอยู่จริง, Syn. emptiness, blankness, nothingness, nonexistence, vacancy
nothing to it[IDM] ง่ายดาย, See also: ไม่มีอะไรยาก
nothing short of[IDM] แย่พอๆ กับ, See also: มากหรือน้อยพอๆ กับ (บางสิ่งหรือบางคน)
nothing of the kind[IDM] ไม่อย่างแน่นอน, See also: ไม่มีทาง, ไม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nothing(นัธ'ธิง) n. การไม่มีอะไร,การไร้ความหมาย,ศูนย์,สิ่งที่ไม่สำคัญ -adv. ไม่มีอะไร
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
another-guessadj. เกี่ยวกับอีกชนิดหนึ่ง
henotheismn. การบูชาหลายพระเจ้า., See also: henotheist n. henotheistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
nothing(adv) ไม่มีอะไร,ไม่เลย
nothing(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไม่สำคัญ
nothingness(n) ความไม่มีค่า,การไร้ความหมาย
another(adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น
another(n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น
monotheism(n) ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nothofagusโนโธฟากัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nothing against (n ) nothing against

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothingไม่มี Hostage Crisis (2009)
Nothing.เปล่า Rumours (2011)
Nothing.เปล่า Something Borrowed (2011)
Nothing.ไม่เลย Perception (2012)
Nothing.- ไม่มีเลย The Future in the Past (2012)
Nothing.ยังเลย Gatekeeper (2013)
We hear there's nothing like yale in october--เราได้ยินมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมไม่มีที่ไหนที่จะเหมือน Yale New Haven Can Wait (2008)
Nothing yet. Keep talking.ไม่เอาคุยกันก่อน Not Cancer (2008)
No, no. It's nothing badไม่ ไม่นะ มันคงจะแย่มากๆ New Haven Can Wait (2008)
He's nothing. He's less than nothing. I actually think he's pretty cool.ไอ้นั่นมันไม่เห็นมีอะไรเลย.มันยิ่งซะกว่าไม่มีอะไรอีก/ แต่จริงๆฉันคิดว่าเค้าก็เจ๋งดีว่ะ New Haven Can Wait (2008)
He's nothingมันไม่มีอะไรเลย Chuck in Real Life (2008)
There's nothing quite like autumn in new york,ไม่มีที่ไหนจะเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่นิวยอร์ก Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nothA contract with that company is worth next to nothing.
nothA fight started about nothing between them.
nothAfter all, nothing remains forever.
nothAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
nothAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
nothAll his efforts came to nothing.
nothAll I ever hears is nothing.
nothAll my efforts are nothing in comparison with yours.
nothAll my efforts came to nothing.
nothAll my efforts went for nothing.
nothAll my effort went for nothing.
nothAll my pains went for nothing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่างเปล่า[N] emptiness, See also: nothingness, Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร, Ant. ความเต็มเปี่ยม, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้ เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Thai definition: สภาพที่ไม่มีอะไร
ท่าเดียว[ADV] only, See also: nothing more, Syn. อย่างเดียว, Example: สมัยนิยมต่างๆ ของมนุษย์นั้นมิใช่จะรุดหน้าไปท่าเดียว เบื่อหน่ายเข้าก็อาจหวนกลับมาหาแบบเก่าๆ ที่ดีงามก็ได้
ศูนย์[N] naught, See also: nothing, nought, nil, emptiness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีน่ะ มันเริ่มต้นมาจากศูนย์เท่านั้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมดตูด[V] nothing left, See also: have lost every thing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law   
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTH    N AA1 TH
NOTHER    N AH1 DH ER0
NOTHIN    N AH1 TH AH0 N
NOTHING    N AH1 TH IH0 NG
NOTHIN'    N AH1 TH AH0 N
NOTHINGS    N AH1 TH IH0 NG Z
NOTHDURFT    N AA1 TH D ER0 F T
NOTHING'S    N AH1 TH IH0 NG Z
NOTHSTEIN    N AA1 TH S T AY2 N
NOTHNAGEL    N AA1 TH N AH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nothing    (n) (n uh1 th i ng)
nothings    (n) (n uh1 th i ng z)
nothingness    (n) (n uh1 th i ng n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nothafen {m}harbour of refuge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おじゃん[, ojan] (n) coming to nothing [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than [Add to Longdo]
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] nothing out of the ordinary; unglamorous [Add to Longdo]
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] nothing is impossible; there's nothing impossible about it [Add to Longdo]
没什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind [Add to Longdo]
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, / ] nothing is too bizarre; full of extraordinary things [Add to Longdo]
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, / ] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to [Add to Longdo]
美不胜收[měi bù shèng shōu, ㄇㄟˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄕㄡ, / ] nothing more beautiful can be imagined (成语 saw) [Add to Longdo]
虚无[xū wú, ㄒㄩ ˊ, / ] nothingness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top